ประกันคุณภาพการศึกษา


การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2558
  - การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา
  - การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร


รายงานและสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2557
  - สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา
  - สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินระดับหลักสูตร

ปีการศึกษา 2559
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
  - หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
  - หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
  - หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
  - หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
  - หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม
  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
  - หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร


ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา

  - ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558