ประชุม อบรม สัมมนา


[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)

วันที่อบรม : 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2562

 สถานที่ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 23 ส.ค. 2562

 หน่วยกิต : 17.5

  ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์จะเป็นความรู้ที่ใช้เพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมและให้ได้ผลการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในหลายๆแห่ง มีศักยภาพในการตรวจติดตาม ระดับยาในเลือดได้หลายชนิด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรจะมีความรู้และความเข้าใจในการปรับขนาด ยาต่างๆ ในแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคลมชัก โรคหัวใจ ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยรับยากดภูมิคุ้มกัน ยา ต้านมะเร็ง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-08-05 11:33:54

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การเพิ่มศักยภาพครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิในยุค 2020

วันที่อบรม : 24 ก.พ. - 26 ก.พ. 2563

 สถานที่ : ห้อง Tipwan 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 หมดเขตรับสมัคร : จนครบจำนวน

 หน่วยกิต : อยู่ระหว่างการขอรับรองหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : 1,850-3,500 บาท

  เพื่อให้ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกรอบแนวคิดของการทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ การบริบาล การดูแลต่อเนื่อง/ติดตาม และการสร้างเสริมความเข้มแข็ง ทั้นในระดับปัจเจกบุคคล/ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน โดยมีมุมมองในการคิดแบบองค์รวมทั้งทางด้านมิติทาง กาย จิตใจ สังคม และบริบทแวดล้อม รวมถึงการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพในงานปฐมภูมิและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-09-19 13:39:49

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   เที่ยงวันทัน "ธรรม" กับหมอยา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 4

วันที่อบรม : 13 ก.ค. - 13 ก.ค. 2559

 สถานที่ : ห้องไภสัชสรรพศิลป์ ชั้น 1 อาคารสำนักงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 11 ก.ค. 2559

 หน่วยกิต : ไม่ได้รับหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย

  บรรยายธรรมะเรื่อง "ทำงานด้วยธรรม" โดย หลวงปู่แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-09-08 10:46:33

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2559 เรื่อง “เภสัชกรรมปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Evidence-Based Pharmacy Practice for Rational Drug Use)”

วันที่อบรม : 4 ก.ค. - 8 ก.ค. 2559

 สถานที่ : ห้องประชุม “จําลอง สุวคนธ์” คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 27 มิ.ย. 2559

 หน่วยกิต : 28.5

  ค่าใช้จ่าย : 1,500 - 6,000 บาท

  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสํานัก พัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย 4 แห่งของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเรียนการสอนในหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ที่มีการ บริหารจัดการในระบบชุดวิชา (Module System) โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เข้ากับการเรียนการสอนเทียบเท่ากับ รายวิชา 550 455 ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก (Clinical Drug Information System) ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ซึ่งเน้นการศึกษา อย่างรวบยอดถึงแนวคิดและระบบในการบริหารจัดการข้อมูลทางยาที่ใช้ในการบริการทางคลินิกโดยจะเน้นใน เรื่องการสืบค้นข้อสนเทศการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการรวบรวมสังเคราะห์การบริหารจัดการ เกี่ยวกับฐานข้อมูลและการสื่อสารข้อสนเทศโดยวิธีการต่างๆ

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-06-30 10:58:54

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 25 จากทั้งหมด 30 หน้า  « ย้อนกลับ 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 ... 30 ถัดไป »