ประชุม อบรม สัมมนา


[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)

วันที่อบรม : 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2562

 สถานที่ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 23 ส.ค. 2562

 หน่วยกิต : 17.5

  ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์จะเป็นความรู้ที่ใช้เพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมและให้ได้ผลการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในหลายๆแห่ง มีศักยภาพในการตรวจติดตาม ระดับยาในเลือดได้หลายชนิด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรจะมีความรู้และความเข้าใจในการปรับขนาด ยาต่างๆ ในแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคลมชัก โรคหัวใจ ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยรับยากดภูมิคุ้มกัน ยา ต้านมะเร็ง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-08-05 11:33:54

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การเพิ่มศักยภาพครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิในยุค 2020

วันที่อบรม : 24 ก.พ. - 26 ก.พ. 2563

 สถานที่ : ห้อง Tipwan 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 หมดเขตรับสมัคร : จนครบจำนวน

 หน่วยกิต : อยู่ระหว่างการขอรับรองหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : 1,850-3,500 บาท

  เพื่อให้ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกรอบแนวคิดของการทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ การบริบาล การดูแลต่อเนื่อง/ติดตาม และการสร้างเสริมความเข้มแข็ง ทั้นในระดับปัจเจกบุคคล/ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน โดยมีมุมมองในการคิดแบบองค์รวมทั้งทางด้านมิติทาง กาย จิตใจ สังคม และบริบทแวดล้อม รวมถึงการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพในงานปฐมภูมิและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-09-19 13:39:49

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2559 เรื่อง “New Drugs and Novel Concepts”

วันที่อบรม : 13 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2559

 สถานที่ : ห้อง Convention Hall C ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

 หมดเขตรับสมัคร : 15 พ.ค. 2559

 หน่วยกิต : 26.125

  ค่าใช้จ่าย : 3,000 - 6,500 บาท

  การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหวางสํานักบริหาร การสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร:ของ มหาวิทยาลัย 4 แห่งของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการ จัดทําหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก โดยเป็นการศึกษาที่มีการบริหาร จัดการในระบบชุดวิชา (Module System) ให้สอดคล้องกับการบูรณาการ

ดาวน์โหลดเอกสาร
DM guideline Thai Lecture Pharmacist
New Phosphate Binders (อ.ดาราพร)

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-06-21 12:37:34

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ และการรายงานผลเชิงวิเคราะห์ด้วย MS Excel

วันที่อบรม : 28 เม.ย. - 29 เม.ย. 2559

 สถานที่ : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 22 เม.ย. 2559

 หน่วยกิต : 10

  ค่าใช้จ่าย : 2,900 - 5,700 บาท

  หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จึงมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคนิคการสร้างรายงานผลเชิงวิเคราะห รวมกับการประยุกตใช้โปรแกรม MS Excel ให้มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปมีความคุ้นเคยกับโปรแกรมนี้และเป็นโปรแกรมด้าน จัดการคํานวณที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถสร้างรายงานผลเชิงวิเคราะหเพื่อสรุปข้อมูลให้กับผู้บริหารสามารถใช้ ในการตัดสินใจได้ และเพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้สารสนเทศทางสุขภาพ สามารถนําข้อมูลสรุปหรือรายงานไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-09-08 10:45:56

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 28 จากทั้งหมด 30 หน้า  « ย้อนกลับ 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป »