อบรมวันที่
19 - 27  มิถุนายน  2564
ปิดการรับสมัครวันที่
15  พฤษภาคม  2564
ชำระเงินภายในวันที่
15  มิถุนายน  2564
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 20/2564 Pharmacotherapy for excellent patient care: From theory to practice
วันที่อบรม : 19 - 27  มิถุนายน  2564
สถานที่อบรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 24
ปิดการรับสมัครวันที่ : 15  พฤษภาคม  2564
ชำระเงินภายในวันที่ : 15  มิถุนายน  2564
หมายเหตุ* : ประชุมระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 20/2564 Pharmacotherapy for excellent patient care: From theory to practice
วันที่ 19 - 27  มิถุนายน  2564
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำหรับเภสัชกรทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. ศิวรี  ตันติกุล ภ 14579 ลงทะเบียนแล้ว
2 นาย ธนวัฒน์  ฉัตรทวีลาภ ภ 30221 ลงทะเบียนแล้ว
3 นางสาว บุษราภรณ์  งามอุดมเกียรติ ภ 9839 ลงทะเบียนแล้ว
4 นางสาว ชลธิดา  มณีสุวรรณ ภ 30707 ลงทะเบียนแล้ว
5 ภญ. ปฐมา  ดอนจันทร์ทอง ภ 23522 ลงทะเบียนแล้ว
6 นางสาว อุษา  ลัภนลาภลอย ภ 18230 ลงทะเบียนแล้ว
7 นาย ภูมิเดช  ไชยพร ภ 42462 ลงทะเบียนแล้ว
8 นางสาว ศิราพร  แขกิ้มเส้ง ภ 42843 ลงทะเบียนแล้ว
9 ภก. ภวุตม์  วัชรกาฬ ภ 31838 ลงทะเบียนแล้ว
10 นางสาว จุฑารัตน์  เป็นมูล ภ 35331 ลงทะเบียนแล้ว
11 ภญ. ณิรดา   เจริญทรงธรรม ภ 40566 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
12 ภญ. วริศรา  สำเร็จสุข ภ 40664 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
13 นาย ธีรนันท์  นาคทองรูป ภ 11718 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
14 นางสาว นิตยา  อารยะสัมพันธ์ ภ 15172 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
15 ภญ. ธัญชนก  ทองงาม ภ 39843 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
16 ภญ. ภูริชญา  อาจจำนงค์ ภ 33769 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
17 นางสาว หทัยชนก  บุญมาก ภ 35079 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
18 ภญ. ทิวลิป  เปรมปรี ภ 33615 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
19 นาง ญาณภา  ภูมิรัตนไพศาล ภ 25163 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
20 ภก. ณัฐวัฒน์  สระทองเทียน ภ 40568 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
21 นางสาว จินต์ศุจี  จันทร์นวล ภ 43287 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
22 ภญ. นุชจิรา  พงศ์นิมิตประเสริฐ ภ 7450 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
23 ภญ. ณฐมน  สุคนนท์ ภ 10874 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
24 ภญ. นัฐพร  กฤตสิน ภ 25391 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
25 นางสาว พรรษา  เอี่ยมระหงษ์ ภ 26822 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
26 ภญ. รังสิกานต์  นาคบุรินทร์ ภ 25929 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
27 นาย ศุภกิตติ์  บรรณจักร์ ภ 38207 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
สำหรับคณาจารย์และนศ. ที่สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 4 สถาบัน (มศก. มข. มอ. มช.)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นางสาว อรวรรณ  แซ่ลิ่ม ภ 24035 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก. กรกฏ  พงศ์เกษตร ภ 12179 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. วันดี  สำเร็จ ภ 15880 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภญ. สกนวรรณ  พวงหอม ภ 25802 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภก. พศวีร์  แสงสาคร ภ 41361 ลงทะเบียนแล้ว
5 ภญ. กนกรัตน์  อภิชัยยิ่งยอด ภ 41095 ลงทะเบียนแล้ว
6 ภญ. ชื่นสุมล  มีสาวงษ์ ภ 38743 ลงทะเบียนแล้ว
สำหรับบุคลากรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. นภชา  พิริยะชนานุสรณ์ ภ 19160 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. สุทาลักษณ์  สระทองแฝง ภ 35299 ลงทะเบียนแล้ว
สำหรับบุคลากรประจำแหล่งฝึกภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.