ประชุม อบรม สัมมนา


โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)

วันที่อบรม : 5 ต.ค. 2563 - 29 ม.ค. 2564

 สถานที่ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 18 ก.ย. 2563

 หน่วยกิต : 30

  ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์จะเป็นความรู้ที่ใช้เพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมและให้ได้ผลการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในหลายๆแห่ง มีศักยภาพในการตรวจติดตาม ระดับยาในเลือดได้หลายชนิด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรจะมีความรู้และความเข้าใจในการปรับขนาด ยาต่างๆ ในแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคลมชัก โรคหัวใจ ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยรับยากดภูมิคุ้มกัน ยา ต้านมะเร็ง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2020-07-23 13:50:43

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)

วันที่อบรม : 1 ก.พ. - 2 มิ.ย. 2564

 สถานที่ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 15 ม.ค. 2564

 หน่วยกิต : 30

  ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์จะเป็นความรู้ที่ใช้เพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมและให้ได้ผลการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในหลายๆแห่ง มีศักยภาพในการตรวจติดตาม ระดับยาในเลือดได้หลายชนิด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรจะมีความรู้และความเข้าใจในการปรับขนาด ยาต่างๆ ในแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคลมชัก โรคหัวใจ ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยรับยากดภูมิคุ้มกัน ยา ต้านมะเร็ง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2020-07-23 13:52:18

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมวิชาการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะห์นโยบายด้านสุขภาพ (Health Policy Analysis)

วันที่อบรม : 13 มี.ค. - 17 มี.ค. 2560

 สถานที่ : ห้อง Tipawan 1 ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 หมดเขตรับสมัคร : 8 มี.ค. 2560

 หน่วยกิต : 0

  ค่าใช้จ่าย : 2,850 - 6,000 บาท

  แนวทางในการพัฒนางานในระบบสุขภาพอันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีของประชาชน ในการกำหนดแนวนโยบายด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยหลักการ ขั้นตอนและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ประกอบ ตั้งแต่การวิเคราะห์ลักษณะของปัญหาและผลกระทบต่อสังคม
ดาวน์โหลดเอกสาร

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2017-03-15 16:09:55

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   การบรรยายเกี่ยวกับการนำเสนองานบริการทางเภสัชกรรมในรูปแบบเว็บไซต์ โครงการ การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานบริการเภสัชกรรม และสุขภาพด้วยเครื่องมืออย่างง่าย “Bootstrap” (Website Development for Pharmacy and Health Service by Easy Tool “Bootstrap”) Using Bootstrap for development of Pharmacy and Health Service Website (รุ่นที่ 1)

วันที่อบรม : 9 มี.ค. - 10 มี.ค. 2560

 สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 8 มี.ค. 2560

 หน่วยกิต : 12.25

  ค่าใช้จ่าย : 3,200 - 4,900 บาท

  ผู้เข้าร่วมประชุมจะเข้าใจถึงวิธีการนำเสนอสื่อ และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ในรูปแบบเว็บไซต์ โดยการประยุกต์ใช้งานเครื่องมืออย่างง่าย “Bootstrap” และสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนอ ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับใช้กับงานบริการสุขภาพ การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ในรูปแบบที่น่าสนใจ โดยทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้เชิงวิชาการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-11-17 16:45:30

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 25 จากทั้งหมด 35 หน้า  « ย้อนกลับ 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 ... 35 ถัดไป »