ประชุม อบรม สัมมนา


โครงการบริการทางวิชาการเพื่อสังคม เรื่องการตรวจหายาสเตียรอยด์ในตำรับยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

วันที่อบรม : 1 ต.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561

 สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 30 มิ.ย. 2561

 หน่วยกิต : อยู่ระหว่างการขอรับหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : 0 บาท

  เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน ตลอดจนให้บริการตรวจหาสเตียรอยด์ในตำรับยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างต่อเนื่องทุกปี

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-02-06 09:55:28

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ”

วันที่อบรม : 28 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561

 สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 22 มิ.ย. 2561

 หน่วยกิต : อยู่ระหว่างการขอรับหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : บาท

  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ได้มีการพัฒนาไปในหลายด้าน เช่น การเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่คนในสังคมไทยให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ดังนั้น หากมีการเตรียมตัวที่ดี จะทำให้คนไทย เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน รวมทั้งผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ในส่วนของสภาวิชาชีพ สภาเภสัช ได้ทำงานต่อเนื่องในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาให้กับประชาชนไทยอย่างถูกต้อง เสริมสร้างสมรรถนะของเภสัชกรให้มีความรู้รอบด้านทั้งเรื่องยาและสุขภาพ รวมทั้งสมุนไพรไทย

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-06-14 14:36:49

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกร้านยา (Review and Update on Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists)

วันที่อบรม : 5 ก.ค. - 6 ก.ค. 2561

 สถานที่ : ห้อง 6208 ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 25 มิ.ย. 2561

 หน่วยกิต : 12

  ค่าใช้จ่าย : 2,000-2,500 บาท

  เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ ณ ร้านยา หรือเภสัชกรชุมชม มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ซึ่งในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์มาผสมผสานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-04-09 11:22:22

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 / 2561 เรื่อง การอ่านและประเมินเอกสารทางการแพทย์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Critical Reading and Evaluation of Medical Literature to promote rational drug use)

วันที่อบรม : 8 ก.ค. - 8 ก.ค. 2561

 สถานที่ : ห้องประชุม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 2 ก.ค. 2561

 หน่วยกิต : 6.75

  ค่าใช้จ่าย : 500 - 1,000 บาท

  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการอ่านและประเมินเอกสารทางการแพทย์อย่างเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-04-09 11:21:51

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพสำหรับผู้เริ่มต้น (Development of Health Mobile Applications for Beginners) รุ่นที่ 2

วันที่อบรม : 1 ส.ค. - 3 ส.ค. 2561

 สถานที่ : ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 25 ก.ค. 2561

 หน่วยกิต : 12.25

  ค่าใช้จ่าย : 5,500 - 7,000 บาท

  Mobile application คือโปรแกรมประยุกต์ที่ออกแบบรองรับการใช้งานบน Smart device เช่น Smart phone หรือ Tablet เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานด้านต่างๆ รวมถึงทางด้านสาธารณสุข สุขภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-03-20 14:44:09

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง “New Drugs and Novel Concepts” ครั้งที่ 23/2561

วันที่อบรม : 18 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2561

 สถานที่ : ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

 หมดเขตรับสมัคร : 18 มิ.ย. 2561

 หน่วยกิต : 27

  ค่าใช้จ่าย : 3,500-6,500 บาท

  การติดตามความก้าวหน้าและข้อมูลข่าวสารด้านโรคและแนวทางการรักษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานของเภสัชกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งมีการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่เภสัชกรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาและแนวความคิดใหม่ในการรักษาโรคหรือความผิดปกติต่างๆ และมีความสามารถในการประเมินยาใหม่ในด้านคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา ปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ ข้อดีและข้อเสีย รวมทั้งการนำมาใช้ทางคลินิก โดยเปรียบเทียบกับยาเดิมที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้การใช้ยาสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุด

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2017-11-13 10:52:32

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการอบรม เรื่อง "การทำความเข้าใจข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 และแนวทางการปรับปรุง และการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับ ISO/IEC 17025: 2017 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ"

วันที่อบรม : 11 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 2561

 สถานที่ : ห้องประชุมชลอ โสฬสจินดา ขั้น 1 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 8 มิ.ย. 2561

 หน่วยกิต : 12

  ค่าใช้จ่าย : 2,000-2,500 บาท

  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เภสัชกร คณาจารย์ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งบุคลากรของหน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา” ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-05-08 10:48:45

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 1 จากทั้งหมด 21 หน้า  « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ... 21 ถัดไป »