อบรมวันที่
22 - 23  มกราคม  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
15  มกราคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่
15  มกราคม  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง”
วันที่อบรม : 22 - 23  มกราคม  2563
สถานที่อบรม : ห้องเจดีย์ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
หน่วยกิต : 14
ปิดการรับสมัครวันที่ : 15  มกราคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 15  มกราคม  2563
หมายเหตุ* :
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง”
วันที่ 22 - 23  มกราคม  2563
ณ ห้องเจดีย์ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก. ธราวัฒน์  ทาระวรรณ ภ 16367 ลงทะเบียนแล้ว
2 นางสาว จินตนา  ชินบุรารัตน์ - ลงทะเบียนแล้ว
3 นางสาว อัญชลี  คุ้มสม ภ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
4 นางสาว ศิริพร  เจนวิทยาอมรเวช - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
5 ภญ. อมรรัตน์  ไชยเดชกำจร ภ 9436 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 ภญ. พนิดา  อัศวพิชยนต์ ภ 5263 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
7 นางสาว พรนัชชา  จันตะนา - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
8 นาง ยุพา  อยู่รุ่ง - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
9 นาย สาโรจน์  คำมหา - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
10 ภก. ศรัณย์  ตันตะราวงศา ภ 25911 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
11 ภญ. จงจันท์  มหาดเล็ก ภ 20028 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
12 ภญ. จุรีย์  เจริญธีรบูรณ์ ภ 7821 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
13 นาย ณฐพล  ทรัพย์ส่งแสง ภ 29654 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
14 นาย ชูเกียรติ  สาธิตคุณ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.