อบรมวันที่
11 - 17  ธันวาคม  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
30  พฤศจิกายน  2563
ชำระเงินภายในวันที่
30  พฤศจิกายน  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS (Development of Health Mobile Applications on Android and iOS systems)
วันที่อบรม : 11 - 17  ธันวาคม  2563
สถานที่อบรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 25
ปิดการรับสมัครวันที่ : 30  พฤศจิกายน  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 30  พฤศจิกายน  2563
หมายเหตุ* : แบบที่ 1 ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ระหว่างวันที่ 11 และ 14 - 17 ธันวาคม 2563 จำนวนหน่วยกิต 25 หน่วยกิต
แบบที่ 2 ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 11 และ 14 - 15 ธันวาคม 2563 จำนวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต
แบบที่ 3 ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563 จำนวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS (Development of Health Mobile Applications on Android and iOS systems)
วันที่ 11 - 17  ธันวาคม  2563
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง-สำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นางสาว คัทลียา  ธัญญประยูร ภ 27155 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภก. วรรศพล  ตันติธรรมภูษิต ภ 41245 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภก. ณัฐสิทธิ์  รัตนพาณิชย์ ภ 37155 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภก. ธนกร  ไชยราช ภ 38406 ลงทะเบียนแล้ว
5 ภก. ชาคริต  พลานุภาพ ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 ภญ. ทิพย์นภา  จารุจิตมณีกุล ภ 35624 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
7 นางสาว พีรดา  หะยีสาอิ ภ 23803 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
8 นาย พิทักษ์พงศ์  มากชัย ภ 16970 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
9 ภญ. กนกวรรณ  พรหมมี ภ 32196 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
10 ภญ. รุ่งทิพย์   ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ภ 8240 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
11 นางสาว นัฐพร   แก้วไชย ภ 36144 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
12 นาง จิตรลดา  ศิริสมรรถการ ภ 9881 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
13 ภก. กิตติชัย  มาลัยมาตร ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
14 ภก. อุดม  มะลิงาม ภ 12633 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
15 ภก. ฉันทกานต์  โพธาเจริญ ภ 28209 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
16 นางสาว ปาณิสรา   ภัทรปรัชญากุล ภ 12844 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
17 ภญ. วนิดา  มานะกิจจงกล ภ 13213 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
18 ภก. ธนพล  คูหารัตนไชย ภ 39795 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
19 นางสาว ดามพวรรณ  ทองมั่น ภ 23002 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
20 ภก. แก้ว  นาวีวิตรผดุง ภ 34950 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
21 นาย กัมพล  วิบูลย์ศักดิ์สกุล ภ 7176 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
22 นาง ปริยากร  ลิ้มสุวรรณ ภ 24813 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
23 นางสาว ศาวิตรี  กันเสน - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
24 ภก. สมศักดิ์  หาญนอก ภ 36946 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
25 ภญ. สุปรีดา  นนทวงศ์ ภ 13320 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
26 ภก. ศุภวิช  อินทศร ภ 37567 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
27 ภญ. พัฒน์นรี  ใจแน่ ภ 21255 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
28 นาย อานันท์  ภัทรอภินันท์ ภ 37500 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
29 ภญ. อารีวรรณ  จันทคาต ภ 35045 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
30 ภก. กิตติ์ชญพงศ์  กาญจนคีรีวงศ์ ภ 36255 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
31 ภญ. ฐานวดี  บุญพันธ์ุ ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง-สำหรับศิษย์เก่า บุคลากรในคณะ และแหล่งฝึกฯของคณะเภสัชศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก. พงศ์พิพัฒน์  โอประเสริฐสวัสดิ์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
2 นาย ชนวีร์  สุรชาตรี ภ 34914 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
ขั้นพื้นฐาน-สำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นางสาว กรรณิญาพร  บูชา ภ 32668 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
2 นางสาว สุธีวรรณ  โหตกษาปน์กุล ภ 10609 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
ขั้นพื้นฐาน-สำหรับศิษย์เก่า บุคลากรในคณะ และแหล่งฝึกฯของคณะเภสัชศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. ฐานวดี  บุญพันธุ์ ภ 18256 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
ขั้นสูง-สำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
ขั้นสูง-สำหรับศิษย์เก่า บุคลากรในคณะ และแหล่งฝึกฯของคณะเภสัชศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.