นักศึกษาปริญญาตรีภญ.ผศ.ดร.ทศวรรณ จิตรวศินกุล
ภก.อ.ดร.ศรัณย์ ตันตะราวงศา
ภก.อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
ภก.รศ.ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร
ภก.รศ.ดร.บุรินทร์ ต ศรีวงษ์
ภญ.อ.ดร.วรกัญญา นารากรวิชญ์
ภก.อ.ดร.ปวริศ วงษ์ประยูร
ภญ.อ.ดร.สินีนาฏ กริชชาญชัย
นางสาววารุณี ดอกไม้งาม
นางนุช แก้วฉกรรจ์
นายประพันธ์ศักดิ์ ตวงสุวรรณ

คณะกรรมการสโมสรฯนายกสโมสรนักศึกษา

นิลาวัณย์ ธนะสาร

อุปนายกฯภายในคณะ

ธนพล เลิศกิตติวัฒนกุล

อุปนายกฯภายนอกคณะ

ธันยพร เสาวนียากร

อุปนายกฯสนภท.

ภานุวัตน์ กิตติสุวัฒน์

เลขานุการ

ไตรภพ พิบูลย์โสภณ

เหรัญญิก

ณัฐรัตน์ พลแหลม

วิชาการ

ศุภกิต ปิ่นทอง

วิชาชีพ

กัชภา รัตนพงศ์ธระ

ศิลปวัฒนธรรม

ธัญจิรา สุรพิสิฐ

หารายได้

ธนิฏฐา ติฉิน

สวัสดิการ

ภัทรนันทน์ ศรีลาศักดิ์

กีฬา

สิทธิโชติ ชูชาญ

พัสดุและสถานที่

สุทธิรักษ์ เก้าเอี้ยน

ประชาสัมพันธ์

ฌัชชา ณ หนองคาย

วิเทศสัมพันธ์

นุชดี เหล่าสุรสุนทร

พิธีการ

พรพัจน์ วศินะเมฆินทร์

สรุปและประเมินผล

ภาสกร บุญรมย์

กิจกรรมสัมพันธ์

วรดา เพ็งสง

ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ

- คำอธิบายทุนการศึกษา
- ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ การจัดสรรทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้2557

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

- คำอธิบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2560 รายใหม่
- ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงิน กรอ. ปีการศึกษา 2560 รายใหม่
- ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับกู้ยืม 2560

การพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ

- การพยาบาล
- ประกันอุบัติเหตุ

แหล่งงาน

- บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
- บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
- บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
- บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบอราทอรีส์ จำกัด
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
- โรงพยาบาลเวียงเวช
- ประกันอุบัติเหตุ
- โรงพยาบาลสินแพทย์
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล

หอพักนักศึกษา

- หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
- หอพักเอกชน

การเบิกค่าเล่าเรียน

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต2560
- ประกาศ กำหนดค่าลงทะเบียนฯรายวิชาอื่นๆ-2559
- ประกาศข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมปี2558
- ระเบียบ มศก ว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ 2546
- ระเบียบ มศก ว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษานานาชาติ
- หนังสือกระทรวงการคลังอนุมัติให้ใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารลงชื่อรับเงินแล้วเป็นใบเสร็จรับเงิน

การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจบการศึกษา

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต2560
- ประกาศเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมฯ
- ประกาศเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์ฯ 5 ก.ย.60
- ประกาศคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง ระดับสากล
- ประกาศ มศก.เรื่องการจัดกิจกรรมรับน้อง 2561

การรับน้องและประชุมเชียร์

- ประกาศคณะเภสัชศาสตร์-มศก การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 2560
- ประกาศมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์2560

การแต่งกาย

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา 2540
- ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2557

รางวัลสำหรับนักกิจกรรม

- ประกาศ มศก.เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณาเกียรติบัตรนักศึกษาทำกิจกรรม 2557

- เภสัชกรสมชาย ศรานุรักษ์ (Rx1 SU) เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "การเตรียมพร้อมสู่การทำงาน" เพื่อสร้างความพร้อม


- สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์งานจัดกิจกรรมBye Nior แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 6 และผู้ที่ใกล้สำเร็จการศึกษา


- สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์งานจัดกิจกรรมมอบเสื้อกาวน์ยาว มอบจี้ติ้ง กินยาหม้อ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งเป็นพิธีกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพ


- งานกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมพบปะหน่วยงานวิชาชีพแก่นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาโดยมีหน่วยงานวิชาชีพร่วมแนะนำการทำงานในอนาคต


- โครงการกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


- กิจกรรมปฏิบัติธรรม ใส่บาตร เดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังธรรม จิตอาสา ณ วัดดอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


- กิจกรรม freshy night โดยรุ่นพี่พร้อมใจกันจัดให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ อาคารเพชรัตน-สุวัทนา theme-Back to School


- ภาพกิจกรรมในโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ และทักษะการใช้ชีวิต หัวข้อ Startup ณ ห้องไภสัชสรรพศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


- ครูเคท ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย และครูโจ้ อาจารย์ยุธศรา สมศักดิ์ ได้มาให้ความรู้เรื่อง International social Etiquette แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในปีการศึกษา 2561


- ภาพกิจกรรมโครงการเปิดโลกชมรม โดยสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


- ภาพกิจกรรมในโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ การใช้ชีวิต และทักษะวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ โดยมี ครูเคท ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย และครูโจ้ อาจารย์ยุธศรา สมศักดิ์ ได้มาให้ความรู้เรื่อง International social Etiquette แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในปีการศึกษา 2561


- ภาพกิจกรรมโครงการเวริมทักษะการเรียนรู้ การใชัชีวิต และทักษะวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เรื่อง Advance MS office เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการใช้เทคโนโลยี โดยมี ภก.ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม และ ภก.ผศ.ดร.สรวง รุ่งประกายพรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย


- ภาพกิจกรรม โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ กิจกรรม "Investment and money Planning" โดยวิทยากร เภสัชกรกิตติศักดิ์ โภคา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการการเงิน และการลงทุนแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์


- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เดิยทางเข้าร่วมประชุม APPS (ASIA PACIFIC PHARMACEUTICAL SYMPOSIUM) ณ มหาวิทยาลัยโชวะ เมืองนามายาชิ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18-23 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อความเป็นสากล และเป็นการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในด้านวิชาชีพ

แบบฟอร์มการจัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ รายงาน-สรุปโครงการ

- แบบฟอร์มการเขียนโครงการหรือกิจกรรม(ปรับจากฝ่ายแผน)
- แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการบริการฯ (ง.๑๐๙) จากงบแผ่นดิน
- ภส.กจ.007 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
- ภส.กจ.008 แบบฟอร์มการสรุปโครงการหรือกิจกรรม

เอกสารสำหรับติดต่องานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ภส.กจ.001 คำร้องขออนุมัติโครงการ(คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร)
- ภส.กจ.002 รายงานการสรุปผลการดำเนินการ
- ภส.กจ.003 คำร้องขอเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม
- ภส.กจ.004 คำร้องขอหนังสือราชการ
- ภส.กจ.005 คำร้องขอยืมสิ่งของ

เอกสารสำหรับติดต่อกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

- กศ.001.1 แบบขออนุมัติโครงการ - สโมสร ชมรม กลุ่มกิจกรรม
- กศ.001.2 แบบขออนุมัติโครงการ - สโมสรร่วมกับ คก.นักศึกษา
- กศ.002 แบบขออนุมัติโครงการ - คณะวิชา
- กศ.003 แบบขออนุมัติโครงการ ประกันคุณภาพ
- กศ.004 แบบขอยืมเงินทดลองจ่าย
- กศ.005 แบบหักล้างเงินทดรองจ่าย(งบประมาณ)
- กศ.006 แบบขอเปลี่ยนแปลงรายการ (งบประมาณ)
- กศ.007 ใบสำคัญรับเงิน
- กศ.008 แบบขอยืมสิ่งของ
- กศ.009 แบบขอใช้สถานที่
- กศ.010 แบบขอเข้าหอพักหลังเวลากำหนด
- กศ.011 แบบรายงานสรุปโครงการ
- กศ.012 แบบเสนอขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม (ผู้ร่วมโครงการ)
- กศ.013 แบบเสนอขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
- กศ.014 แบบขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

- กศ.015 แบบบันทึกกิจกรรมชำระโทษ

เอกสารสำหรับติดต่อหน่วยงานอื่นๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

- แบบขอมีบัตรผ่านเข้าออก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- แบบคำขอใช้ยานพาหนะ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
- แบบฟอร์มการขอยืม - คืนโสตทัศนูปกรณ์ – คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- แบบฟอร์มการขอรับบริการด้านคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
- แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- แบบฟอร์มขอใช้ห้อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- แบบอนุญาตผ่านเข้าออกคณะเภสัชศาสตร์

แบบขอทุนการศึกษา

- แบบขอทุน มศก.2559
- แบบสุมภาษณ์ทุน

แบบคำร้องกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

- กยศ.101-1 แบบคำขอกู้ยืมเงิน
- กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ - กยศ.
- กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
- กรอ.หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ - กรอ.
- ตัวอย่างการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
- ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ กยศ.