ประชาสัมพันธ์

วันเวลาประกาศ ข่าว รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-11-15 15:47:58
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ภญ. ศศิมาภรณ์ แหยงกระโทก นักศึกษาปริญญาโท ภม. เภสัชกรรมคลินิก โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร. พรวลัย บุญเมือง รศ.ดร. มนัส พงศ์ชัยเดชา และ รศ.ดร. วิชัย สันติมาลีวรกุลได้รับรางวัล Best poster award จากการเสนอผลงานเรื่อง Warfarin dosing in chronic kidney disease patients at Rajavithi hospital ในงานประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
2019-09-06 13:06:05
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ภญ.อ.ดร.จุฑาทิพย์ สุพรรณกลาง ได้รับรางวัลชมเชย การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายระดับชาติ ในการประชุมวิชาการแพทย์บูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562
2019-08-26 13:53:56
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 2 คน ได้รับรางวัลการประกวดการแข่งขันการประกวดคิดค้นงานวิจัย ระดับนานาชาติ ในงาน ISPE Singapore Hackathon ที่จัดขึ้นที่ Suntec Exhibition center ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 1. นาย ไชยกานต์ พรพิชณรงค์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้รับรางวัล First Place 2. นางสาว อรวรา วงศ์วัชรมงคล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัล Second Place โดยการประกวดดังกล่าวเป็นการคัดเลือกนักศึกษาที่ชนะประกวดงานวิจัย ISPE ในประเทศอาเซียนของประเทศต่างๆ มารวมกลุ่มกันโดยคละประเทศประมาณ 5-6 คน และได้รับโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก ISPE ในเวลาประมาณ 1 วันโดยให้รวบรวมความคิด และเสนอผลงาน ซึ่งนักศึกษาทั้งสองท่านได้แสดงความสามารถและใช้ทักษะในการทำงานกับทุกคนเป็นอย่างดี
2019-08-06 04:01:44
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ผศ.ดร.สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล ได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ในงานครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล จะเข้ารับโล่รางวัล ในงานคืนสู่เหย้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25 คุลาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2019-08-02 16:15:02
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2562 โดย รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ต่อไป
2019-07-11 16:58:20
นางสาวอรวรา วงศ์วัชรมงคล นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 6 จากงานวิจัยเรื่อง Development of sodium fluorescein-loaded sustained released-tablets using 3D-printing technology ได้รับรางวัล The highest award in ISPE Thailand Student Poster Competition จากการแข่งขัน ISPE Student Poster Presentation ระดับ undergraduate level โดย อ.ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2019-07-11 16:57:33
นายฐาปกรณ์ เจริญยิ่ง นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรเทคโนโลยีเภสัชกรรมได้รับรางวัล The second highest award in ISPE Thailand Student Poster Competition จากการแข่งขัน ISPE Student Poster Presentation ระดับ graduate level จากงานวิจัยเรื่อง Fabrication of floating capsule in 3D printed devices for gastroretentive delivery systems of amoxicillin โดย ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2019-07-11 16:56:48
นายไชยกาญจน์ พรพิชณรงค์ นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรเทคโนโลยีเภสัชกรรมได้รับรางวัล The highest award in ISPE Thailand Student Poster Competition จากการแข่งขัน ISPE Student Poster Presentation ระดับ graduate level จากงานวิจัยเรื่อง Clotrimazole nanosuspension-incorporated mucoadhesive films for treatment of oral candidiasis โดย อ.ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ และ ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2019-07-11 16:55:54
นศภ.กวินฐ์ฌาณ ห้วยหงษ์ทอง และ นศภ.ปภังกร เจริญภิญโญชัย นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลที่ 3 จากผลงานประกวดคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที จากสภาเภสัชกรรม โดยได้รางวัลจากผลงานชื่อ”ได้ยินไหมว่าเสียงใคร” เพื่อใช้เผยแพร่ในงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 ภายใต้หัวข้อ “อยากบอกอะไรกับเภสัชกรต่อการคุ้มครองความปลอดภัยการใช้ยาของประชาชน”
2019-07-11 05:04:55
อาจารย์ ดร. นุชจิรา พงศ์นิมิตประเสริฐ ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562
2019-07-10 04:29:10
อ.ดร.บุญญาภา หวังวัฒนา หัวหน้าภาควิชาเภสัชเวท และ ผู้ร่วมวิจัย รศ.ดร. วีรยุทธ์ เลิศนที อาจารย์ประจำภาคสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ได้รับรางวัล Excellent Paper Award จากงานวิจัยเรื่อง Adaptive Content Development for Blended Learning in Microscopic of Herbal Medicines ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th lnternational Conference on Blended Learning (ICBL) 2019 ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2562 ณ University of Hradec Králové, Hradec Králové ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
2019-07-10 04:25:14
รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) ปี 2562 จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
2019-06-23 06:33:44
นายไชยกาญจน์ พรพิชณรงค์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัล Best oral presentation award จากงานวิจัยเรื่อง Catechol-bearing hyaluronic acid coated polyvinyl pyrrolidone/hydroxyl propyl-β- cyclodextrin/clotrimazole nanofibers for oral candidiasis treatment ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 โดยมี รศ.ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และ ภก.อ.ดร. ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2019-06-23 06:33:23
นายณัฐดนัย เลิศสุโภชณิชย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัล Best oral presentation award “Gold Medal” จากงานวิจัยเรื่อง Matrix forming behavior of doxycycline hyclate-loaded beta-cyclodextrin in situ forming matrix and microparticle ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 โดยมี รศ.ดร. ธวัชชัย แพชมัด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2019-06-23 06:32:55
นายเศรฐพงษ์ เสนารักษ์ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชอุตสาหการ ได้รับรางวัล Best poster presentation award for undergraduate students จากงานวิจัยเรื่อง Alpha-mangostin phase inversion induced in situ forming gel ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 โดยมี รศ.ดร. ธวัชชัย แพชมัด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2019-06-23 06:32:36
นางสาวปภัทร์สิริ จรรยาพาณิชย์ นักศึกษาปริญญาตรี ได้รับรางวัล Complimentary poster presentation award for undergraduate students จากงานวิจัยเรื่อง Antioxidant, antityrosinase activity and toxicity of Alpinia nigra extracts ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST2019) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 โดยมี อ.ดร.นพรัตน์ นันทรัตนพงศ์ และ ผศ.ดร. สุรวุฒิ วัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2019-06-21 16:30:24
ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล คณะผู้ร่วมวิจัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มกลุ่มเภสัชกรรมไทย เรื่องการสำรวจตำรับยาพอกสมุนไพรสำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมในเขตสุขภาพที่ 3 ในการประชุมวิชาการเวชกรรมไทยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “เวชกรรมไทยกับกัญชาภูมิปัญญาของแผ่นดิน” วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2019-06-21 16:30:06
ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล คณะผู้ร่วมวิจัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มเวชกรรมไทย/นวดไทย/ผดุงครรภ์ไทย เรื่องผลการใช้ผงเนื้อในเมล็ดมะขามรักษาแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวาน: การศึกษาเชิงสังเกตแบบไปข้างหน้า ในการประชุมวิชาการเวชกรรมไทยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “เวชกรรมไทยกับกัญชาภูมิปัญญาของแผ่นดิน” วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2019-06-21 16:28:16
ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล คณะผู้ร่วมวิจัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มเวชกรรมไทย/นวดไทย/ผดุงครรภ์ไทย เรื่องกรณีศึกษาโรคสะเก็ดเงิน การรักษาโรคสะเก็ดเงินในเด็กหญิงอายุ ๘ ปี ด้วยยาต้มสมุนไพรเฉพาะราย ในการประชุมวิชาการเวชกรรมไทยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “เวชกรรมไทยกับกัญชาภูมิปัญญาของแผ่นดิน” วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2019-06-21 16:24:31
ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล คณะผู้ร่วมวิจัยได้รับรางวัลชนะเลิศการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มเวชกรรมไทย/นวดไทย/ผดุงครรภ์ไทย เรื่องผลของการใช้ยาประสะน้ำนมต่อปริมาณน้ำนมในมารดาหลังคลอด ในการประชุมวิชาการเวชกรรมไทยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “เวชกรรมไทยกับกัญชาภูมิปัญญาของแผ่นดิน” วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2019-06-07 17:33:47
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาว ดวงกมล ทองศิริ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภททีมผสม ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2019-06-04 13:18:59
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล ที่ผ่านการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาสมุนไพร เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย จากสภาเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
2019-04-04 09:15:52
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมจำนวน 4 ราย ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research (ICAPH 2019) "Sustainable Life through Pharmaceutical Research & Innovation" ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ดังนี้ 1. นาย ไชยกาญจน์ พรพิชณรงค์ ได้รับรางวัล First Place Oral Presentation จากงานวิจัยเรื่อง Synthesis of N-vinylpyrrolidone/Acrylic acid nanoparticle loaded with cisplatin for oral cancer treatment โดยมี รศ.ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และ อ.ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 2. นางสาว สุภัสสร เพ็งนาม ได้รับรางวัล Second Place Oral Presentation จากงานวิจัยเรื่อง Enhanced small interference RNA delivery efficiency of cationic niosomes with PEGylation โดยมี ศ.ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต และ รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 3. นาย ภูวมินทร์ สุริยาอัมพร ได้รับรางวัล First Place Poster Presentation จากงานวิจัยเรื่อง Development of disssolving polymeric microneedles as a model ocular drug delivery system โดยมี รศ.ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และ ศ.ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 4. นางสาว นิจวรรณ สหัสพันธ์ ได้รับรางวัล Second Place Poster Presentation จากงานวิจัยเรื่อง Maleimide-functionalizeed chitosan for novel mucoadhesive drug delivery systems โดยมี อ.ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ และ ศ.ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2019-03-21 14:43:20
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ อ.ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ ได้รับรางวัล Excellent oral presentation ในการเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Development and evaluation of chitosan based cisplatin-coordinated nanocarriers as drug delivery carriers to cancer cells ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 (NEPhReC2019) ซึ่งจัดขึ้นที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2019-03-21 14:37:27
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายพัลลภ มลคล้ำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 Poster presentation ในการเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาระบบงานสำนักงาน และ นางสาว สวรส อยู่เต็มสุข ได้รับรางวัลชมเชย ในการสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมกลุ่มสาขา ในการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2562 ระหว่าง 6 - 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา
2019-03-11 16:44:41
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ภญ.ณิชาภัทร ธัญญาพิทักษ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา เภสัชกรรมคลินิก โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.มนัส พงศ์ชัยเดชา รศ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล และ อ.ดร.วีรยุทธ์ แช่ลิ้ม ได้รับรางวัล Outstanding poster presentation จากงานวิจัยเรื่อง "The prediction of Meropenem dosing regimen using Monte Carlo Simulation method for critically ill patients with gram negative infection at Phramongkutklao Hospital" ในการประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 35) 35TH INTERNATIONAL ANNUAL MEETING IN PHARMACEUTICAL SCIENCES (IAMPS35) วันที่ 8 มีนาคม 2562 จัดขึ้น ณ โรงแรม Eastin กรุงเทพ
2019-02-11 11:30:00
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาว ลลิลทิพย์ สุทธาพิทักษ์สกุล นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์- เทคโนโลยีเภสัชกรรม โดยมี ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Outstanding Student Poster Award สาขา Industrial Chemistry and Innovation จากผลงานวิจัยเรื่อง Designing taste-masking microspheres of donepezil hydrochloride by double emulsion solvent evaporation technique ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON2019) ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
2019-02-08 09:52:44
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายฐกร จันทะดี นักศึกษาปริญญาเอกโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม โดยมี รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด และ รศ.ดร.วิชัย สันติมาลีกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล เหรียญเงิน (Silver Medal) จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เมทริกซ์กรดไขมันอิ่มตัวจากการกลับวัตภาคสำหรับรักษาโรคปริทันต์อักเสบ” ระดับอุดมศึกษา: กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในงานประชุม “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
2018-12-24 14:08:12
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต ได้รับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2561 โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 2 มกราคม 2562
2018-12-18 16:25:51
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนาย ณัฐดนัย เลิศสุโภชวณิชย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 61353803(Winner award for material research,poster presentation)ได้รับรางวัล ชนะเลิศประเภทงานวิจัยด้านวัสดุ เรื่อง: Doxycycline hyclate-in situ forming microparticles using beta-cyclodextrin as matrix former for periodontitis treatment มีผู้ร่วมวิจัยได้แก่นาย ชาตรี บริเวธานันทน์, นาย ปัณณวิชญ์ ธารีโพธิวัฒน์, นาย อนุรักษ์ จิตณรงค์ โดยมี ภก.รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด และ ภก.ดร.ศรันย์ ตันตะราวงศา เป็นอารย์ที่ปรึกษา จากงานประชุม International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI 2018) จัดโดย Specialized center of Rubber and Polymer Materials in agriculture and industry (RPM), Faculty of Science, Kasetsart University และ The Thailand Research Fund.ระหว่างวันที่ 17-21ธันวาคม 2018 ณ The emerald hotel, bangkok, thailand
2018-12-13 11:05:36
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ทิพาพร พงษ์เมษา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 (ผ่านมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 เมื่อ 12 ธันวาคม 2561)
2018-12-13 10:05:26
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับภก.อ.สามารถ จำรัส ได้รับรางวัล Honorable mention Oral Presentation Award จากงานวิจัยเรื่อง Reliability of Free Online Drug Information Databases ในงานประชุม The 2nd International Conference on Health Science : A Multidisciplinary Integration for Innovative and Sustainable Health Care in Community วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ Convention hall โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม
2018-12-11 09:55:23
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นาย อุดม ตะหน่อง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานแสดงผลงานระดับชาติ การพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานึ
2018-12-07 09:58:40
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เป็น เภสัชกรการตลาดผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) โดยได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
2018-11-30 17:32:05
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ.ดร.มนัส พงศ์ชัยเดชา และ อาจารย์ นริศา รื่นเริงบุญ ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award จากงานวิจัยเรื่อง The effectiveness of Thai traditional herbal preparations for psoriasis treatment at Chaopraya Apahaiphubejhr hospital ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Health Science: A Multidisciplinary Integration for Innovative and Sustainable Health Care in Community จัดระหว่าง 21-23 พฤศจิกายน 2561 Convention hall โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม
2018-11-22 15:44:49
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองจาก Board Certified Infectious Diseases Pharmacotherapy (BCIDP) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561
2018-11-15 16:51:36
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งวิชาการสูงขึ้นจำนวน 2 ราย 1. ผศ.วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 2. อ.ดร.ดาราพร รุ้งพราย ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 (ผ่านมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561)
2018-10-05 17:09:45
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นศภ.ศิริพงษ์ ศรีสุขา, นศภ.เศรษฐพงษ์ เสนารัตน์, นศภ.ณัชพล อินทศร และ นศภ.ศุภณัฐ พงษ์อารีย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 สาขา Pharm Sci โดยมี รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด และ รศ.ดร.วิชัย สันติมาลากุล เป็นที่ปรึกษา กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน "เจลก่อตัวเองจากกรดไขมันสำหรับรักษาโรคติดเชื้อจากการผ่าตัดเปลี่ยนเข่าของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม" ในงานประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-5 ตค 61 ณ BITEC บางนา กรุงเทพมหานคร
2018-10-05 12:09:37
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลงานเรื่อง การพัฒนาเทคนิคบนแผ่นกระดาษสำหรับตรวจหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างดีเอ็นเอกับตัวพาที่มีประจุบวกในตำรับนำส่งยีน ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยเรื่อง Green, fast and cheap paper-based method for estimating equivalence ratio of cationic carriers to DNA in gene delivery formulations ในวารสาร European Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume 115, 2018 โดย รศ.ดร.ธีรศักดิ์จะเข้ารับรางวัลดังกล่าวในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2018-09-06 14:54:14
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ อ.ดร.ปวริศ วงษ์ประยูร ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในหัวข้อ "เมลาโทนินและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อชราภาพของสมองและโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์" ในงานประชุมสกว. 4.0 วิจัยไร้ขีดจำกัด ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ
2018-08-31 15:34:14
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายศรุต พึ่งพระ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 รหัส 08560146 ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 จากการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี แบบโปสเตอรฺ์ระดับนานาชาติ เรื่อง Development and evaluation of Ipomoea pes-caprea extract-loaded patches for infected wound ในงานประชุมระดับนานาชาติ ISPE Singapore Student Poster Competion 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่ Suntec ประเทศ Singapore ในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 งานดังกล่าวเป็นจุลนิพนธ์ของนักศึกษาที่มี ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต และ ดร.ประสพชัย ทองไหลรวม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2018-08-21 11:24:24
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นศภ.ศิริพงษ์ ศรีสุขา, นศภ.เศรษฐพงศ์ เสนารัตน์, นศภ.ศุภณัฐ พงษ์อารีย์ (นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6) โดยมี รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด และ รศ.ดร.วิชัย สันติมาลีกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ ได้รับรางวัล "รางวัลพัฒนาผลงานนวัตกรรม" จากการนำเสนอโครงงานเรื่อง “เจลก่อตัวเองจากกรดไขมันสำหรับรักษาโรคติดเชื้อจากการผ่าตัดเปลี่ยนเข่าของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม”ในการประกวดรางวัลนวตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยแห่งชาติ 2561 ณ อิมแพ๊ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
2018-07-25 09:40:25
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ อ.สามารถ จำรัส และผู้ร่วมวิจัย ผศ.ดร. ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ และ ผศ.ดร. พีรยศ ภมรศิลปธรรม ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมเรื่อง "DIS.net" DIS Collaborative Social Network System ในงานประกวดนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์ "SMART Digital Pharmacists 2020 Health Solution Challenge" วันที่ 20-22 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2018-07-23 13:16:45
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล ได้รับรางวัล โปสเตอร์ดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง 1. ยาพอกสมุนไพรสูตรลุงวินัยต่อการลดอาการปวดเข่า: ความปลอดภัยและผลเบื้องต้น และ 2.โรคสะเก็ดเงิน: องค์ความรู้ในตำราการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม ในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฏาคม 2561 ที่อิมแพ๊ค เมืองทองธานี กรุงเทพ
2018-07-18 13:52:47
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายศรุต พึ่งพระ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 รหัส 08560146 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง Development and evaluation of Ipomoea pes-caprea extract-loaded patches for infected wound ในงานประชุมระดับชาติ ISPE Thailand 15th Aniversary Annual Meeting 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 งานดังกล่าวเป็นจุลนิพนธ์ของนักศึกษาที่มี ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต และ ดร.ประสพชัย ทองไหลรวม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีนักศึกษาผู้ร่วมวิจัยคือ นศภ.ศรัณยา อังกุรรัต รหัส 08560145 นศภ.ศิรินทร์ทิพย์ จันทอง รหัส 08560148 และ นศภ.ศุภวิชญ์ เหลืองอ่อน รหัส 08560156 ในงานประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 100 ชิ้น โดยนักศึกษาได้รับรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินและที่พักสำหรับการเดินทางไปเพื่อเสนอผลงานเรื่องดังกล่าวในระดับนานาชาติ ที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไป
2018-05-30 10:40:07
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ภก.รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด ได้รับรางวัล Rubber Innovation Awards 2018 ผลงานที่ได้รับ(รางวัลชมเชย) : Gentamicin sulfate-loaded porous natural rubber films for wound dressing. (วัสดุแต่งแผลยางพาราที่มีความพรุนบรรจุยาเจนตามัยซินซัลเฟต) จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ณ โรงแรมสยามธานี สุราษฎร์ธานี 3-5 พค 2561
2018-05-01 11:48:31
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาว โชติกา ทับธง นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ซึ่งทำงานร่วมกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 ท่าน และคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน ในชื่อทีม "หมอยา" ได้รับรางวัลระดับชาติชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น Digital Innovation Startup Apprentice ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีท จ.ระยอง
2018-04-04 03:38:43
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาวสุภัสสร เพ็งนาม นักศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม โดยมี ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย ดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง เรื่อง Effect of helper lipid on cationic niosomes for gene delivery ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
2018-03-19 11:39:27
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาว บุณณดา ภมรปฐมกุล นักศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้รับ Excellent oral presentation award จากงานวิจัยเรื่อง Development of dissolving microneedle arrays for acyclovir delivery ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ The 10th Annual Northeast Pharmacy research conference of 2018 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2018-03-12 13:51:10
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Outstanding poster presentation award จากผลงานวิจัยเรื่อง Vancomycin Dosage Optimization For Achieving PK/PD Target during the first 24-hour treatment of MRSA in critically ill patients Using Monte Carlo simulation method ในงานประชุม 34th Internationa[ Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences and 2nd cuFphS - RIKEN cDB Symposium "Advances in cellular and Molecular Biology" ในวันที่ 8 มี.ค.2561 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถ.ราชดำริ กรุงเทพมหานคร