อบรมวันที่
23 - 25  มีนาคม  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
16  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่
16  มีนาคม  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจสอบความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์และหลักปฏิบัติที่ดีในการใช้และควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น"
วันที่อบรม : 23 - 25  มีนาคม  2563
สถานที่อบรม : ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
ปิดการรับสมัครวันที่ : 16  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 16  มีนาคม  2563
หมายเหตุ* : ชื่อบัญชี "โครงการตรวจสอบความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์และหลักปฎิบัติที่ดีในการใช้และควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" เลขที่บัญชี 719-0-79358-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจสอบความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์และหลักปฏิบัติที่ดีในการใช้และควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น"
วันที่ 23 - 25  มีนาคม  2563
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
เภสัชกร ผู้สนใจทั่วไป (ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ก.พ. 2563)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
เภสัชกร ผู้สนใจทั่วไป (ลงทะเบียนหลังวันที่ 15 ก.พ. 2563)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ก.พ. 2563)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก. ภาณุ    จินดาคำ ภ 32707 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
2 ภญ. พิมพ์ชนก   นาคประสงค์ ภ 33455 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3 ภก. บุณยภัทร   มนต์สัตตา ภ 37345 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
4 ภญ. ภัทรธิดา    จารุเลิศวัฒนา ภ 32695 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
5 ภญ. หทัยชนก   อรุณแสง ภ 37034 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 ภญ. ปริมประภาภรณ์   เลือดกุมภา ภ 30457 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (ลงทะเบียนหลังวันที่ 15 ก.พ. 2563)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.