อบรมวันที่
1  กุมภาพันธ์ - 2  มิถุนายน  2564
ปิดการรับสมัครวันที่
26  มกราคม  2564
ชำระเงินภายในวันที่
26  มกราคม  2564
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รอบที่ 1/64
วันที่อบรม : 1  กุมภาพันธ์ - 2  มิถุนายน  2564
สถานที่อบรม : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
หน่วยกิต : 30
ปิดการรับสมัครวันที่ : 26  มกราคม  2564
ชำระเงินภายในวันที่ : 26  มกราคม  2564
หมายเหตุ* : มีมาตรการ Social Distancing ดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน
2. ผู้จัดโครงการมีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
3. มีการวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมโครงการ
4. ผู้เข้าร่วมโครงการนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร

(ค่าลงทะเบียนครอบคลุม: การบรรยาย, เอกสารประกอบการบรรยาย, สถานที่การฝึกอบรม )
หมายเหตุ หากสมัครและลงทะเบียนแล้วจะไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รอบที่ 1/64
วันที่ 1  กุมภาพันธ์ - 2  มิถุนายน  2564
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นางสาว ณัฏฐา  ขันธุปัทม์ ภ 34414 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. จุฑามาศ  หล่อสุทธิเศรษฐ ภ 31365 ลงทะเบียนแล้ว
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.