อบรมวันที่
16 - 20  มีนาคม  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
9  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่
9  มีนาคม  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง กฎหมาย และจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม (Law and Ethics in Pharmacy Management)
วันที่อบรม : 16 - 20  มีนาคม  2563
สถานที่อบรม : ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
ปิดการรับสมัครวันที่ : 9  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 9  มีนาคม  2563
หมายเหตุ* : ธนาคารกรุงเไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์ ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฏหมายและจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 719-0-79762-9
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง กฎหมาย และจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม (Law and Ethics in Pharmacy Management)
วันที่ 16 - 20  มีนาคม  2563
ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นางสาว พรทิภา  อยู่อ่ำ ภ 32857 ลงทะเบียนแล้ว
2 นางสาว พรนภัส  นิมมาศุภวงศ์รัฐ ภ 28748 ลงทะเบียนแล้ว
3 นางสาว อัมพร  ณรงค์สันติ ภ 8666 ลงทะเบียนแล้ว
4 นางสาว ราตรีรัตน์  ตั้งใจดีบริสุทธิ์ ภ 11513 ลงทะเบียนแล้ว
5 นาง ราตรีกาล  ศิริรัตนไพศาลกุล ภ 13128 ลงทะเบียนแล้ว
6 ภญ. กนกวรรณ  ลิ้มทรัพย์เจริญ ภ 32804 ลงทะเบียนแล้ว
7 นาง วารุณี  ทฤษณาวดี ภ 18727 ลงทะเบียนแล้ว
8 นาย ไพบูลย์  พิทยาเธียรอนันต์ ภ 18103 ลงทะเบียนแล้ว
9 ภญ. รัชนี  วัฒนเรืองรอง ภ 8618 ลงทะเบียนแล้ว
10 ภญ. สุภารัฐ  โรจนวสุ ภ 16050 ลงทะเบียนแล้ว
11 นางสาว พาชื่น  รัตนธรรม ภ 13118 ลงทะเบียนแล้ว
12 ร.ต.อ.หญิง บุษบงก์  ธรรมมาสถิตย์กุล ภ 30383 ลงทะเบียนแล้ว
13 ภญ. ปัญทรัตน์  มหารัตน์ ภ 41639 ลงทะเบียนแล้ว
14 ภก. สุวัฒน์  ปริสุทธิวุฒิพร ภ 9029 ลงทะเบียนแล้ว
15 นางสาว เหม่ยเสียน  พงศ์วิไลรัตน์ ภ 6512 ลงทะเบียนแล้ว
16 ภญ. ปรียาภา  ประมวลญาติ ภ 9435 ลงทะเบียนแล้ว
17 นางสาว น้ำฝน  ปุพพะธีราวณิชย์ ภ 28139 ลงทะเบียนแล้ว
18 ภญ. จินตนา  ปรัชญาสันติ ภ 12046 ลงทะเบียนแล้ว
19 นาง สายฝน  สิทธิวิจารณ์กิจ ภ 7298 ลงทะเบียนแล้ว
20 ภก. ปฏิภาณ  อ้นเงิน ภ 14858 ลงทะเบียนแล้ว
21 ภญ. สิริมา  แสงศักดิ์สิทธารถ ภ 16862 ลงทะเบียนแล้ว
22 นางสาว อังคณา  มุทธากาญจน์ ภ 22814 ลงทะเบียนแล้ว
23 นางสาว วรรณา  เชื้อธรรมชาญ ภ 13133 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
24 ภญ. วลินดา  จันทรโณทัย ภ 24099 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
25 นางสาว นันทวัน  ศุกระมงคล ภ 17325 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
26 นางสาว อาทิตยา  ป้องสีดา ภ 14616 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
27 นางสาว สุพรรษา  ใหม่เอี่ยม ภ 17619 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
28 ภญ. ภาณุมาศ  หาทวายการ ภ 36603 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
29 ภญ. ชนิดา  ชูติกาญจน์ ภ 34572 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
30 ภญ. เมษมาส  กาญจนพันธุ์ ภ 19027 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
31 นาย ปวีณ  ธำรงค์ประดิษฐ์ ภ 18873 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
32 นาย ปริญญา   ปานเกิด ภ 21902 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
33 นาง สามาวดี  นิจพันธ์ ภ 12562 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
34 นาง ศยามล   วัยนิพิฐพงษ์ ภ 7839 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
35 นางสาว วราภรณ์  มีเทียน ภ 32632 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
36 นางสาว ศรินรัตน์  สิมสวัสดิ์ ภ 29604 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
37 ภญ. สุภัทรา  ปุญญนิรันดร์ ภ 27654 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
38 นาง จุฬาลักษณ์  ประเสริฐกุล ภ 34023 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
39 ภญ. พรรณธิดา   ศรีสุข ภ 28635 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
40 นางสาว บวรลักษณ์  บุญกรุงทอง ภ 15293 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
41 ภก. สุนทร  เสรศาสตร์ ภ 31082 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
42 ภญ. ปัทมา  แคสันเทียะ ภ 29007 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
43 นางสาว วิลาวัลย์  อัธยาจิรกูล ภ 7243 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
44 ภก. อนุกูล  ฉัตรไพศาลสกุล ภ 23724 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
45 ภญ. ขวัญฤทัย  ซุ้มชัยวงศ์ ภ 39141 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
46 ภก. สานิต  ทองเรือง ภ 37888 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
47 ภญ. จีรนันท์  วุ้นสีแซง ภ 38691 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
48 นางสาว ศัลยา  แก้วเกิด ภ 18305 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
49 ภญ. วณิชญา  มีศิริโรจน์ ภ 34739 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
50 นางสาว ชลามาศ  พราหมณ์ชูเอม ภ 27917 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
51 ภญ. สุจิตรา  เนียมทรัพย์ ภ 28730 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
52 ภญ. เนติมา  วิกรมโรจนานันท์ ภ 12521 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
53 ภก. กิตติโชค  ประเสริฐกุล ภ 33903 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
54 ภญ. วรพรรณ  พ่วงเชย ภ 30230 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
55 ภญ. ภุลภญา  แสงเขียว ภ 28481 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
56 นางสาว จารุวรรณ  เหลาสนิท ภ 32628 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
57 นาง เสาวลักษณ์   กีรติหัตถยากร ภ 7500 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
58 นางสาว กนกพร  ด่านศักดิ์ชัย ภ 32654 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
59 นางสาว วิภาณี  อุไรสกุล ภ 30845 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
60 นางสาว อชิรญาณ์  ชูฤทธิ์ ภ 36895 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
61 นาย นพพร  บัวสี ภ 10563 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
62 ภญ. จิราพร  อินทร์ม่วง ภ 28065 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
63 นางสาว หนึ่งหรัด  ชุปวา ภ 28228 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
64 นาง สาวิตรี  ยอดขาว ภ 13898 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
65 คุณ ร.ต.อ.หญิง บุษบงก์  ธรรมมาสถิตย์กุล ภ 30383 ยกเลิก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. ชฎาพร  รามการุณ ภ 32304 ลงทะเบียนแล้ว
2 นางสาว เอลียา  ฟ้ามิตินนท์ ภ 33454 ลงทะเบียนแล้ว
3 นางสาว ธนารักษ์  โสตประวัติ ภ 37593 ลงทะเบียนแล้ว
4 นาย ระพี  อ่วมสืบเชื้อ ภ 27451 ลงทะเบียนแล้ว
5 นางสาว หิรัญญา  เย็นสบาย ภ 28194 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 ภก. ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ ภ 7523 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
7 ภญ. บงกช   ปัญญาวิศิษฏ์กุล ภ 29964 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.