ประชุม อบรม สัมมนา


โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง "เภสัชกรกับสังคมผู้สูงอายุ"

วันที่อบรม : 27 ม.ค. - 28 ม.ค. 2561

 สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 27 ม.ค. 2561

 หน่วยกิต : 10

  ค่าใช้จ่าย : 200-2000 บาท

  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ได้ที่
https://goo.gl/forms/1xcZ3p24eJKgCw1I2

อัตราค่าลงทะเบียน
ก่อน 15 ธันวาคม 2560          งานประชุมวิชาการ 1,800 บาท
หลัง 15 ธันวาคม 2560          งานประชุมวิชาการ 2,000 บาท
ก่อน/หลัง 15 ธันวาคม 2560     งานคืนสู่เหย้า 700 บาท

*สำหรับผู้ติดตาม :
เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่เสียค่าธรรมเนียม
อายุ 6 - 18 ปี อัตราค่าธรรมเนียม 200 บาท

ชำระเงินได้ที่
บัญชี ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธนาคารทหารไทย เลขที่ 352-2-70108-9

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2017-12-13 16:39:58

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบด้วย MS EXCEL

วันที่อบรม : 12 มี.ค. - 14 มี.ค. 2561

 สถานที่ : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 12 มี.ค. 2561

 หน่วยกิต : 20.25

  ค่าใช้จ่าย : 4,000-8,000 บาท

  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเรื่องการจัดการข้อมูลสุขภาพ และการสร้างรายงานผลเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ โดยใช้โปรแกรม MS EXCEL เป็นเครื่องมือช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เลือกใช้ MS EXCEL

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2017-11-14 15:01:18

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง กฎหมาย และจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม (Law and Ethics in Pharmacy Management)

วันที่อบรม : 12 มี.ค. - 16 มี.ค. 2561

 สถานที่ : ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 หมดเขตรับสมัคร : 1 มี.ค. 2561

 หน่วยกิต : อยู่ระหว่างการขอรับหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : 3,000-6,000 บาท

  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้กฎกติกาของสังคมต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพ จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการนสำหรับเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-01-16 16:17:57

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟต์ แอคเซส

วันที่อบรม : 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561

 สถานที่ : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 31 พ.ค. 2561

 หน่วยกิต : 13.50

  ค่าใช้จ่าย : 2,500-5,000 บาท

  เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยจะเริ่มตั้งพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้และการออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือไมโครซอฟต์ แอคเซส สำหรับสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับยาและสุขภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้รับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ด้านยาและสุขภาพ รวมทั้งในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2017-11-14 15:01:18

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง “New Drugs and Novel Concepts” ครั้งที่ 23/2561

วันที่อบรม : 18 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2561

 สถานที่ : ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

 หมดเขตรับสมัคร : 18 มิ.ย. 2561

 หน่วยกิต : 27

  ค่าใช้จ่าย : 3,500-6,500 บาท

  การติดตามความก้าวหน้าและข้อมูลข่าวสารด้านโรคและแนวทางการรักษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานของเภสัชกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งมีการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่เภสัชกรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาและแนวความคิดใหม่ในการรักษาโรคหรือความผิดปกติต่างๆ และมีความสามารถในการประเมินยาใหม่ในด้านคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา ปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ ข้อดีและข้อเสีย รวมทั้งการนำมาใช้ทางคลินิก โดยเปรียบเทียบกับยาเดิมที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้การใช้ยาสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุด

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2017-11-13 10:52:32

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางเภสัชกรรม 4.0 (Strategic Pharmacy Management 4.0)

วันที่อบรม : 18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2560

 สถานที่ : ห้อง Basil ชั้น 3 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ นนทบุรี

 หมดเขตรับสมัคร : 18 ธ.ค. 2560

 หน่วยกิต : 33.25

  ค่าใช้จ่าย : 3,000-6,000 บาท

  การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางเภสัชกรรม 4.0 จะศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์แนวคิด ทฤษฎีวิธีการและเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการการวางแผนและการควบคุม รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การกำหนดภารกิจขององค์กร ขั้นตอนในการทำแผนกลยุทธ์ ทางเลือกขององค์กรการบริหารและการประเมินกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2017-12-13 15:08:19

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 3 / 2560 เรื่อง Pharmaceutical Care in Geriatric Patients : A Practical Point for Pharmacists (การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยสูงอายุ : ประเด็นเชิงปฏิบัติสำหรับเภสัชกร)

วันที่อบรม : 20 ส.ค. - 20 ส.ค. 2560

 สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 กองกุมารเวชกรรม อาคารพัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 11 ส.ค. 2560

 หน่วยกิต : 7

  ค่าใช้จ่าย : 500 -1,000 บาท

  ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ คือโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อ โรคไตเรื้อรัง ภาวะทุพ-โภชนาการ โรคพาร์คินสันหรือภาวะความจำเสื่อม เป็นต้น การใช้ยาหรือวัคซีนต่างๆในผู้ป่วยสูงอายุ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันหรือชะลอให้การเกิดโรคต่างๆได้ ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะเภสัชกร จึงมีส่วนสำคัญต่อการช่วยดูแลผู้ป่วยสูงอายุเป็นอย่างมาก จึงควรเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2017-07-14 13:08:03

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 1 จากทั้งหมด 17 หน้า  « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ... 17 ถัดไป »