อบรมวันที่
11 - 17  ธันวาคม  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS (Development of Health Mobile Applications on Android and iOS systems)
วันที่อบรม : 11 - 17  ธันวาคม  2563
สถานที่อบรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 25
ปิดการรับสมัครวันที่ : 4  ธันวาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 4  ธันวาคม  2563
หมายเหตุ* : แบบที่ 1 ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ระหว่างวันที่ 11 และ 14 - 17 ธันวาคม 2563 จำนวนหน่วยกิต 25 หน่วยกิต
แบบที่ 2 ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 11 และ 14 - 15 ธันวาคม 2563 จำนวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต
แบบที่ 3 ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563 จำนวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.