อบรมวันที่
19 - 21  พฤษภาคม  2564
ปิดการรับสมัครวันที่
11  พฤษภาคม  2564
ชำระเงินภายในวันที่
18  พฤษภาคม  2564
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายภาพและการตกแต่งรูปภาพสำหรับการพัฒนาสื่อสุขภาพ
วันที่อบรม : 19 - 21  พฤษภาคม  2564
สถานที่อบรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 11
ปิดการรับสมัครวันที่ : 11  พฤษภาคม  2564
ชำระเงินภายในวันที่ : 18  พฤษภาคม  2564
หมายเหตุ* : ผู้เข้าอบรมต้องนำ Notebook computer และ กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (DSLR, Mirror less, compact or Mobile phone อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมอุปกรณ์โอนถ่ายรูปภาพจากกล้องมาด้วยตนเอง
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายภาพและการตกแต่งรูปภาพสำหรับการพัฒนาสื่อสุขภาพ
วันที่ 19 - 21  พฤษภาคม  2564
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เภสัชกรและบุคคลทั่วไป (ชำระภายในวันที่ 5 พ.ค 64)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นาย ชาญวิทย์  เปียงน้อย ภ 28243 ลงทะเบียนแล้ว
2 นาย วีรภัทร  ชัยสิทธิ์ ภ 35262 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3 นาย ภาณุพงษ์  ถวาย ภ 32571 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
4 ภก. พัชรมณฑน์  พัชรยุทธิ ภ 12487 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
5 ภญ. ชมภูนุช  สุคนธวารี ภ 22339 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 ภญ. ณัฏณิชา  บุญรักษา ภ 39402 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
7 นาง ไพทร  ลิมป์วรพรรณ ภ 11243 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
เภสัชกรและบุคคลทั่วไป (ชำระเงินระหว่าง 6 – 18 พ.ค 64)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
เภสัชกรประจำแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร (ชำระเงินภายใน 5 พ.ค 64)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก. ชวิน  ธรรมโกมุท ภ 42211 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
เภสัชกรประจำแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร (ชำระเงินระหว่าง 6 – 18 พ.ค 64)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.