อบรมวันที่
24 - 26  กุมภาพันธ์  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
17  กุมภาพันธ์  2563
ชำระเงินภายในวันที่
17  กุมภาพันธ์  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การเพิ่มศักยภาพครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิในยุค 2020
วันที่อบรม : 24 - 26  กุมภาพันธ์  2563
สถานที่อบรม : ห้อง Tipawan 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
หน่วยกิต : 16
ปิดการรับสมัครวันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2563
หมายเหตุ* : แบบฟอร์มการชำระเงินให้ส่งอีเมล์ไปที่ SINGLAW_Y@su.ac.th
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การเพิ่มศักยภาพครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิในยุค 2020
วันที่ 24 - 26  กุมภาพันธ์  2563
ณ ห้อง Tipawan 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
สำหรับเภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นางสาว ทิวารัตน์  ต.เจริญ ภ 16366 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภก. คมกริช  เดชพิชัย ภ 20180 ลงทะเบียนแล้ว
3 นาง จิตรลดา  ไพศาลทรัพย์ถาวร ภ 12191 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
4 ภก. เคนรักษ์  จุลนิล ภ 16009 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
5 ภญ. โชติรส  โตวนิชย์ ภ 13080 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 ภญ. ซูเฟียณี  เจะนิ ภ 32724 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
7 นาง สิริกัญญา  นิรมิตรานนท์ ภ 16312 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
8 ภญ. รังสิมา  สังขรัตน์ ภ 24861 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
9 ภญ. วิลาสินี  อ่อนเกตุ ภ 12258 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
10 นางสาว อัญชิสา  กัทลี ภ 35398 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
11 นาง แสงโสม  สิริทรัพย์วงศ์ ภ 15906 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
12 ภญ. พรรณวดี  อาจศรี ภ 32639 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
13 นางสาว รัตนาภรณ์  แสนสุด ภ 23007 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
14 ภญ. กฤติมา  โภชนสมบูรณ์ ภ 18672 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
15 ภก. มงคล  กันตพานิชการ ภ 15980 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
16 ภญ. บวรลักษณ์  ขจรฤทธิ์ ภ 39160 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
17 นาง อรนิตย์  ณรงค์ชัยกุล ภ 12578 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
18 ภญ. ฝนทิวา  นันต๊ะเสน ภ 29260 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
19 นางสาว สิรินทิพย์  วัฒนอุดมโรจน์ ภ 12014 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
20 ภญ. บัวลั่นห์  ชะบังรัมย์ ภ 22172 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
21 ภก. วรรณวัตร  นามวงษ์ ภ 36886 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
22 ภญ. สิริกัณยา  มหาลวเลิศ ภ 28944 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
23 ภญ. โศภิษฐ์  สักลอ ภ 36736 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
24 ภญ. ลักษณา  ธรรมวิมล ภ 15875 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
25 ภญ. อนุสรา   บากา ภ 37737 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
26 นางสาว พีรดา  หะยีสาอิ ภ 23803 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
27 ภญ. ชนารัศมิ์  จันทร์ทอง ภ 25393 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.