ประชุม อบรม สัมมนา


[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรมเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย

วันที่อบรม : 1 ก.พ. - 2 มิ.ย. 2564

 สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 15 ม.ค. 2564

 หน่วยกิต : 0

  ค่าใช้จ่าย : 35,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆด้าน ให้ได้ผลการักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย จากการที่เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้ยา เพื่อให้การปฏิบัติงานของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เภสัชกรจึงต้องมีความรู้และทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยมีพื้นฐานความรู้ด้านเภสัชบำบัด ประกอบกับข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ อีกทั้งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ด้านการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมซึ่งเป็นงานประจำของเภสัชกร ทำให้สามารถปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2020-11-17 16:09:55

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS systems (Development of Health Mobile Applications on Android and iOS systems)

วันที่อบรม : 11 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2563

 สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 30 พ.ย. 2563

 หน่วยกิต : 25

  ค่าใช้จ่าย : 3,500 - 7,500 บาท

  การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมที่ไม่มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรม สามารถพัฒนา Mobile application เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เข้าหลักการในการพัฒนา application พัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรม รู้จักการออกแบบหน้าแอพพลิเคชั่น (UI) การควบคุมการทำงานของแอพพลิเคชั่น ด้วยเครื่องมือออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น AppInventor, Kodular ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android และเรียนรู้ Thunkable x ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android เป็นต้น

แบบที่ 1 ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ระหว่างวันที่ 11 และ 14 - 17 ธันวาคม 2563
แบบที่ 2 ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 11 และ 14 - 15 ธันวาคม 2563
แบบที่ 3 ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2020-11-04 10:24:48

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 3 จากทั้งหมด 37 หน้า  « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ... 37 ถัดไป »