นักศึกษาปริญญาตรีภญ.ผศ.ดร.ทศวรรณ จิตรวศินกุล
ภก.อ.ดร.ศรัณย์ ตันตะราวงศา
ภก.อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
ภก.รศ.ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร
ภก.รศ.ดร.บุรินทร์ ต ศรีวงษ์
ภญ.อ.ดร.วรกัญญา นารากรวิชญ์
ภก.อ.ดร.ปวริศ วงษ์ประยูร
ภญ.อ.ดร.สินีนาฏ กริชชาญชัย
นางสาววารุณี ดอกไม้งาม
นางนุช แก้วฉกรรจ์
นายประพันธ์ศักดิ์ ตวงสุวรรณ

คณะกรรมการสโมสรฯ   

ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ

- คำอธิบายทุนการศึกษา
- ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ การจัดสรรทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้2557

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

- คำอธิบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2560 รายใหม่
- ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงิน กรอ. ปีการศึกษา 2560 รายใหม่
- ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับกู้ยืม 2560

การพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ

- การพยาบาล
- ประกันอุบัติเหตุ

แหล่งงาน

- บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
- บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
- บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
- บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบอราทอรีส์ จำกัด
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
- โรงพยาบาลเวียงเวช
- ประกันอุบัติเหตุ
- โรงพยาบาลสินแพทย์
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล

หอพักนักศึกษา

- หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
- หอพักเอกชน

การเบิกค่าเล่าเรียน

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต2560
- ประกาศ กำหนดค่าลงทะเบียนฯรายวิชาอื่นๆ-2559
- ประกาศข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมปี2558
- ระเบียบ มศก ว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ 2546
- ระเบียบ มศก ว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษานานาชาติ
- หนังสือกระทรวงการคลังอนุมัติให้ใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารลงชื่อรับเงินแล้วเป็นใบเสร็จรับเงิน

การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจบการศึกษา

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต2560
- ประกาศเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมฯ
- ประกาศเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์ฯ 5 ก.ย.60
- ประกาศคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง ระดับสากล
- ประกาศ มศก.เรื่องการจัดกิจกรรมรับน้อง 2561

การรับน้องและประชุมเชียร์

- ประกาศคณะเภสัชศาสตร์-มศก การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 2560
- ประกาศมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์2560

การแต่งกาย

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา 2540
- ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2557

รางวัลสำหรับนักกิจกรรม

- ประกาศ มศก.เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณาเกียรติบัตรนักศึกษาทำกิจกรรม 2557

- เภสัชกรสมชาย ศรานุรักษ์ (Rx1 SU) เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "การเตรียมพร้อมสู่การทำงาน" เพื่อสร้างความพร้อม


- สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์งานจัดกิจกรรมBye Nior แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 6 และผู้ที่ใกล้สำเร็จการศึกษา


- สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์งานจัดกิจกรรมมอบเสื้อกาวน์ยาว มอบจี้ติ้ง กินยาหม้อ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งเป็นพิธีกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพ


- งานกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมพบปะหน่วยงานวิชาชีพแก่นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาโดยมีหน่วยงานวิชาชีพร่วมแนะนำการทำงานในอนาคต


- โครงการกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


- กิจกรรมปฏิบัติธรรม ใส่บาตร เดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังธรรม จิตอาสา ณ วัดดอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


- กิจกรรม freshy night โดยรุ่นพี่พร้อมใจกันจัดให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ อาคารเพชรัตน-สุวัทนา theme-Back to School


- ภาพกิจกรรมในโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ และทักษะการใช้ชีวิต หัวข้อ Startup ณ ห้องไภสัชสรรพศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


- ครูเคท ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย และครูโจ้ อาจารย์ยุธศรา สมศักดิ์ ได้มาให้ความรู้เรื่อง International social Etiquette แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในปีการศึกษา 2561


- ภาพกิจกรรมโครงการเปิดโลกชมรม โดยสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


- ภาพกิจกรรมในโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ การใช้ชีวิต และทักษะวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ โดยมี ครูเคท ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย และครูโจ้ อาจารย์ยุธศรา สมศักดิ์ ได้มาให้ความรู้เรื่อง International social Etiquette แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในปีการศึกษา 2561


- ภาพกิจกรรมโครงการเวริมทักษะการเรียนรู้ การใชัชีวิต และทักษะวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เรื่อง Advance MS office เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการใช้เทคโนโลยี โดยมี ภก.ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม และ ภก.ผศ.ดร.สรวง รุ่งประกายพรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย


- ภาพกิจกรรม โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ กิจกรรม "Investment and money Planning" โดยวิทยากร เภสัชกรกิตติศักดิ์ โภคา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการการเงิน และการลงทุนแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์


- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เดิยทางเข้าร่วมประชุม APPS (ASIA PACIFIC PHARMACEUTICAL SYMPOSIUM) ณ มหาวิทยาลัยโชวะ เมืองนามายาชิ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18-23 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อความเป็นสากล และเป็นการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในด้านวิชาชีพ

แบบฟอร์มการจัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ รายงาน-สรุปโครงการ

- แบบฟอร์มการเขียนโครงการหรือกิจกรรม(ปรับจากฝ่ายแผน)
- แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการบริการฯ (ง.๑๐๙) จากงบแผ่นดิน
- ภส.กจ.007 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
- ภส.กจ.008 แบบฟอร์มการสรุปโครงการหรือกิจกรรม

เอกสารสำหรับติดต่องานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ภส.กจ.001 คำร้องขออนุมัติโครงการ(คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร)
- ภส.กจ.002 รายงานการสรุปผลการดำเนินการ
- ภส.กจ.003 คำร้องขอเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม
- ภส.กจ.004 คำร้องขอหนังสือราชการ
- ภส.กจ.005 คำร้องขอยืมสิ่งของ

เอกสารสำหรับติดต่อกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

- กศ.001.1 แบบขออนุมัติโครงการ - สโมสร ชมรม กลุ่มกิจกรรม
- กศ.001.2 แบบขออนุมัติโครงการ - สโมสรร่วมกับ คก.นักศึกษา
- กศ.002 แบบขออนุมัติโครงการ - คณะวิชา
- กศ.003 แบบขออนุมัติโครงการ ประกันคุณภาพ
- กศ.004 แบบขอยืมเงินทดลองจ่าย
- กศ.005 แบบหักล้างเงินทดรองจ่าย(งบประมาณ)
- กศ.006 แบบขอเปลี่ยนแปลงรายการ (งบประมาณ)
- กศ.007 ใบสำคัญรับเงิน
- กศ.008 แบบขอยืมสิ่งของ
- กศ.009 แบบขอใช้สถานที่
- กศ.010 แบบขอเข้าหอพักหลังเวลากำหนด
- กศ.011 แบบรายงานสรุปโครงการ
- กศ.012 แบบเสนอขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม (ผู้ร่วมโครงการ)
- กศ.013 แบบเสนอขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
- กศ.014 แบบขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

- กศ.015 แบบบันทึกกิจกรรมชำระโทษ

เอกสารสำหรับติดต่อหน่วยงานอื่นๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

- แบบขอมีบัตรผ่านเข้าออก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- แบบคำขอใช้ยานพาหนะ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
- แบบฟอร์มการขอยืม - คืนโสตทัศนูปกรณ์ – คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- แบบฟอร์มการขอรับบริการด้านคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
- แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- แบบฟอร์มขอใช้ห้อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- แบบอนุญาตผ่านเข้าออกคณะเภสัชศาสตร์

แบบขอทุนการศึกษา

- แบบขอทุน มศก.2559
- แบบสุมภาษณ์ทุน

แบบคำร้องกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

- กยศ.101-1 แบบคำขอกู้ยืมเงิน
- กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ - กยศ.
- กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
- กรอ.หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ - กรอ.
- ตัวอย่างการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
- ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ กยศ.