อบรมวันที่
20  พฤศจิกายน  2564
ปิดการรับสมัครวันที่
20  พฤศจิกายน  2564
ชำระเงินภายในวันที่
20  พฤศจิกายน  2564
  • หน้าแรก
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชศาสตร์ยุคโควิดและหลังโควิด
วันที่อบรม : 20  พฤศจิกายน  2564
สถานที่อบรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 6
ปิดการรับสมัครวันที่ : 20  พฤศจิกายน  2564
ชำระเงินภายในวันที่ : 20  พฤศจิกายน  2564
รายละเอียด : รายละเอียดโครงการ
หมายเหตุ* : การบรรยาย แบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom webinars
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
ลงทะเบียน
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชศาสตร์ยุคโควิดและหลังโควิด
โปรดเลือกประเภทผู้เข้าประชุม*
คำนำหน้าชื่อ* นาย            นาง            นางสาว           ภก.             ภญ.
อื่นๆ
ชื่อ*
นามสกุล*
สถานภาพ บุคคลทั่วไป
เภสัชกรทั่วไป
นักศึกษาระดับบัณฑิตย์ศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางสาธารณสุข
แพทย์
พยาบาล
อื่นๆ  
เลขที่ใบประกอบ
ศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณะงาน*
หน่วยงานที่สังกัด*
สถานที่ทำงาน*
ที่อยู่ที่ทำงาน*
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ*
E-mail*
หมายเหตุ (เช่น ความคาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการ)

   * กรุณาตรวจสอบข้อมูลในการออกใบเสร็จให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนยืนยันการสมัคร

ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน
ชื่อ*
ที่อยู่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหน่วยงาน/บริษัท
  กรอกตัวเลขสุ่ม เพื่อยืนยันการกรอกข้อมูล
          
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชศาสตร์ยุคโควิดและหลังโควิด
วันที่ 20  พฤศจิกายน  2564
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เภสัชกรทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. สุรัสวดี  สุนทรสัจ ภ 6726 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภก. พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์ ภ 9374 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภญ. นุศรา  ปิยะพลรุ่งโรจน์ ภ 5876 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภญ. อรอุมา  โต๊ะยามา ภ 5775 ลงทะเบียนแล้ว
5 ภก. วีรยุทธ์  แซ่ลิ้ม ภ 25744 ลงทะเบียนแล้ว
6 ภก. ฉัตชัย  ฉิ่นไพศาล ภ 8033 ลงทะเบียนแล้ว
7 ภก. ประสพชัย  พัฒน์โรจนโสภณ ภ 29067 ลงทะเบียนแล้ว
8 ภญ. สุชาดา  พิริยะประสาธน์ ภ 9400 ลงทะเบียนแล้ว
9 ภก. สรวง  รุ่งประกายพรรณ ภ 9430 ลงทะเบียนแล้ว
10 ภญ. กรัณฑ์รัตน์  ทิวถนอม ภ 10150 ลงทะเบียนแล้ว
11 ภญ. ชุติมา   ลิ้มมัทวาภิรัติ์ ภ 7825 ลงทะเบียนแล้ว
12 ภญ. นุชนาฏ  กิจเจริญ ภ 6236 ลงทะเบียนแล้ว
13 ภญ. เพ็ญพรรณ  เวชวิทยาขลัง ภ 8344 ลงทะเบียนแล้ว
14 ภญ. นุชจิรา  พงศ์นิมิตประเสริฐ ภ 7450 ลงทะเบียนแล้ว
15 ภญ. ปนัดดา   พัฒนวศิน ภ 7832 ลงทะเบียนแล้ว
16 ภญ. มานี  เหลืองธนะอนันต์ ภ 5091 ลงทะเบียนแล้ว
17 ภก. ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ ภ 7523 ลงทะเบียนแล้ว
18 ภญ. ลาวัลย์  ศรัทธาพุทธ ภ 6914 ลงทะเบียนแล้ว
19 ภญ. กมลภัทร  ไชยกิตติโสภณ ภ 34228 ลงทะเบียนแล้ว
20 ภญ. ชนกพรหม์   สุคนธ์พันธุ์ ภ 6451 ลงทะเบียนแล้ว
21 ภญ. ดนิตา   ภาณุจรัส ภ 5316 ลงทะเบียนแล้ว
22 ภก. สามารถ  จำรัส ภ 30633 ลงทะเบียนแล้ว
23 ภญ. นัทที  พรประภา ภ 8335 ลงทะเบียนแล้ว
24 ภก. ปุรินทร์  เจริญสุขใส ภ 23337 ลงทะเบียนแล้ว
25 ภก. วิชัย  สันติมาลีวรกุล ภ 15209 ลงทะเบียนแล้ว
26 ภก. วิเชียร  ลีลาสง่าลักษณ์ ภ 4406 ลงทะเบียนแล้ว
27 ภญ. ปราณีต  โอปณะโสภิต ภ 8402 ลงทะเบียนแล้ว
28 ภญ. พิณ  ธรณธรรมกุล ภ 25372 ลงทะเบียนแล้ว
29 นางสาว พิมญดา   เรือนอนุกูล ภ 14024 ลงทะเบียนแล้ว
30 ภญ. อริสรากรณ์ (วรกัญญา นารากรวิชญ์)  ศิรินามารัตนะ ภ 15229 ลงทะเบียนแล้ว
31 นาย สนทยา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ ภ 6930 ลงทะเบียนแล้ว
32 ภญ. ศศกร  โอวรกุล ภ 45317 ลงทะเบียนแล้ว
33 ภญ. พนิดา    อัศวพิชยนต์ ภ 5263 ลงทะเบียนแล้ว
34 ภญ. ลาวัลย์  ศรีพงษ์ ภ 5902 ลงทะเบียนแล้ว
35 ภญ. จันคนา  บูรณะโอสถ ภ 6448 ลงทะเบียนแล้ว
36 ภก. สมลักษณ์  คงเมือง ภ 6709 ลงทะเบียนแล้ว
37 ภก. กวิณ  ด้วงมี ภ 34434 ลงทะเบียนแล้ว
38 ภก. ปวริศ   วงษ์ประยูร ภ 23290 ลงทะเบียนแล้ว
39 ภญ. ณัฏฐิญา   ค้าผล ภ 8882 ลงทะเบียนแล้ว
40 ภก. ต่อศักดิ์  อินทรไพโรจน์ ภ 7828 ลงทะเบียนแล้ว
41 ภญ. ทสมาพร  สุขวัฒนาสินิทธิ์ ภ 15161 ลงทะเบียนแล้ว
42 ภก. คนอง  รัตนคร ภ 15720 ลงทะเบียนแล้ว
43 ภก. ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์ ภ 8825 ลงทะเบียนแล้ว
44 ภญ. ศุภาพิชญ์  อาทะวงค์ ภ 35414 ลงทะเบียนแล้ว
45 ภญ. มนฤดี  สุขมา ภ 9757 ลงทะเบียนแล้ว
46 ภญ. สินีนาฏ  กริชชาญชัย ภ 21608 ลงทะเบียนแล้ว
47 นาง เพลินตา   สิริมานุวัฒน์ ภ 5751 ลงทะเบียนแล้ว
48 ภญ. วิรังรอง   แท้บริสุทธิกุล ภ 18214 ลงทะเบียนแล้ว
49 นางสาว อัคพร  อ่วมสวัสดิ์ ภ 17381 ลงทะเบียนแล้ว
50 ภก. เปรมชัย  เม่นสิน ภ 17331 ลงทะเบียนแล้ว
51 ภก. สาธิต  นิรัติศัย ภ 8136 ลงทะเบียนแล้ว
52 ภญ. ศรีสมบัติ  นวนพรัตน์สกุล ภ 6137 ลงทะเบียนแล้ว
53 นางสาว ช่อผกา  กรธนไพศาล ภ 21877 ลงทะเบียนแล้ว
54 นางสาว ศริษา  วงษ์วิจิตต์ ภ 42825 ลงทะเบียนแล้ว
55 ภก. สุพล  ศรวณีย์ ภ 8900 ลงทะเบียนแล้ว
56 ภญ. อภิชา  โตมงคล ภ 24252 ลงทะเบียนแล้ว
57 ภก. ทวีศักดิ์  ศรีสุพพัตพงษ์ ภ 09415 ลงทะเบียนแล้ว
58 ภญ. อินทิรา  กาญจนพิบูลย์ ภ 7169 ลงทะเบียนแล้ว
59 ภญ. สิริพรรณ  ลิ้มศิริชัยกุล ภ 8410 ลงทะเบียนแล้ว
60 นางสาว อวยพร  อภิรักษ์อร่ามวง ภ 7505 ลงทะเบียนแล้ว
61 นาย พีรยศ  ภมรศิลปธรรม ภ 12304 ลงทะเบียนแล้ว
62 ภญ. ศรีไพร  ขอบใจกลาง ภ 12606 ลงทะเบียนแล้ว
63 ภญ. ธีรดา  แต้โสตถิกุล ภ 21843 ลงทะเบียนแล้ว
64 นางสาว นภัสวรรณ  ช่อผกา ภ 18909 ลงทะเบียนแล้ว
65 ภญ. ศิรินทร์  กิตติธรกุล ภ 17358 ลงทะเบียนแล้ว
66 ภญ. รยามินทร์  จรัสฐานุพงศ์ ภ 43389 ลงทะเบียนแล้ว
67 ภก. ผศ.ดร.ณัฐธัญ   เจริญศรีวิไลวัฒน์ ภ 21962 ลงทะเบียนแล้ว
68 ภก. ดร.ยุทธภูมิ  มีประดิษฐ์ ภ 7835 ลงทะเบียนแล้ว
69 ภญ. ปาริชาต  ชมโท ภ 7538 ลงทะเบียนแล้ว
70 ภก. ประเสริฐ  อัครมงคลพร ภ 8425 ลงทะเบียนแล้ว
71 ภญ. อมรรัตน์  ไชยเดชกำจร ภ 9436 ลงทะเบียนแล้ว
72 ภญ. วราภรณ์   ศกศวัตเมฆินทร์ ภ 10911 ลงทะเบียนแล้ว
73 ภญ. บุญญาภา  หวังวัฒนา ภ 12763 ลงทะเบียนแล้ว
74 ภญ. อรัญญา  นันทนากรณ์ ภ 7260 ลงทะเบียนแล้ว
75 ภก. ไพบูลย์  นันทนากรณ์ ภ 8610 ลงทะเบียนแล้ว
76 ภญ. จุรีย์  เจริญธีรบูรณ์ ภ 7821 ลงทะเบียนแล้ว
77 ภญ. ระพีพรรณ  ฉลองสุข ภ 3961 ลงทะเบียนแล้ว
78 ภก. มนัส  พงศ์ชัยเดชา ภ 5798 ลงทะเบียนแล้ว
79 ภก. ณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์ ภ 8420 ลงทะเบียนแล้ว
80 ภญ. จุไรรัตน์   นันทานิช ภ 4021 ลงทะเบียนแล้ว
81 นาวาอากาศโทหญิง หทัยรัตน์  รัตนคุณูประการ ภ 15907 ลงทะเบียนแล้ว
82 ภญ. พิมพ์ลดา  ธนรัตน์ภินันท์ ภ 9772 ลงทะเบียนแล้ว
83 ภญ. ดร.ณัฎฐิณี  ธีรกุลกิตติพงส์ ภ 12446 ลงทะเบียนแล้ว
84 ภก. วรวุฒิ   อ่อนเอี่ยม ภ 13135 ลงทะเบียนแล้ว
85 ภญ. มาลัย  สถิรพันธุ์ ภ 6226 ลงทะเบียนแล้ว
86 ภญ. สุวรรณี  พนมสุข ภ 6194 ลงทะเบียนแล้ว
87 ภก. บุรินทร์  ต ศรีวงษ์ ภ 9419 ลงทะเบียนแล้ว
88 ภญ. คนาวรรณ  พจนาคม ภ 6446 ลงทะเบียนแล้ว
89 ภญ. นริศา  รื่นเริงบุญ ภ 33710 ลงทะเบียนแล้ว
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. พสธร  ศิริธีรานนท์ ภ 16669 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. พัชรี  โฆษิตวัฒนะกุล ภ 15184 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภก. ชินภัทร์  กิตติพงศ์วิวัฒน์ ภ 33766 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภก. ปรเมษฐ์  อังศุพันธุ์ ภ 41442 ลงทะเบียนแล้ว
5 ภก. ศิรพงศ์  เตชะสาน ภ 30780 ลงทะเบียนแล้ว
6 ภญ. จิราภรณ์  มีศรีสุข ภ 21171 ลงทะเบียนแล้ว
7 นางสาว นภา  ศรียุบล ภ 17321 ลงทะเบียนแล้ว
8 ภญ. ฉัตราภรณ์  ชุ่มจิต ภ 13748 ลงทะเบียนแล้ว
9 นางสาว เกสินี  จูฑะสวัสดิ์ ภ 21607 ลงทะเบียนแล้ว
10 ภญ. นพรัตน์  นันทรัตนพงศ์ ภ 8884 ลงทะเบียนแล้ว
11 นาย เฉลิมพล  วนวงศ์ไทย ภ 15146 ลงทะเบียนแล้ว
เภสัชกรประจําแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก. นาจ  เข็มแข็ง ภ 12451 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภก. ภาณุมาศ  เดชอาคม ภ 11632 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภญ. นภาพร   เสถียรธรรมกุล ภ 8059 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภญ. ปัทมวรรณ  เผือกผ่อง ภ 11061 ลงทะเบียนแล้ว
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.