ประชุม อบรม สัมมนา


[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)

วันที่อบรม : 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2562

 สถานที่ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 23 ส.ค. 2562

 หน่วยกิต : 17.5

  ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์จะเป็นความรู้ที่ใช้เพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมและให้ได้ผลการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในหลายๆแห่ง มีศักยภาพในการตรวจติดตาม ระดับยาในเลือดได้หลายชนิด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรจะมีความรู้และความเข้าใจในการปรับขนาด ยาต่างๆ ในแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคลมชัก โรคหัวใจ ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยรับยากดภูมิคุ้มกัน ยา ต้านมะเร็ง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-08-05 11:33:54

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การเพิ่มศักยภาพครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิในยุค 2020

วันที่อบรม : 24 ก.พ. - 26 ก.พ. 2563

 สถานที่ : ห้อง Tipwan 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 หมดเขตรับสมัคร : จนครบจำนวน

 หน่วยกิต : อยู่ระหว่างการขอรับรองหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : 1,850-3,500 บาท

  เพื่อให้ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกรอบแนวคิดของการทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ การบริบาล การดูแลต่อเนื่อง/ติดตาม และการสร้างเสริมความเข้มแข็ง ทั้นในระดับปัจเจกบุคคล/ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน โดยมีมุมมองในการคิดแบบองค์รวมทั้งทางด้านมิติทาง กาย จิตใจ สังคม และบริบทแวดล้อม รวมถึงการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพในงานปฐมภูมิและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-09-19 13:39:49

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Blogger”

วันที่อบรม : 1 ก.ค. - 1 ก.ค. 2559

 สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์

 หมดเขตรับสมัคร : 27 มิ.ย. 2559

 หน่วยกิต : อยู่ระหว่างการขอรับหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : 600-1000 บาท

  การอมรมเชิงปฏิบัติการในโครงการนี้เป็นการเรียนรู้และสร้าง "เว็บบล๊อก" Web blogs (Blogger) ที่มีเครื่องมือสำหรับสร้างเนื้อหาบนเว็บบล๊อกอย่างมีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่ายสามารถใช้ในการสร้างแก้ไขและจัดหน้าเว็บบล๊อกได้อย่างยืดหยุ่น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และนำวิธีไปใช้ในการสร้างเว็บบล๊อกเพื่อพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมการสอนที่สะดวกขึ้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-06-15 15:35:17

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 4 / 2559 เรื่อง “The Important Roles of Pharmacists in Critical Care Settings: A focus on hypertensive crisis and thrombolytic therapy”

วันที่อบรม : 1 ก.ค. - 1 ก.ค. 2559

 สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พญาไท กรุงเทพฯ

 หมดเขตรับสมัคร : 20 มิ.ย. 2559

 หน่วยกิต : 6

  ค่าใช้จ่าย : 800-1200 บาท

  ประชุมวิชาการเพื่อทบทวนองค์ความรู้เดิมและติดตามองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการเลือใช้ยาสำหรับรักษา hypertensive srisis และ Thrombolytic therapy ในสภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-06-15 15:35:17

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 26 จากทั้งหมด 30 หน้า  « ย้อนกลับ 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป »