ประชุม อบรม สัมมนา


โครงการบริการทางวิชาการเพื่อสังคม เรื่องการตรวจหายาสเตียรอยด์ในตำรับยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปักหมุด

วันที่อบรม : 1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

 สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 30 มิ.ย. 2562

 หน่วยกิต : อยู่ระหว่างการขอรับรองหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : บาท

  เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน ตลอดจนให้บริการตรวจหาสเตียรอยด์ในตำรับยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างต่อเนื่องทุกปี

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-11-15 09:59:58

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง “เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคในระบบทางเดินอาหารและการจัดการ”

วันที่อบรม : 3 พ.ค. - 4 พ.ค. 2562

 สถานที่ : ห้องประโชติ เปล่งวิทยา 1 อาคารส่วนปาฐอาศรม ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 2 พ.ค. 2562

 หน่วยกิต : 12

  ค่าใช้จ่าย : 1,500 - 3,000 บาท

  โครงการอบรมเพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจมีความรู้การจัดการโรคที่ทันยุคและเรียนรู้ยาที่ทันสมัยอยู่เสมอ สามารถติดตามข้อมูลความก้าวหน้าของโรคในระบบทางเดินอาหารและการจัดการ แนวทางการรักษาที่เป็นปัจจุบัน เหมาะสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรชุมชน (ร้านยา) เนื่องจากในปัจจุบันมีแนวทางและการใช้ยาใหม่ ๆ อาทิ โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี โรคมะเร็งในตับ มีการทบทวนประโยชน์และความเสี่ยงจากการใช้ยา tranexamic acid ยาลดกรดในกลุ่มยายับยั้งโปรตอนปั๊ม ตลอดจนยาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคในระบบทางเดินอาหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยให้ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม

จำนวนรับ ไม่เกิน 200 คน

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-12-14 15:20:30

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อสุขภาพชนิดอินโฟกราฟิก และวีดีโออินโฟกราฟิก (Development of Health Media: Infographics and Video Infographics)

วันที่อบรม : 22 พ.ค. - 24 พ.ค. 2562

 สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 17 พ.ค. 2562

 หน่วยกิต : 17

  ค่าใช้จ่าย : 5,500-7,000 บาท

  ในยุคที่ข้อมูลและสารสนเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนเช่น ปัจจุบัน การสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ การสื่อสารและนำเสนอนั้น สามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน อินโฟกราฟิกเป็นรูปแบบการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลแนวใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม โดยนำข้อมูลที่ต้องการนำเสนอผ่านการใช้กราฟิก ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับสารสามารถจดจำและมีความเข้า่ใจต่อสิ่งที่ต้องการสื่อได้ง่าย ได้ใจความคำสัญ การสื่อสารได้ผลกว่าการอ่านเนื้อเรื่องหรือบทความยาวๆ อย่างไรก็ตาม การสร้างอินโฟกราฟิกที่ดีต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในตัวสารสนเทศ และทักษะในการแปลงสารสนเทศให้อยู่ในรูปกราฟิก

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-03-12 14:33:05

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกรร้านยา ประจำปี 2562 (Review and Update on Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists 2019)

วันที่อบรม : 13 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 2562

 สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 13 พ.ค. 2562

 หน่วยกิต : อยู่ระหว่างการขอรับรองหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : 2,200-2,500 บาท

  เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา ให้เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ ณ ร้านยา ได้ทบทวนและติดความก้าวหน้าเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยในร้านยา ให้อยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีกำหนดจัดปีละอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ซึ่งโครงการครั้งนี้ (ปี พ.ศ. 2562) จัดเป็นโครงการครั้งที่ 2 มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ การประเมินร่างกายเบื้องต้นสำหรับการบริบาลเภสัชกรรมในร้านยา การประเมินอาการและการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับโรคและความผิดปกติที่พบบ่อยในร้านยาได้แก่ อาการผื่นแพ้และภาวะไวเกินของผิวหนัง อาการปวดรูปแบบต่างๆ การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นและทางเดินปัสสาวะ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-03-19 16:27:17

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นสำหรับงานคำนวณทางเภสัชกรรม (Development of Android Applications for Pharmacy Calculation)

วันที่อบรม : 20 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 2562

 สถานที่ : ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 14 มิ.ย. 2562

 หน่วยกิต : 11.5

  ค่าใช้จ่าย : 3,500-5,000 บาท

  สามารถพัฒนา Mobile application เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เข้าใจหลักการในการพัฒนา application รู้จักการออกแบบหน้าแอพพลิเคชั่น (UI) การควบคุมการทำงานของแอพพลิเคชั่น ด้วย Appinventor ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ Smart phone หรือ Tablet ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android โดยในการอบรมครั้งนี้จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับคำนวณในงานเภสัชกรรมเป็นหลัก

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-03-12 14:34:58

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการประชุุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 25/2562 เรื่อง "Pharmacotherapy for excellent patient care: A principle of rational drug use for pharmacists เภสัชบำบัดเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย: หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับเภสัชกร"

วันที่อบรม : 24 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2562

 สถานที่ : ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

 หมดเขตรับสมัคร : 31 พ.ค. 2562

 หน่วยกิต : 27

  ค่าใช้จ่าย : 3,500-6,500 บาท

  ในปัจจุบันบทบาทของเภสัชกรในงานบริการด้านเภสัชกรรม นอกจากการคัดเลือก จัดหา และจัดระบบการจ่ายยาแล้ว ยังมีการพัฒนาบทบาทด้านการดูแลและติดตามการใช้ยาในผู้ป่วย ตลอดจนการดูแลสุขภาพทั่วไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ในการนําการบริบาลทางเภสัชกรรม มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา เพิ่มความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่ วยให้ดีขึ้นในการใช้เรื่องยา โดยนําแนวทางการรักษาและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีในปัจจุบันมาใช้ โดยเน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จริงจากผู้ป่วย ในการบริบาลทางเภสัชกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ โรคติดเชื้อ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคทางระบบประสาท โรคจิตเวช โรคมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยวิกฤต การตรวจติดตามระดับยาในเลือด การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา และผู้ป่วยทางอายุรกรรม ส่งเสริมให้เภสัชกรสามารถนําไปประยุกต์ในการทํางาน

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-12-13 16:14:39

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นสำหรับงานบริการสุขภาพ (Development of Android Applications for Health Services)

วันที่อบรม : 18 ก.ค. - 19 ก.ค. 2562

 สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 30 มิ.ย. 2562

 หน่วยกิต : 11.5

  ค่าใช้จ่าย : 3,500-5,000 บาท

  สามารถพัฒนา Mobile application เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เข้าใจหลักการในการพัฒนา application รู้จักการออกแบบหน้าแอพพลิเคชั่น (UI) การควบคุมการทำงานของแอพพลิเคชั่น ด้วย Appinventor ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ Smart phone หรือ Tablet ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android โดยในการอบรมครั้งนี้จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานบริการสุขภาพที่ต้องเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในเครื่องสมาร์ทโฟนหรือจากฐานข้อมูลภายนอก เช่น Google Spreadsheets, Google Form, หรือไฟล์ประเภท .CSV ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชั่นให้ข้อมูลยาในรูปแบบข้อความ รูปภาพ เสียง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-03-12 14:35:43

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยด้านยา

วันที่อบรม : 6 ก.พ. - 8 ก.พ. 2562

 สถานที่ : ห้อง Tipawan 1 ชั้น lobby โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

 หมดเขตรับสมัคร : 31 ม.ค. 2562

 หน่วยกิต : 18

  ค่าใช้จ่าย : 1,850 - 3,500 บาท

  การจัดการความปลอดภัยด้านยาเกี่ยวข้องกับระบบยาในทุกระดับ ความปลอดภัยด้านยาในระดับประเทศประกอบไปด้วยการวางระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาก่อนออกสู่ตลาดและหลังออกสู่ตลาด ระบบการติดตามความปลอดภัยในการใช้ยา การวางระบบกระจายยาต้านพิษ ยากำพร้า การดูแลกำกับติดตามการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นอกจากนั้นแล้ว การจัดการความปลอดภัยด้านยายังรวมถึงความปลอดภัยของระบบยาในสถานพยาบาลทุกระดับตั้งแต่โรงพยาบาลในระดับตติยภูมิไปจนถึงสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จะต้องครอบคลุมการจัดการความปลอดภัยในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับยา ตั้งแต่การคัดเลือกและการจัดหายาของสถานพยาบาล การกระจายยา การเก็บรักษายา การสั่งใช้ยา การเตรียมยาและการจ่ายยา การบริหารยา การประเมินและติดตามการใช้ยา นอกจากนั้นความปลอดภัยด้านยายังมีขอบเขตรวมไปถึงการจัดการความปลอดภัยด้านยาในชุมชนในมิติของการกระจายยาที่เหมาะสมและการใช้ยาอย่างปลอดภัยอีกด้วย

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-01-17 09:55:38

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Management of Health Innovation)

วันที่อบรม : 26 พ.ย. - 30 พ.ย. 2561

 สถานที่ : วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 เป็นห้อง Tipawan 1 ชั้น lobby
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 เป็นห้อง Topaz Room ชั้น 2
โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 หมดเขตรับสมัคร : 20 พ.ย. 2561

 หน่วยกิต : 28.5

  ค่าใช้จ่าย : 3,000-6,000 บาท

  เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม และช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันเกิดได้เกิดนวัตกรรมมากมายในด้านต่างๆที่นํามาใช้กับระบบสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรม ทําให้เภสัชกรจําเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ “นวัตกรรม” ตลอดจน บทบาทของเภสัชกรในยุคของการสร้างและบริหารจัดการ “นวัตกรรม” ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ “นวัตกรรม” นี้ สามารถนําไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการทํางานด้านเภสัชกรรม เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของสังคมได้อย่างทันท้วงที

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-11-21 09:33:06

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 1 จากทั้งหมด 25 หน้า  « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 ถัดไป »