อบรมวันที่
27 - 28  เมษายน  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
17  เมษายน  2563
ชำระเงินภายในวันที่
17  เมษายน  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบด้วย MS EXCEL
วันที่อบรม : 27 - 28  เมษายน  2563
สถานที่อบรม : ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 13
ปิดการรับสมัครวันที่ : 17  เมษายน  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 17  เมษายน  2563
หมายเหตุ* :
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบด้วย MS EXCEL
วันที่ 27 - 28  เมษายน  2563
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำหรับบุคคลทั่วไป เภสัชกร บุคลากรด้านสุขภาพ (ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เม.ย. 2563)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นาง จิตโสมนัส  สุพร ภ 6534 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
2 นางสาว ภัสสร  เรืองศิริกูลชัย ภ 37068 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3 ภญ. หนึ่งฤทัย   พื้นผา ภ 22994 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
4 ภญ. อริสา  ธนสารชัย ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
5 นางสาว ระวีวรรณ   ยิ้มแพร ภ 12306 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 นาง พัตรพิมล  คำพุฒ ภ 10593 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
7 ร้อยตรีหญิง กัลปังหา  เกิดประสพสุข - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
8 ร้อยเอกหญิง มัณฑนา  บรรลิขิตกุล ภ 33119 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
9 นางสาว วิรังรอง  แท้บริสุทธิกุล ภ 18214 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
10 ภญ. จีรเนตร  จู่สุวรรณ์ ภ 30371 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
11 นางสาว ศุศราภรณ์  สามประดิษฐ์ ภ 15631 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
12 ภญ. กอบกาญจน์  สินทรัพย์ ภ 17791 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
สำหรับบุคคลทั่วไป เภสัชกร บุคลากรด้านสุขภาพ (ลงทะเบียนหลังวันที่ 1 เม.ย. 2563)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
อาจารย์ น.ศ. เจ้าหน้าที่ แหล่งฝึก คณะเภสัชฯ มศก. (ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เม.ย. 2563)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 พ.ท.หญิง กัญชลา  วิชัยชนะกุล ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
2 นาย วิโรจน์  ชื่นบุญงาม ภ 18215 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3 ภก. วริศ   คุณรัตนาภรณ์ ภ 40348 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
4 ภญ. นัยนา  วัชราภินชัย ภ 26864 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
อาจารย์ น.ศ. เจ้าหน้าที่ แหล่งฝึก คณะเภสัชฯ มศก. (ลงทะเบียนหลังวันที่ 1 เม.ย. 2563)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.