อบรมวันที่
1 - 3  สิงหาคม  2561
ปิดการรับสมัครวันที่
25  กรกฎาคม  2561
ชำระเงินภายในวันที่
25  กรกฎาคม  2561
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพสำหรับผู้เริ่มต้น (Development of Health Mobile Applications for Beginners) รุ่นที่ 2
วันที่อบรม : 1 - 3  สิงหาคม  2561
สถานที่อบรม : ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 12.25
ปิดการรับสมัครวันที่ : 25  กรกฎาคม  2561
ชำระเงินภายในวันที่ : 25  กรกฎาคม  2561
หมายเหตุ* :
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
ลงทะเบียน
โครงการการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพสำหรับผู้เริ่มต้น (Development of Health Mobile Applications for Beginners) รุ่นที่ 2
โปรดเลือกประเภทผู้เข้าประชุม*
คำนำหน้าชื่อ* นาย            นาง            นางสาว           ภก.             ภญ.
อื่นๆ
ชื่อ*
นามสกุล*
สถานภาพ บุคคลทั่วไป
เภสัชกรทั่วไป
นักศึกษาระดับบัณฑิตย์ศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางสาธารณสุข
แพทย์
พยาบาล
อื่นๆ  
เลขที่ใบประกอบ
ศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณะงาน*
หน่วยงานที่สังกัด*
สถานที่ทำงาน*
ที่อยู่ที่ติดต่อได้* หน่วยงาน          ที่บ้าน

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ*
E-mail*
ประเภทอาหาร อาหารทั่วไป            มังสวิรัติ            เจ            อิสลาม
ออกใบเสร็จในนาม ชื่อ - นามสกุล             สังกัด            อื่นๆ โปรดระบุ
หมายเหตุ (เช่น กรณีแพ้อาหาร, ความคาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการ)
  กรอกตัวเลขสุ่ม เพื่อยืนยันการกรอกข้อมูล
          
โครงการการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพสำหรับผู้เริ่มต้น (Development of Health Mobile Applications for Beginners) รุ่นที่ 2
วันที่ 1 - 3  สิงหาคม  2561
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. กรวรรณ  เอกเวทการย์ ภ 8983 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
2 นาย คัมภีร์  จิระวิณิจ ภ 24339 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3 นางสาว สุนิษา  วงพินิจ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
4 ภญ. นิยดา  ยังถาวร ภ 39497 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
5 นางสาว ปาริฉัตร   เทศน์สาลี ภ 17555 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 นางสาว ฐิติมา   บัณฑิตเจริญสิน ภ 17507 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
7 นาย สุวัจน์  คำบุญเรือง ภ 33818 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
8 นาย พฒนพงศ์   ทรัพย์พิริยะอานันต์ ภ 27871 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
9 ภญ. ภูริชญา  อาจจำนงค์ ภ 33769 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
10 ร.ท.หญิง มัณฑนา  บรรลิขิตกุลล ภ 33119 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
11 นางสาว ดามพวรรณ  ทองมั่น ภ 23002 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
12 นางสาว ปณิธาน  พิทักษ์ ภ 32900 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
13 ภก. ศิรส  สมานชาติ ภ 21615 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
14 นาย วรพันธุ์  อุดมเจียระไน - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
15 นาง กรกฎ  สินประจักษ์ผล ภ 15517 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
16 ภญ. ทิพยวรรณ  ตุ้มประชา ภ 30759 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
17 ภก. วีรวุฒิ  โตใหญ่ ภ 25820 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
18 นางสาว ภูริดา  ชูบำรุง ภ 18765 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. ชมภูนุช  สุคนธวารี ภ 00 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภก. ณัฐดนัย  มุสิกวงศ์ ภ 25448 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3 นางสาว อุษณีย์  บุญเมือง ภ 29251 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
4 ภญ. ทศวรรณ  จิตรวศินกุล ภ 20304 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
5 นาย ธีระพงศ์   วงศ์ษา ภ 34573 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 นางสาว ธนาวดี  พรเอนก ภ 39248 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.