นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ภญ.ผศ.ดร.ทศวรรณ จิตรวศินกุล
ภก.อ.ดร.ศรัณย์ ตันตะราวงศา
ภก.อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
ภก.รศ.ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร
ภก.รศ.ดร.บุรินทร์ ต ศรีวงษ์
ภญ.อ.ดร.วรกัญญา นารากรวิชญ์
ภก.อ.ดร.ปวริศ วงษ์ประยูร
ภญ.อ.ดร.สินีนาฏ กริชชาญชัย
นางสาววารุณี ดอกไม้งาม
นางนุช แก้วฉกรรจ์
นายประพันธ์ศักดิ์ ตวงสุวรรณ

นายกสโมสรนักศึกษา

นายอดุลวิทย์ พุ่มพวง

อุปนายกฝ่าย สนภท.

นางสาวอภิญญา เกียรติธีรชัย

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

นายบุญชัย บวรสมบูรณ์กุล

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย

นายธนวินน์ อินทรวิชะ

ประธานฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุกัญญา เจิมเทียนชัย

ประธานฝ่ายวิชาชีพ

นางสาวศริษา วงษ์วิจิตต์

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวนิลาวัลย์ ธนะสาร

ประธานฝ่ายประเมินผลและประกันคุณภาพ

นายธีรพันธ์ ตันติวุฒิสมบัติ

ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบาเพ็ญประโยชน์

นายประสิทธิ์ชัย ฉัตรทิวาพร

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์-ประชาสัมพันธ์

นายอดิศักดิ์ จงจิตร์

ประธานฝ่ายพัสดุ

นายพรพัจน์ วศินะเมฆินทร์

ประธานฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์

นายวิริยะ บุตรสุวรรณ

ประธานฝ่ายพิธีการ

นายภานุวัฒน์ กิตติสุวัฒน์

ประธานฝ่ายจัดหารายได้และสวัสดิการ

นางสาวสวรส ศรีวิมล

ประธานฝ่ายกีฬา

นางสาวรัชชา เอกวิริยะภิชาติ

เหรัญญิก

นายนราวิชญ์ คงทอง

เลขานุการ

นายธนัชชา วุฒาพานิช

ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ

- คำอธิบายทุนการศึกษา
- ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ การจัดสรรทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้2557

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

- คำอธิบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2560 รายใหม่
- ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงิน กรอ. ปีการศึกษา 2560 รายใหม่
- ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับกู้ยืม 2560

การพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ

- การพยาบาล
- ประกันอุบัติเหตุ

แหล่งงาน

- บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
- บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
- บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
- บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบอราทอรีส์ จำกัด
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
- โรงพยาบาลเวียงเวช
- ประกันอุบัติเหตุ
- โรงพยาบาลสินแพทย์
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล

หอพักนักศึกษา

- หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
- หอพักเอกชน

การเบิกค่าเล่าเรียน

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต2560
- ประกาศ กำหนดค่าลงทะเบียนฯรายวิชาอื่นๆ-2559
- ประกาศข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมปี2558
- ระเบียบ มศก ว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ 2546
- ระเบียบ มศก ว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษานานาชาติ
- หนังสือกระทรวงการคลังอนุมัติให้ใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารลงชื่อรับเงินแล้วเป็นใบเสร็จรับเงิน

การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจบการศึกษา

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต2560
- ประกาศเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมฯ
- ประกาศเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์ฯ 5 ก.ย.60
- ประกาศคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง ระดับสากล

การรับน้องและประชุมเชียร์

- ประกาศคณะเภสัชศาสตร์-มศก การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 2560
- ประกาศมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์2560

การแต่งกาย

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา 2540
- ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2557

รางวัลสำหรับนักกิจกรรม

- ประกาศ มศก.เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณาเกียรติบัตรนักศึกษาทำกิจกรรม 2557

แบบฟอร์มการจัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ รายงาน-สรุปโครงการ

- แบบฟอร์มการเขียนโครงการหรือกิจกรรม(ปรับจากฝ่ายแผน)
- แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการบริการฯ (ง.๑๐๙) จากงบแผ่นดิน
- ภส.กจ.007 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
- ภส.กจ.008 แบบฟอร์มการสรุปโครงการหรือกิจกรรม

เอกสารสำหรับติดต่องานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ภส.กจ.001 คำร้องขออนุมัติโครงการ
- ภส.กจ.002 คำร้องรายงานการสรุปผลการดำเนินการ
- ภส.กจ.003 คำร้องขอเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม
- ภส.กจ.004 คำร้องขอหนังสือราชการ
- ภส.กจ.005 คำร้องขอยืมสิ่งของ

เอกสารสำหรับติดต่อกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

- กศ.001.1 แบบเสนอขออนุมัติโครงการ (สโมสรนักศึกษา ชมรม กลุ่มกิจกรรม)
- กศ.002 แบบเสนอขออนุมัติโครงการ (คณะวิชา)
- กศ.003 แบบเสนอขออนุมัติโครงการ เพื่อให้สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา
- กศ.004 แบบขอยืมเงินทดรองจ่าย
- กศ.005 แบบขอหักล้างเงินทดรองจ่าย
- กศ.006 แบบขอเปลี่ยนแปลงรายการ
- กศ.007 ใบสำคัญรับเงิน
- กศ.008 แบบขอยืมสิ่งของ
- กศ.009 แบบขอใช้สถานที่
- กศ.010 แบบขอเข้าหอพักหลังเวลากำหนด
- กศ.011 แบบรายงานสรุปโครงการ
- กศ.012 แบบเสนอขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม (ผู้ร่วมโครงการ)
- กศ.013 แบบเสนอขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
- กศ.014 แบบขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (Student Activities Portfolio)

เอกสารสำหรับติดต่อหน่วยงานอื่นๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

- แบบขอมีบัตรผ่านเข้าออก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- แบบคำขอใช้ยานพาหนะ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
- แบบฟอร์มการขอยืม - คืนโสตทัศนูปกรณ์ – คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- แบบฟอร์มการขอรับบริการด้านคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
- แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- แบบฟอร์มขอใช้ห้อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- แบบอนุญาตผ่านเข้าออกคณะเภสัชศาสตร์

แบบขอทุนการศึกษา

- แบบขอทุน มศก.2559
- แบบสุมภาษณ์ทุน

แบบคำร้องกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

- กยศ.101-1 แบบคำขอกู้ยืมเงิน
- กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ - กยศ.
- กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
- กรอ.หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ - กรอ.
- ตัวอย่างการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
- ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ กยศ.

ข่าวสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

วันที่

รายละเอียด

2015-05-26 15:11:07

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอเซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัคร R&D Pharmacist จำนวน 2 ตำแหน่ง

2015-08-19 11:06:01

นักศึกษาที่จะเข้ารับการทดสอบความรู้ห้องปฏิบัติการปลอดภัย (สอบซ่อมครั้งที่ 1)

ผู้ที่สอบไม่ผ่านและขาดสอบมาเข้ารับการสอบ ซ่อมในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 12.30 - 12.50 น. ณ ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมนำดินสอ 2B มาด้วย

2015-11-23 15:45:14

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชดใช้ทุน ปี 2558 ทั้งนี้กำหนดการส่งใบแสดงความจำนงภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 (หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อพี่อาทิตย์ (พี่โย) เบอร์ 089-9185250)

2016-01-06 14:59:15

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครงาน จำนวน 37 อัตรา

2016-01-06 15:02:40

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เปิดรับสมัคร เภสัชกร หลายอัตรา

2016-01-06 15:08:39

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

2016-01-06 15:11:13

ศูนย์อนามัยที่ 4 เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

2016-01-06 15:14:44

บริษัท ดีเซฟ ฟาร์มาซี จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร หลายอัตรา

2016-01-22 16:46:09

ประกาศผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการชีวภาพ

2016-01-25 15:09:02

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเภสัชกรแผนกผลิต และเภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนา

2016-01-29 09:23:34

วัตสัน รับสมัครงานตำแหน่งงานเภสัชกร

2016-03-08 16:26:25

บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเภสัชกรฝ่ายผลิตและR&D และเภสัชฝ่ายทะเบียนยา

2016-03-08 16:31:00

รับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

2016-03-08 16:42:46

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม รับสมัครเภสัชกร Full Time จำนวน 2 อัตรา

2016-03-08 16:44:52

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

2016-07-04 16:29:43

โครงการ First date

วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559

ณ คณะเภสัชศาสตร์

2016-07-04 16:36:52

โครงการ แรกพบ สนภท.

วันที่ 30 กรกฎาคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

facebook : https://www.facebook.com/psutfirstdate12swu

2016-07-04 16:41:58

โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 14  สิงหาคม 2559

ณ  ห้องประโชติ เปล่งวิทยา  ส่วนปาฐอาศรม  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2016-07-04 16:45:40

โครงการเภสัชวิชาการ

วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2559

ณ คณะเภสัชศาสตร์

facebook : https://www.facebook.com/rxsuopenhouse

2016-07-04 16:46:42

โครงการค่ายหมอยา ครั้งที่ 14

วันที่ 2 - 4 กันยายน 2559

ณ คณะเภสัชศาสตร์

facebook : https://www.facebook.com/PharmacySUcamp2016

2016-07-13 10:48:39

กำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ทำสัญญาวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 รอบที่ 1 เวลา 8.00 - 12.00น.

รายชื่อการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

2016-07-28 13:06:51

Shiseido (Thailand) Co.,Ltd รับสมัครงานตำแหน่ง Regulatory Affairs Staff (contract)

2016-08-04 16:38:54

กำหนกการอบรมโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย

วันที่ 8 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประโชติ เปล่งวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2016-08-10 14:53:33

รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการสอบซ่อม ครั้งที่ 1/2559 โครงการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 12.40 น.

ณ ห้องปฏิบัติการ 308 ชั้น 3 อาคารคณะเภสัชศาสตร์

เกณฑ์ในการสอบผ่าน 80%

2016-08-11 10:34:53

เอกสาร & วีดีโอ โครงการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

โครงการอบรมและทดสอบความรู้ห้องปฎิบัติการปลอดภัย ปีที่7

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2559

การจัดการสารเคมี - ของเสียจากห้องปฏิบัติการ 2559

2016-09-06 14:01:39

บริษัท พอนด์เคมีคอล จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง เภสัชกรฝ่ายผลิต และ เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ

2016-09-08 12:25:32

รับสมัครงาน บริษัท อดินพ จำกัด

 • เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบยา) จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ขาย (วัตถุดิบยา) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกจัดซื้อต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกจัดซื้อในประเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • หัวหน้าแผนกจัดซื้อในประเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • หัวหน้าแผนกผลิต / น้ำหอม จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ผลิต จำนวน 1 อัตรา

2016-09-08 12:29:20

มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมูลนิธิ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 4 อัตรา

 • ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการประเมินการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย จำนวน 2 อัตรา

2016-09-26 17:22:43

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง เภสัชกรประจำร้าน

2016-10-04 11:29:21

ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งภาพถ่ายสี, ขาว - ดำ เข้าประกวด

FACES OF BANGKOK ครั้งที่ 16 "จุฬาฯ 100 ปี"

แนวภาพ อาคารตึกเรียน ทั้งภายนอก ภายใน รวมทั้งห้องเรียน พิพิธภัณฑ์ กิจกรรมนิสิต ภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัย แสดงความเป็น Green University ในวาระครอบ 100 ปี

รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับภาพตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

2016-10-10 16:09:25

ร้านยาเพรียว (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)) รับสมัครงานตำแหน่ง เภสัชกร

2016-10-11 10:27:51

บริษัท เมก้า ที่บางปู รับสมัครงานตำแหน่ง เภสัชกรฝ่าย QC

ติดต่อ ภญ.รติรัตน์ 097 - 1215879

2016-11-15 11:21:10

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครงาน จำนวน 38 อัตรา

เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5   จำนวน 10 อัตรา

เภสัชกร 5  จำนวน 17 อัตรา

นักการตลาด 5  จำนวน 7 อัตรา

เจ้าหน้าที่พัสดุ 5   จำนวน 4 อัตรา

2016-11-17 15:59:08

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติงานหลายอัตรา

2016-11-18 16:15:45

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560

2016-12-14 14:38:54

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน

ตามที่ภาควิชาเภสัชกรรมได้ริเริ่มการจัดการฝึกปฏิบัติงาน international Pharmaceutical Care Clerkship ในปีแรก โดยมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 จำนวน 3 คน ไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ณ Josai international University ประเทศญี่ปุ่น ในผลัดที่ 5 บัตนี้ นักศึกษาได้เดินทางกลับมาแล้ว และทางภาควิชาฯได้จัดให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานดังกล่าว และเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ในวงกว้างในการเรียนรู้งานการบริบาลทางเภสัชกรรม ระบบสุขภาพ และระบบศึกษาของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์กับการเรียนการสอนในยุคเสรีอาเซียน โดยนำเสนอใน วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 10.30 น. ณ ห้องประโชติ 2

2017-07-06 17:28:15

กิจกรรมแรกพบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560


วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์

2017-07-06 17:30:53

กิจกรรมแรกพบ สนภท.


วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

2017-07-06 17:36:04

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มาหวิทยาลัยศิลปากร

2017-07-06 17:38:12

สัปดาห์เภสัชวิชาการ


วันที่ 28-30 สิงหาคม 2560

2017-07-06 17:39:44

ค่ายหมอยา


วันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2017-08-02 12:22:31

ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม ระดับปริญญาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

2017-08-22 15:09:35

เอกสารประกอบ Lab Safety 2560

เอกสารประกอบ Lab Safety 2560

2017-11-08 16:35:39

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ ของดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ที่คณะวิทย์ฯ จัดสอน ระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2561 เนื่องจากคณะวิทย์ฯ จัดสอบกลางภาคการศึกษาปลาย 2560

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ ของดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ที่คณะวิทย์ฯ จัดสอน ระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2561 เนื่องจากคณะวิทย์ฯ
จัดสอบกลางภาคการศึกษาปลาย 2560

2017-11-27 15:05:31

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560(หลักสูตรปี 46 52 และ 55)

2017-11-27 15:06:14

ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560(หลักสูตร 59)

2018-01-12 09:21:26

วีดีโอ Lab Safety 2561ระเบียบ

วันที่

รายละเอียด

2016-10-06 12:53:27

ระเบียบสโมสรนักศึกษาฉบับ 2549

2016-10-06 15:38:25

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (13 ธ.ค. 56)

2016-10-06 15:39:13

ประกาศการเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม 2556

2016-10-06 15:44:49

ประกาศเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม 2552

2016-10-06 15:45:35

ประกาศรายละเอียดกิจกรรมบังคับและกิจกรรมเลือก

2016-10-06 15:46:17

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา 2557คู่มือ

วันที่

รายละเอียด

2015-08-21 11:03:25

คู่มือจุลนิพนธ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

2016-08-17 11:17:58

คู่มือจุลนิพนธ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

2017-01-19 16:45:35

[Lab Safety]คู่มือความปลอดภัยด้านชีวภาพในห้องปฏิบัติการปฏิทินการศึกษา

วันที่

รายละเอียด

2015-07-10 15:12:43

ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมระดับปริญญาบัณฑิต ปี 2558

2016-10-19 15:03:46

ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมระดับปริญญาบัณฑิต ปี 2559

2017-11-27 15:05:31

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560(หลักสูตรปี 46 52 และ 55)

2017-11-27 15:06:14

ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560(หลักสูตร 59)


ข่าวทั้งหมด ข่าว : หน้า :ตารางสอน

วันที่

รายละเอียด

2015-07-14 09:23:42

ตารางสอนปีการศึกษา 2558 ภาคต้น

2015-11-23 15:23:24

ตารางสอนปีการศึกษา 2558 ภาคปลาย

2016-08-04 15:23:42

ตารางสอนปีการศึกษา 2559 ภาคต้น

2017-11-27 15:05:31

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560(หลักสูตรปี 46 52 และ 55)

2017-11-27 15:06:14

ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560(หลักสูตร 59)