อบรมวันที่
9 - 26  มีนาคม  2560
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : การบรรยายเกี่ยวกับการนำเสนองานบริการทางเภสัชกรรมในรูปแบบเว็บไซต์ โครงการ การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานบริการเภสัชกรรม และสุขภาพด้วยเครื่องมืออย่างง่าย “Bootstrap” (Website Development for Pharmacy and Health Service by Easy Tool “Bootstrap”) Using Bootstrap for development of Pharmacy and Health Service Website (รุ่นที่ 1) วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 (รุ่นที่ 2) วันที่ 25-26 มีนาคม 2560
วันที่อบรม : 9 - 26  มีนาคม  2560
สถานที่อบรม : ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
หน่วยกิต : 12.25
ปิดการรับสมัครวันที่ : 24  มีนาคม  2560
ชำระเงินภายในวันที่ : 24  มีนาคม  2560
หมายเหตุ* : ค่าลงทะเบียน จะครอบคลุมถึงค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.