ประชุม อบรม สัมมนา


โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)

วันที่อบรม : 5 ต.ค. 2563 - 29 ม.ค. 2564

 สถานที่ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 18 ก.ย. 2563

 หน่วยกิต : 30

  ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์จะเป็นความรู้ที่ใช้เพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมและให้ได้ผลการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในหลายๆแห่ง มีศักยภาพในการตรวจติดตาม ระดับยาในเลือดได้หลายชนิด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรจะมีความรู้และความเข้าใจในการปรับขนาด ยาต่างๆ ในแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคลมชัก โรคหัวใจ ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยรับยากดภูมิคุ้มกัน ยา ต้านมะเร็ง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2020-07-23 13:50:43

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)

วันที่อบรม : 1 ก.พ. - 2 มิ.ย. 2564

 สถานที่ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 15 ม.ค. 2564

 หน่วยกิต : 30

  ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์จะเป็นความรู้ที่ใช้เพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมและให้ได้ผลการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในหลายๆแห่ง มีศักยภาพในการตรวจติดตาม ระดับยาในเลือดได้หลายชนิด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรจะมีความรู้และความเข้าใจในการปรับขนาด ยาต่างๆ ในแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคลมชัก โรคหัวใจ ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยรับยากดภูมิคุ้มกัน ยา ต้านมะเร็ง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2020-07-23 13:52:18

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 / 2560 เรื่อง การพัฒนาขอบข่ายความรู้และทักษะของเภสัชกรด้านการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Pharmacist Knowledge and Skills on Adverse Drug Reactions – Focusing on Skin Eruptions

วันที่อบรม : 2 เม.ย. - 2 เม.ย. 2560

 สถานที่ : ห้องประชุม พลเอก ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 31 มี.ค. 2560

 หน่วยกิต : 7

  ค่าใช้จ่าย : 500-1,000 บาท

  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ซึ่งเป็นบทบาทความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรง เพื่อนำไปสู่การบริบาลที่ดีที่สุดและเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการดูแลผู้ป่วย

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2017-03-21 11:13:22

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   การบรรยายเกี่ยวกับการนำเสนองานบริการทางเภสัชกรรมในรูปแบบเว็บไซต์ โครงการ การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานบริการเภสัชกรรม และสุขภาพด้วยเครื่องมืออย่างง่าย “Bootstrap” (Website Development for Pharmacy and Health Service by Easy Tool “Bootstrap”) Using Bootstrap for development of Pharmacy and Health Service Website (รุ่นที่ 2)

วันที่อบรม : 25 มี.ค. - 26 มี.ค. 2560

 สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 24 มี.ค. 2560

 หน่วยกิต : 12.25

  ค่าใช้จ่าย : 3,200 - 4,900 บาท

  ผู้เข้าร่วมประชุมจะเข้าใจถึงวิธีการนำเสนอสื่อ และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ในรูปแบบเว็บไซต์ โดยการประยุกต์ใช้งานเครื่องมืออย่างง่าย “Bootstrap” และสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนอ ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับใช้กับงานบริการสุขภาพ การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ในรูปแบบที่น่าสนใจ โดยทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้เชิงวิชาการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2017-03-10 15:03:23

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 24 จากทั้งหมด 35 หน้า  « ย้อนกลับ 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 ... 35 ถัดไป »