ประชุม อบรม สัมมนา


โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)

วันที่อบรม : 5 ต.ค. 2563 - 29 ม.ค. 2564

 สถานที่ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 18 ก.ย. 2563

 หน่วยกิต : 30

  ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์จะเป็นความรู้ที่ใช้เพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมและให้ได้ผลการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในหลายๆแห่ง มีศักยภาพในการตรวจติดตาม ระดับยาในเลือดได้หลายชนิด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรจะมีความรู้และความเข้าใจในการปรับขนาด ยาต่างๆ ในแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคลมชัก โรคหัวใจ ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยรับยากดภูมิคุ้มกัน ยา ต้านมะเร็ง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2020-07-23 13:50:43

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)

วันที่อบรม : 1 ก.พ. - 2 มิ.ย. 2564

 สถานที่ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 15 ม.ค. 2564

 หน่วยกิต : 30

  ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์จะเป็นความรู้ที่ใช้เพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมและให้ได้ผลการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในหลายๆแห่ง มีศักยภาพในการตรวจติดตาม ระดับยาในเลือดได้หลายชนิด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรจะมีความรู้และความเข้าใจในการปรับขนาด ยาต่างๆ ในแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคลมชัก โรคหัวใจ ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยรับยากดภูมิคุ้มกัน ยา ต้านมะเร็ง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2020-07-23 13:52:18

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการงานบริการเภสัชกรรม (Pharmacy Service Management)

วันที่อบรม : 19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2559

 สถานที่ : ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 หมดเขตรับสมัคร : 12 ธ.ค. 2559

 หน่วยกิต : 32

  ค่าใช้จ่าย : 2,750 - 6,000 บาท

  การจัดการงานบริการเภสัชกรรมประกอบด้วยแนวคิดของงานบริการ กลยุทธ์ของการ บริการทางด้านเภสัชกรรม ทั้งทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการส่งมอบบริการด้านเภสัชกรรม การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางเภสัชกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น การเรียนรู้การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการออกแบบระบบบริการทางเภสัชกรรม เพื่อให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการออกแบบระบบบริหารใหม่หรือการพัฒนาระบบบริการที่มีอยู่เดิม

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-11-17 09:23:30

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมวิชาการ “กฎหมาย และจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม” ( Law and Ethics in Pharmacy Management )

วันที่อบรม : 29 ต.ค. - 29 ต.ค. 2559

 สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม

 หมดเขตรับสมัคร : 29 ต.ค. 2559

 หน่วยกิต : 5.5

  ค่าใช้จ่าย : 1,000 บาท

  สำหรับเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้าน กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-10-27 16:50:37

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 27 จากทั้งหมด 35 หน้า  « ย้อนกลับ 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 ... 35 ถัดไป »