เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการย้อนหลัง
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
Link อื่นๆ
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนฯ (สสส.)
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานฯ
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงาน
        วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ
การลงทะเบียนอบรม

ขั้นตอนการลงทะเบียนอบรมมีขั้นตอน ดังนี้

  1. ลงทะเบียนตามหัวข้อการอบรมที่ท่านสนใจ
  2. ชำระเงินตามช่องทางที่ท่านเลือก
  3. ส่งแบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน

1.  ลงทะเบียนตามหัวข้อการอบรมที่ท่านสนใจ  ท่านสามารถเลือกช่องทางในการลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
     ช่องทางที่ 1  ลงทะเบียนออนไลน์
            โดยทำการล๊อคอินเข้าสู่ระบบสมาชิกก่อน เพื่อที่จะได้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ แต่ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ http://pharmacy.su.ac.th/dis/training/member_form.php
            เมื่อทำการล๊อคอินเข้าสู่ระบบสมาชิกแล้ว คลิกปุ่ม “ลงทะเบียนออนไลน์” ในหัวข้ออบรมที่ท่านสนใจ แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วไปชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบสมัคร
     ช่องทางที่ 2  กรอกเอกสารการสมัคร
            โดยดาวน์โหลด “ใบสมัคร” ในหัวข้ออบรมที่ท่านสนใจ แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วไปชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบสมัคร จากนั้นให้ส่งใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียนตามวิธีที่ระบุในข้อ 3

2.  ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
      โดยท่านโอนเงินค่าอบรมเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร และนำหลักฐานการโอนเงินมาติดในแบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน

3.  ส่งแบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน
      
ในกรณีที่ท่านชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคาร ให้ท่านนำหลักฐานการโอนเงินมาติดในแบบฟอร์มพร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นส่งแบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียนที่เรียบร้อยแล้วหรืออาจส่งพร้อมใบสมัครทาง Email: rxsu.contact@gmail.com หรืออับโหลดหลักฐานการชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บ กรณีท่านล๊อคอินเข้าสู่ระบบสมาชิก
      เพื่อเปลี่ยนสถานะการลงทะเบียนของท่านจาก “ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน” ให้เป็น “ลงทะเบียนเรียบร้อย” การลงทะเบียนของท่านจะเสร็จสมบูรณ์ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.pharm.su.ac.th/dis/training

 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.