ประชุม อบรม สัมมนา


[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)

วันที่อบรม : 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2562

 สถานที่ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 23 ส.ค. 2562

 หน่วยกิต : 17.5

  ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์จะเป็นความรู้ที่ใช้เพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมและให้ได้ผลการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในหลายๆแห่ง มีศักยภาพในการตรวจติดตาม ระดับยาในเลือดได้หลายชนิด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรจะมีความรู้และความเข้าใจในการปรับขนาด ยาต่างๆ ในแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคลมชัก โรคหัวใจ ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยรับยากดภูมิคุ้มกัน ยา ต้านมะเร็ง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-08-05 11:33:54

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การเพิ่มศักยภาพครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิในยุค 2020

วันที่อบรม : 24 ก.พ. - 26 ก.พ. 2563

 สถานที่ : ห้อง Tipwan 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 หมดเขตรับสมัคร : จนครบจำนวน

 หน่วยกิต : อยู่ระหว่างการขอรับรองหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : 1,850-3,500 บาท

  เพื่อให้ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกรอบแนวคิดของการทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ การบริบาล การดูแลต่อเนื่อง/ติดตาม และการสร้างเสริมความเข้มแข็ง ทั้นในระดับปัจเจกบุคคล/ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน โดยมีมุมมองในการคิดแบบองค์รวมทั้งทางด้านมิติทาง กาย จิตใจ สังคม และบริบทแวดล้อม รวมถึงการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพในงานปฐมภูมิและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-09-19 13:39:49

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการเครือข่ายเภสัชสนเทศออนไลน์ (DIS Collaboration System) ปีที่ 2

วันที่อบรม : 30 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2559

 สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์

 หมดเขตรับสมัคร : 28 มิ.ย. 2559

 หน่วยกิต : ไม่ได้รับหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย

  เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ วิชาชีพ อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นแหละพัฒนาทักษาและการศึกษาแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนเป้าหมายโดยให้มีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและระดับสากล

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-06-13 16:21:47

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมกระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2559 เรื่อง หลักการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่อบรม : 21 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 2559

 สถานที่ : ห้องไตรสิกขา

 หมดเขตรับสมัคร : จนครบจำนวน

 หน่วยกิต : ไม่ได้รับหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย

  ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมกระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2559
เรื่อง "หลักการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ"
วิทยากรโดย อาจารย์ นายแพทย์ วีระเทพ ฉัตรธนโชติกุล

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-06-13 16:20:04

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 27 จากทั้งหมด 30 หน้า  « ย้อนกลับ 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป »