อบรมวันที่
27 - 28  เมษายน  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
25  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่
25  มีนาคม  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบด้วย MS EXCEL
วันที่อบรม : 27 - 28  เมษายน  2563
สถานที่อบรม : ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 13
ปิดการรับสมัครวันที่ : 25  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 25  มีนาคม  2563
หมายเหตุ* : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่บัญชี 567-1-15203-0 ชื่อบัญชี การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบด้วย MS EXCEL
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบด้วย MS EXCEL
วันที่ 27 - 28  เมษายน  2563
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำหรับบุคคลทั่วไป เภสัชกร บุคลากรด้านสุขภาพ (ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เม.ย. 2563)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นางสาว กุลธิดา  คล่องกาย ภ 29848 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. กอบกาญจน์  สินทรัพย์ ภ 17791 ลงทะเบียนแล้ว
3 ร้อยตรีหญิง กัลปังหา  เกิดประสพสุข - ลงทะเบียนแล้ว
4 ร้อยเอกหญิง มัณฑนา  บรรลิขิตกุล ภ 33119 ลงทะเบียนแล้ว
5 นางสาว ภัสสร  เรืองศิริกูลชัย ภ 37068 ลงทะเบียนแล้ว
6 นาย กัมพล  วิบูลย์ศักดิ์สกุล ภ 7176 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
7 นาย อภิชาติ  ลายทอง ภ 27602 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
8 ภญ. ปราณี  แสงรอด ภ 12223 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
9 นางสาว กองทอง  สุวรรณโชติ ภ 21095 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
10 นาย ชัยธวัช  สวัสดิ์พาณิชย์ ภ 32306 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
11 นางสาว ปรีญานารถ  อุตตมะเวทิน ภ 37449 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
12 นางสาว เอื้อมพร  ศิริเขตกร ภ 14160 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
13 นางสาว มนัสวี  จารุสาธิต ภ 16386 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
14 นาง ทัตยา  จุลกิจวัฒน์ ภ 12676 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
15 ภญ. วาทินี  พันธุ์พรม ภ 31539 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
16 ภญ. รุจิรา  ปัญญา ภ 18411 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
17 นางสาว ชนิพร  ประทุมรัตน์ ภ 26935 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
18 ภญ. พิณนภา  ศริพันธุ์ ภ 12986 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
19 ภญ. วิลาสิณี  ทัตตานนท์ ภ 27681 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
20 นางสาว ศุศราภรณ์  สามประดิษฐ์ ภ 15631 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
21 ภญ. จีรเนตร  จู่สุวรรณ์ ภ 30371 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
22 นางสาว วิรังรอง  แท้บริสุทธิกุล ภ 18214 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
23 นาง พัตรพิมล  คำพุฒ ภ 10593 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
24 นางสาว ระวีวรรณ   ยิ้มแพร ภ 12306 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
25 ภญ. อริสา  ธนสารชัย ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
26 ภญ. หนึ่งฤทัย   พื้นผา ภ 22994 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
27 ภญ. สุธาสินี  ศรีสร้อย ภ 29699 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
28 ภญ. จุฑามาศ  สืบสิน ภ 24290 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
29 ภญ. ศุภกาญจน์  สุตันติราษฎร์ ภ 18308 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
30 นางสาว น้ำทิพย์  อินทร์ฉาย ภ 7205 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
31 นาง จิตโสมนัส  สุพร ภ 6534 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
32 นางสาว กุลวลี  จุสมใจ ภ 22721 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
สำหรับบุคคลทั่วไป เภสัชกร บุคลากรด้านสุขภาพ (ลงทะเบียนหลังวันที่ 1 เม.ย. 2563)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
อาจารย์ น.ศ. เจ้าหน้าที่ แหล่งฝึก คณะเภสัชฯ มศก. (ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เม.ย. 2563)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก. วริศ   คุณรัตนาภรณ์ ภ 40348 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. นัยนา  วัชราภินชัย ภ 26864 ลงทะเบียนแล้ว
3 พ.ท.หญิง กัญชลา  วิชัยชนะกุล ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
4 นาย วิโรจน์  ชื่นบุญงาม ภ 18215 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
5 ภก. วริศ คุณรัตนาภรณ์  คุณรัตนาภรณ์ ภ 40348 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
อาจารย์ น.ศ. เจ้าหน้าที่ แหล่งฝึก คณะเภสัชฯ มศก. (ลงทะเบียนหลังวันที่ 1 เม.ย. 2563)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.