รายการวารสารไทยไภษัชยนิพนธ์


ปีที่ 7 เดือน มกราคม - ธันวาคม 2555
คลิกอ่านวารสารทั้งเล่ม

การสกัดพืชสมุนไพรโดยการสกัดด้วยของไหลความดันสูง
Herbal Extraction by Pressurized Liquid Extraction (PLE)

ความไม่ร่วมมือในการใช้ยา
Medication Non Adherence

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของโสม
The Anti-inflammatory of Ginseng

การเพิ่มความคงตัวทางเคมีของน้ำมันพืชด้วยการเติมสารต้านออกซิเดชัน
Chemical Stability Enhancement of Vegetable Oils by Addition of Antioxidants

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเม็ดเมลาโทนินชนิดออกฤทธิ์ยาวต่อการรักษาอาการนอนไม่หลับ
The Efficacy and Safety of Prolonged-release Melatonin Tablets for Insomnia Treatment

องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ และการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ของน้ำมันพืช
Chemical constituents, Biological Activities, and Medical Applications of Vegetable Oils

ศักยภาพของพืชสมุนไพรไทยกับภาวะสมองเสื่อม
Potential of Thai Medicinal Plants against Dementia

ภาวะการหลั่งกรดมากผิดปกติหลังจากหยุดยา: อาการแทรกซ้อนหลังจากการรักษาด้วยยายับยั้งโปรตอนปั๊มเป็นระยะเวลานาน
Rebound Acid Hypersecretion: the Complication after Long-term Treatment with Proton Pump Inhibitors

เส้นใยแลกเปลี่ยนประจุกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม
Ion Exchange Fibers and Their Pharmaceutical Application

ปีที่ 6 เดือน มกราคม - ธันวาคม 2554
คลิกอ่านวารสารทั้งเล่ม

ประโยชน์ทางการแพทย์ของกลูตาไทโอนและสารที่กระตุ้นการสร้างกลูตาไทโอน

สารพิษและโลหะหนักในอาหาร

ยากลุ่ม SGLT2 Inhibitors: ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
SGLT2 Inhibitors: The New Approach to Treat Type 2 Diabetes

การกลบรสสำหรับยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในช่องปาก
Taste masking for oral disintegrating tablets

การสื่อสารเพื่อการดูแลการใช้ยาของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
Communication as Support in the Effectiveness of Drug Use in the Elderly

การบำบัดโรคด้วย RNA
interference (RNAi)

การออกแบบและประเมินผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวของเภสัชภัณฑ์
Long-term Stability Test of Pharmaceutical Products: Design and Evaluation

เบาหวานและสารยับยั้งการดูดซึมกลับกลูโคสที่ไต
Diabetes mellitus and renal glucose reabsorption inhibitors

Fidaxomicin: ยาต้านจุลชีพชนิดใหม่สำหรับรักษาการติดเชื้อ Clostridium difficile
Fidaxomicin: A new antimicrobial agent for the treatment of Clostridium difficile infection

ฮอร์โมนจากเนื้อเยื่อไขมัน: เลปทิน อดิโพเนคทิน และ รีซิสทิน
Adipose tissue hormones: Leptin, Adiponectin and Resistin

ปีที่ 5 เดือน มกราคม - ธันวาคม 2553
คลิกอ่านวารสารทั้งเล่ม

การทดสอบความเหมาะสมของระบบในวิธีทางโครมาโทกราฟี
System Suitability Test in Chromatographic Methods

เทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการ ตอนที่ 1. หลักการเบื้องต้น
Process Analytical Technology Part I. Basic principle

เทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการ ตอนที่ 2.การนำมาใช้ในการผลิตยา
Process Analytical Technology Part II. Implementation in Pharmaceutical Manufacturing

Role of NADPH Oxidase and GSH in Cystic Fibrosis

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
Seasonal Influenza Vaccine

ยาต้านการแข็งตัวของเลือด : Warfarin
Anticoagulant :Warfarin

Medication reconciliation กับมาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการสุขภาพ

Clopidogrel Resistance: Mechanism, Clinical Impact and Management

การสื่อสารการตลาดที่เภสัชกรควรรู้
Marketing communications for pharmacists

Focal adhesion kinase (FAK) เป้าหมายใหม่ในการรักษามะเร็ง
Focal adhesion kinase (FAK): a new target in cancer therapy

หลักการบริหารองค์กรที่เภสัชกรควรรู้
Principal of Corporate Management for Pharmacists

ระบบนำส่งยาชนิดลอยตัว
Floating Drug Delivery System

การบริการด้านการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
Thai Traditional Medicine Services in Hospitals of Ministry of Public Health

ปีที่ 3 เดือน มกราคม - ตุลาคม 2549
คลิกอ่านวารสารทั้งเล่ม

แบลกโคฮอสสำหรับการรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับการหมดประจำเดือนในสตรีวัยทอง
Black cohosh for the treatment of menopausal symptoms

บทบาทของสารยับยั้งโคเลสเตอรีลเอสเทอร์ทรานส์เฟอร์โปรตีนต่อระดับ HDL
Roles of Cholesteryl Ester Transfer Protein Inhibitor on HDL Level

บทบาทของ Interleukin-1ในโรคข้ออักเสบรูมาทอย์และสารออกฤทธิ์ต้านตัวรับInterleukin-1สำหรับการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาทอยค์

โฟเลต:จากวิตามินสู่การพัฒนายา
Folate: from vitamin to drug development

เภสัชจลนศาสตร์ของยาในผู้ป่วยอ้วนเกิน

การปรับขนาดยาในผู้ป่วยอ้วนเกิน

ยาต้านมะเร็งที่มีฤทธิ์ยับยั้งไซคลินดีเพนเดนท์ไคเนส
Cyclin-dependent kinases inhibitors

ยากลุ่มอารืทีมิซินิน:จากยาฆ่าเชื้อมาลาเรียสู่สารต้านมะเร็งตัวใหม่
Artemisinins: From antimalarial drug to anti - cancer agents

บทบาททางสรีรวิทยาของเกรลิน
Physiological Roles of Ghrelin

ยาต้านมะเร็งที่มีฤทธิ์ยับยั้งฮีสโทนดีแอเซทิลเลส
Histone deacetylase inhibitors [HDACLs]

เทคนิคการคู่ต่อเครื่องมือวิเคราะห์ทางเภสัชศาสตร์
Hyphenated Techniques of the Pharmaceutical Analytical Instruments

Stearoyl - CoA desaturase : เป้าหมายใหม่ในการพัฒนายารักษาภาวะอ้วนเกิน
Stearoyl - CoA desaturase : a new target for obesity treatment

ยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งไคเมส : ยาใหม่ในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
chymase inhibitor : A new class of cardiovacular drug

ตัวรับนิโคทินิคอะเซทิลโคลีนที่เซลล์ประสาท: เป้าหมายใหม่ในการค้นหายา
Neuronal Nicotinic Acetylcholine Receptor: New Targets for drug Discovery

โซโนโฟเรซิส : ระบบช่วยนำส่งยาผ่านผิวหนังโดยใช้คลื่นเหนือเสียง
Sonophoresis: ultrasound assisted transdermal drug delivery system

ความก้าวหน้าในการค้นหายารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตอนที่ 1 ยาเพิ่มการปลดปล่อยและการออกฤทธิ์ของอินซูลิน
Advances in Drug Discovery Type 2 Diabetes. Part1.Enhancers of insulin Release and Action

ความก้าวหน้าในการค้นหายารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตอนที่ 2 ยายับยั้งการผลิตกลูโคสที่ตับและการขนส่งกลูโคส
Advance in Drug Discovery for Type 2 Diabetes.Part2. Inhibitors of Hepatic Glucose Production and Glucose Uptake

ปีที่ 2 เดือน มกราคม - ธันวาคม 2548
คลิกอ่านวารสารทั้งเล่ม

วัคซีน: ประโยชน์ ความปลอดภัยและการพัฒนา
Vaccine: Indication,Safety and Development

แนวทางปัจจุบันในการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษาโรคปอดอักเสบชุมชน
Current Therapy in Community-Acquired Pneumonia

การรักษาโรคอัลไซเมอร์
Trement of Alzheime's disease

เอแนนทิโอเมอร์: บทบาทต่อฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา
Enantionmer: Roles on Pharmacological Action of Drugs

แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อการรักษาและป้องกันการติเชื้อ Cytomegalovirus (CMV) ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
Antiviral guideline for trement and prevention of Cytomegalovirus (CMV) infectin in renal translant patients

อาวุธชีวภาพ Botilinum Neurotoxin
Botilinum Neurotoxin as a biological Weapon

การบริโภคกาแฟกับความเสี่ยงต่อเบาหวานชนิดที่ 2
Coffee Consumption and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและคุณสมบัติของสารเชิงปริมาณ
Quantitative structure property relationship studies

Botulinum neurotoxin ในทางการแพทย์
Medical appication of Botulinum neurotoxin

การอธิบายโครงสร้างทางเคมีของแมทาบอไลท์ในกระบวนการพัฒนาและค้นพบยา
Structure eleucidation of metabolites in development and drug discovery

ปั๊มขับยาปฏิชีวนะและสารยับยั้ง
Antibiotic Efflux Pumps and Inhibitors

Infliximab:สารยับยั้งTNF-∝ สำหรับการรักษาโรคข้อรูมาตอยด์
Infliximab: a TNF-∝ inhilitor for therapy of rheumatoid arthritis

เภสัชเคมีของยาปฏิชีวนะกลุ่ม Carbapenems
Pharmaceutical Chemistry of Antibiotics: Carbapenems

การประยุกต์ใช้ลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสส์สเปกโทรเมตรี
Application of Liquid-Chromatography and Mass spectrometry

การเสริมน้ำมันปลาในการรักษาโรคที่เกิดการอักเสบ
Supplementation of Fish Oil for the trement of Inframmatory Diseases

ยายับยั้งการดูดซึมคอเลสเทอรอล
Cholesterrol absorption inhibitor: Ezetimibe

การใช้ Mycophenolate mofetil (MMF) เป็นยากดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วย lupus nephritis
The use of Mycophenolate mofetil (MMF) as immunosuppressive agents in Lupus nephritis patients

ผลของยา Trihexyphenidylต่อความจำผู้ป่วยโรคจิตเภท
Effect of Trihexyphenidy on memory Funtion in shhizophrence patients

ปีที่ 1 เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2547
คลิกอ่านวารสารทั้งเล่ม

รูปแบบยาชนิดเพิ่มระยะเวลาคงอยู่ในกระเพาะอาหาร
Gastroretentive Dosage Forms

สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีศักยภาพเป็นยาต้านมะเร็ง
Natural Products as Potential Anticancer Drugs

ยาป้องกันการอาเจียนจาการใช้เคมีบำบัด
Drug Therapy in Chemotherapy-induced Nausea and Vomiting

แนวทางการตั้งตำรับยารูปแบบฟองฟู่
Formulation of Effervescent Dosage Forms

โรคซึมเศร้า
Depression

ยาแขวนตะกอนนาโนแนวทางการเตรียมและการประยุกต์ใช้
Nanosuspension: preparation and Application

เภสัชเคมีของยาปฏิชีวนะกลุ่มMacrolides
Pharmaceutical Chemistry of Antibotics: Macrolides

ยาใหม่ในการักษาภาวะไขมันในเลือดสูง Rosuvastatin
New Drug for Hyperlipidemia:Rosuvastatin

Application of Quality Gap Model to Measure the Quality of Pharmacist Service in Retail Pharmacy Setting An Examination of Expection and Perception

ความสำคัญของการศึกษาการเมทาบอลิซึมโดยใช้จุลินทรีย์
Importance of Drug Metabolism Study Using Microbial Models

การค้นพบยาจากการสลายตัวของสาร
Drug Discovery from Compound DecompositionISSN: 1686-9540