อบรมวันที่
24 - 28  มิถุนายน  2562
ปิดการรับสมัครวันที่
31  พฤษภาคม  2562
ชำระเงินภายในวันที่
31  พฤษภาคม  2562
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 25/2562 เรื่อง "Pharmacotherapy for excellent patient care: A principle of rational drug use for pharmacists เภสัชบำบัดเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย: หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับเภสัชกร"
วันที่อบรม : 24 - 28  มิถุนายน  2562
สถานที่อบรม : ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
หน่วยกิต : 27
ปิดการรับสมัครวันที่ : 31  พฤษภาคม  2562
ชำระเงินภายในวันที่ : 31  พฤษภาคม  2562
หมายเหตุ* : สำหรับเภสัชกรทั่วไป ชำระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ค่าลงทะเบียนท่านละ 6,000 บาท หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 6,500 บาท แหล่งฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ อาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์สังกัด 4 สถาบัน ชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 25/2562 เรื่อง "Pharmacotherapy for excellent patient care: A principle of rational drug use for pharmacists เภสัชบำบัดเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย: หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับเภสัชกร"
วันที่ 24 - 28  มิถุนายน  2562
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
สำหรับเภสัชกรทั่วไป (ชำระภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก. ยศยง  กองอุดม ภ 29466 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. โสภิตา  ศิวิโรจน์ ภ 39778 ลงทะเบียนแล้ว
3 นางสาว พีรดา  โพพาทอง ภ 28792 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภญ. จันทนา  ทรัพย์มั่นคงทวี ภ 28828 ลงทะเบียนแล้ว
5 นางสาว ณิชา  ยนต์พิพัฒนกุล ภ 38905 ลงทะเบียนแล้ว
6 ภญ. ปุณฑริกา  แก้วเขียว ภ 37880 ลงทะเบียนแล้ว
7 ภญ. ธัญญ์นภัส  ศิรกิตติวรพงษ์ ภ 30954 ลงทะเบียนแล้ว
8 นางสาว ปวิชยา  สีมาวงษ์ ภ 36832 ลงทะเบียนแล้ว
9 นางสาว สกุล  วรากรพิพัฒน์ ภ 17257 ลงทะเบียนแล้ว
10 ภญ. ธนกาญจน์   ธนารัชตะภูมิ ภ 17945 ลงทะเบียนแล้ว
11 นางสาว เบ็ญจลักษณ์  มนต์สุวรรณ ภ 13431 ลงทะเบียนแล้ว
12 ภญ. ปัทมา  ชาญสุข ภ 31247 ลงทะเบียนแล้ว
13 ภญ. นวลจันทร์  พันธุเมธามาตย์ ภ 18793 ลงทะเบียนแล้ว
14 นางสาว อุไรวรรณ  ศิลปศุภกรวงศ์ ภ 11690 ลงทะเบียนแล้ว
15 ภญ. ศุภนิธ  อุ่นใจ ภ 37022 ลงทะเบียนแล้ว
16 นางสาว จุฑาภรณ์  คงชาติ ภ 29256 ลงทะเบียนแล้ว
17 ภญ. อภิญญา  วรรณมณี ภ 33417 ลงทะเบียนแล้ว
18 นาย อาคม  สมบัติ ภ 13057 ลงทะเบียนแล้ว
19 ภญ. นภาภร  พวงมะลิ ภ 37723 ลงทะเบียนแล้ว
20 ภญ. ธิดารัตน์  สมานคงศักดิ์ ภ 18062 ลงทะเบียนแล้ว
21 นางสาว ภัทราพร   ภูลิ้นลาย ภ 18520 ลงทะเบียนแล้ว
22 นางสาว ธมนณัฏฐ  คำมูล ภ 29477 ลงทะเบียนแล้ว
23 ภญ. พิชญา  วรรณสุทธิ์ ภ 31586 ลงทะเบียนแล้ว
24 ภก. พิษณุ  แสงรัตน์ ภ 16382 ลงทะเบียนแล้ว
25 ภญ. พราวรวี  พลอัครวัตน์ ภ 14898 ลงทะเบียนแล้ว
26 นางสาว กุลธิดา  เหลืองอ่อน ภ 17038 ลงทะเบียนแล้ว
27 ภญ. จุฑารัตน์  เป็นมูล ภ 35331 ลงทะเบียนแล้ว
28 นาง พิรุณรัตน์  เพ็งจันทร์ ภ 22972 ลงทะเบียนแล้ว
29 นางสาว เอมอร  เพ็งจันทร์ ภ 23192 ลงทะเบียนแล้ว
30 ภญ. ดรุณี  สนุกแสน ภ 15157 ลงทะเบียนแล้ว
31 นางสาว ปารวี  มั่นสุ่ม ภ 35085 ลงทะเบียนแล้ว
32 ภญ. ฉวีวรรณ  เพชรอาวุธ ภ 27162 ลงทะเบียนแล้ว
33 นางสาว สุดสวาทสวัสดิ์  ภูมิพันธ์ ภ 14886 ลงทะเบียนแล้ว
34 นางสาว ชยาวี  แก้วบุญ ภ 16971 ลงทะเบียนแล้ว
35 ภญ. ภัทรพร  สิริภัทรชัย ภ 35713 ลงทะเบียนแล้ว
36 ภก. วิสุทธิ์  หิรัญพงศ์ชัย ภ 38479 ลงทะเบียนแล้ว
37 นาง เสริมสุข  ละอองสุวรรณ ภ 10613 ลงทะเบียนแล้ว
38 นางสาว ฤทัยรัตน์  พึ่งวิรวัฒน์ ภ 25547 ลงทะเบียนแล้ว
39 นางสาว ปนัดดา  ปะหา ภ 28237 ลงทะเบียนแล้ว
40 ภญ. สุธาบดี  ม่วงมี ภ 24372 ลงทะเบียนแล้ว
41 ภก. ธนัชชัย  คมใส ภ 32069 ลงทะเบียนแล้ว
42 ภก. ณัฏฐานนท์  หนูจันทร์ ภ 28677 ลงทะเบียนแล้ว
43 ภญ. วุฒิรัต  ธรรมวุฒิ ภ 22566 ลงทะเบียนแล้ว
44 ภญ. วรวิมล  เชิดชูจิต ภ 22564 ลงทะเบียนแล้ว
45 นางสาว กรรณิกา   กิ่งเกษ ภ 30968 ลงทะเบียนแล้ว
46 ภญ. อรอุมา  สุวรรณรัตน์ ภ 30540 ลงทะเบียนแล้ว
47 ภญ. ลักษณา  ธรรมวิมล ภ 15875 ลงทะเบียนแล้ว
48 ภญ. สุพรรษา  การัณยเกียรติ์ ภ 26793 ลงทะเบียนแล้ว
49 ภญ. กัลย์ชิสา  เตชะเรืองภิรมย์ ภ 11854 ลงทะเบียนแล้ว
50 ภก. ธวัชชัย  แซ่ลิ่ม ภ 18917 ลงทะเบียนแล้ว
51 ภญ. นิภาภัทร  ชีวศรีรุ่งเรือง ภ 21657 ลงทะเบียนแล้ว
52 นางสาว ชนากานต์  อนุรักษ์ธงไชย ภ 35216 ลงทะเบียนแล้ว
53 นางสาว ดาลีลา  มูซอ ภ 37569 ลงทะเบียนแล้ว
54 ภญ. เพ็ญพร  ชื่นชิต ภ 39108 ลงทะเบียนแล้ว
55 ภญ. ธารสวรรค์  สิทธิวีระกุล ภ 33817 ลงทะเบียนแล้ว
56 นางสาว วนิดา  ม่วงมิ่งสุข ภ 12398 ลงทะเบียนแล้ว
57 นาง ทรรศชล  ปาลิวนิช ภ 16323 ลงทะเบียนแล้ว
58 ภญ. สุคนธ์ทิพย์  สีแสด ภ 31036 ลงทะเบียนแล้ว
59 นาย วิวัฒน์  ตั้งสถิตเกียรติ์ ภ 17597 ลงทะเบียนแล้ว
60 ภญ. กัญชพร  โพธิวรรณา ภ 19765 ลงทะเบียนแล้ว
61 นางสาว เสาวนีย์  ทวีโชคทรัพย์สิน ภ 21532 ลงทะเบียนแล้ว
62 นางสาว ศรัณยา  เหลืองภิรมย์ ภ 18491 ลงทะเบียนแล้ว
63 นางสาว กนกวรรณ  เวธน์ภาคิน ภ 25461 ลงทะเบียนแล้ว
64 ภญ. กานต์สินี  ศรีแสง ภ 12323 ลงทะเบียนแล้ว
65 ภญ. เจียระไน  หัตถ์จรวย ภ 31850 ลงทะเบียนแล้ว
66 ภญ. ศัลยา  แก้วเกิด ภ 18305 ลงทะเบียนแล้ว
67 ภญ. ศิรินลณี  เดชสูงเนิน ภ 26751 ลงทะเบียนแล้ว
68 ภญ. สุธาวัลย์  สุขเจริญ ภ 27874 ลงทะเบียนแล้ว
69 นาย ศุภกร   อึ้งโชคอำนวย ภ 35169 ลงทะเบียนแล้ว
70 ภญ. มลนภา  มีชัย ภ 28119 ลงทะเบียนแล้ว
71 นางสาว ศิริพร  แสงขาว ภ 12317 ลงทะเบียนแล้ว
72 นางสาว ธมลวรรณ  ขัดจวง ภ 37535 ลงทะเบียนแล้ว
73 นางสาว พิมพ์รัช  รัตนพันธ์ ภ 22727 ลงทะเบียนแล้ว
74 ภญ. เพ็ญพิชชา  เชี้ยบุญคณา ภ 37405 ลงทะเบียนแล้ว
75 นางสาว พนารัตน์  สิงห์คำ ภ 27479 ลงทะเบียนแล้ว
76 ภญ. ภัทรมน  กังวาฬไกรไพศาล ภ 14270 ลงทะเบียนแล้ว
77 นาย กิจติพงษ์  ฉลองธรรม ภ 22234 ลงทะเบียนแล้ว
78 ภก. สุนทร  เสรศาสตร์ ภ 31082 ลงทะเบียนแล้ว
79 นางสาว รัตนาภรณ์  วงค์เจริญ ภ 20457 ลงทะเบียนแล้ว
80 นางสาว จารุวรรณ  เหลาสนิท ภ 32628 ลงทะเบียนแล้ว
81 ภญ. พรชนก  ฐานวิเศษ ภ 40135 ลงทะเบียนแล้ว
82 ภญ. ณัฐนันท์  ผ่านสวัสดิ์ ภ 12377 ลงทะเบียนแล้ว
83 ภญ. นาซีฮ๊ะ  คอเดร์ ภ 21654 ลงทะเบียนแล้ว
84 นางสาว วราภรณ์  มีเทียน ภ 32632 ลงทะเบียนแล้ว
85 นางสาว อัญมณี  พิพัฒน์ทั้งสกุล ภ 16065 ลงทะเบียนแล้ว
86 ภญ. นันทรัตน์  วัฒนผาสุกานนท์ ภ 17066 ลงทะเบียนแล้ว
87 นาย นิติ  โอสิริสกุล ภ 22858 ลงทะเบียนแล้ว
88 ภก. สุวิทชาติ  สิทธิแต้สกุล ภ 31144 ลงทะเบียนแล้ว
89 ภญ. สุภาภรณ์  แก้วชนะ ภ 13322 ลงทะเบียนแล้ว
90 ภญ. สุวรรษา  ไชยวงศ์ ภ 24279 ลงทะเบียนแล้ว
91 ภญ. จริยา  ฝั้นพรม ภ 38594 ลงทะเบียนแล้ว
92 ภญ. พรรณี  คลอวุฒิวัฒน์ ภ 7217 ลงทะเบียนแล้ว
93 ภญ. ปวีณ์ธิดา  หินเดช ภ 38213 ลงทะเบียนแล้ว
94 นาย บวรรัตน์  ลาภประเสริฐ ภ 32176 ลงทะเบียนแล้ว
95 ภญ. วรรณวิมล  สุขเสมอกุล ภ 28543 ลงทะเบียนแล้ว
96 ภก. สุรวุฒิ  ดอนคำชัยมงคล ภ 27645 ลงทะเบียนแล้ว
97 ภญ. นันทิชา  สมศิริตระกูล ภ 28982 ลงทะเบียนแล้ว
98 ภญ. รุ่งนภา  สุขใย ภ 13129 ลงทะเบียนแล้ว
99 นาย อาภัย  มาลินี ภ 14904 ลงทะเบียนแล้ว
100 ภญ. ปิยภิรมณ์  ศรีวรนาถ ภ 10480 ลงทะเบียนแล้ว
101 นางสาว สุดา  นันกลาง ภ 33019 ลงทะเบียนแล้ว
102 นาง กรรณิการ์  บุญศรี ภ 25016 ลงทะเบียนแล้ว
103 นาง วันทนีย์  จันทรัตน์ ภ 16335 ลงทะเบียนแล้ว
104 ภญ. แก้วกนก  ตรีรัตนบุตร ภ 5862 ลงทะเบียนแล้ว
105 นางสาว ธํญลักษณ์  ศรีแผ้ว ภ 37672 ลงทะเบียนแล้ว
106 ภญ. กัญญ์วรา  นวลละม้าย ภ 32809 ลงทะเบียนแล้ว
107 นางสาว ลลิตา   วงศ์วรรณกร ภ 28989 ลงทะเบียนแล้ว
108 ภก. สมบัติ  สุวรรณนันท์ ภ 16857 ลงทะเบียนแล้ว
109 ภญ. แสงระวี  บุญมา ภ 28733 ลงทะเบียนแล้ว
110 ภญ. วรัญญา  โชตินิสากรณ์ ภ 33296 ลงทะเบียนแล้ว
111 ภญ. ระวิวรรณ  หลิมศิโรรัตน์ ภ 18978 ลงทะเบียนแล้ว
112 ภก. สัญชัย  ปลื้มสุด ภ 33924 ลงทะเบียนแล้ว
113 ภญ. ปัทมา  สุคัมภีรานนท์ ภ 11490 ลงทะเบียนแล้ว
114 ภญ. จุฑารัตน์  เต็มทอง ภ 31157 ลงทะเบียนแล้ว
115 ภก. พินัย  โรจนเมฆา ภ 6986 ลงทะเบียนแล้ว
116 ภญ. มนชนก  ชาติชำนิ ภ 29592 ลงทะเบียนแล้ว
117 นาย พชร  พรวัมนา ภ 34033 ลงทะเบียนแล้ว
118 ภญ. วิภา  วชิรตรีรัตน์ ภ 28545 ลงทะเบียนแล้ว
119 ภญ. วิภาวี  ปานเจริญ ภ 13623 ลงทะเบียนแล้ว
120 ภญ. อรวดี  ปิยะสุนทร ภ 13050 ลงทะเบียนแล้ว
121 ภญ. ศิวรี  ตันติกุล ภ 14579 ลงทะเบียนแล้ว
122 ภญ. ชัญญา  ดาวเรือง ภ 33724 ลงทะเบียนแล้ว
123 ภญ. พิชญ์ภา  พยุงพันธ์ ภ 29532 ลงทะเบียนแล้ว
124 ภญ. ฉัตรทิพย์  หงอสุวรรณ์ ภ 24167 ลงทะเบียนแล้ว
125 ภก. ศตายุ  วรรณพริ้ง ภ 38522 ลงทะเบียนแล้ว
126 ภญ. ปรกช  โกมุทกลาง ภ 31968 ลงทะเบียนแล้ว
127 ภญ. กนิษฐกานต์  สามสุวรรณ ภ 28461 ลงทะเบียนแล้ว
128 ภญ. นริศา  ชลารักษ์ ภ 25977 ลงทะเบียนแล้ว
129 ภญ. พรพรรณ  วันนา ภ 33956 ลงทะเบียนแล้ว
130 ภญ. ฐิติวรดา  พิมพ์โคตร์ ภ 12859 ลงทะเบียนแล้ว
131 ภก. จีระพันธ์  เปาโรหิตย์ ภ 17139 ลงทะเบียนแล้ว
132 ภญ. จิราพัชร์   เอมพิทักษ์ ภ 36912 ลงทะเบียนแล้ว
133 ภญ. ธนัญญา  ประสิทธิ์ ภ 17204 ลงทะเบียนแล้ว
134 ภญ. วรวรรณ  บุญโญ ภ 13134 ลงทะเบียนแล้ว
135 ภญ. พัชรินทร์  นิสังกาศ ภ 34192 ลงทะเบียนแล้ว
136 นางสาว เยาวเรศ  เมฆขยาย ภ 24179 ลงทะเบียนแล้ว
137 นางสาว ฑิตาพันธุ์  เบญจกุล ภ 24551 รอตัวสอบการชำระค่าลงทะเบียน
138 ภก. จักรพันธ์  กล้ากรกิจ ภ 33933 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
139 ภญ. ชนิดา  อมรประภัสร์ชัย ภ 37401 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
140 ภญ. พรรณ์พิมณ  พินิจสถิล ภ 23817 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
141 นางสาว ณัฐพร  เถาลัดดา ภ 28833 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
142 ภญ. อัญชลี  เจนจบ ภ 27746 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
143 ภก. วิษณุ  ชัยวิริยะวงศ์ ภ 18581 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
144 ภญ. จิราภรณ์  ชูสิทธิ์ ภ 38912 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
145 ภญ. ชฎารัช  ช่างสลัก ภ 26388 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
146 นางสาว รุ่งทิพย์  ช่างกลึงเหมาะ ภ 15700 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
147 ภญ. ชื่นนภา  ชัชวาลย์ ภ 25908 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
148 ภญ. กรพินธ์ุ  รัตนวิบูลย์ ภ 22452 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
149 นางสาว วรรณพร  พวงพันธ์ ภ 30993 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
150 นางสาว พัชราภรณ์  อนวัชมงคล ภ 14180 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
151 ภญ. พชรพันธุ์  พันธ์งาม ภ 32670 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
152 นางสาว ชวาลา  ทองละมุล ภ 36853 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
153 ภญ. ปราณี   ศรีกุลนาวิน ภ 14260 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
154 นางสาว ทายวัลย์  บุราณสาร ภ 31694 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
155 ภญ. ชนัญญา  ศิริสุขประเสริฐ ภ 22999 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
156 นางสาว พัชรินทร์  โรจนอาภา ภ 39868 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
157 ภญ. สุกฤตา  สายป่าน ภ 35924 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
158 นางสาว ศลิษา  จันทร์สุวรรณ์ ภ 38865 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
159 นาย วีรวิชญ์  เสาววัฒนพัฒน์ ภ 20118 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
160 นางสาว มนสิการ   ใจสุดา ภ 39579 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
161 นางสาว จิตราภรณ์  มณีเรือง ภ 24487 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
162 นางสาว พิชญ์พิรดา   ช่วงไชยยะ ภ 18285 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
163 ภญ. ศรินรัตน์  สิมสวัสดิ์ ภ 29604 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
164 ภญ. หทัยรัตน์  ราษีสวย ภ 30385 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
165 นาย กฤษณะ  สถานทิพย์ ภ 22268 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
166 นางสาว ทับทิม  โสระสิงห์ ภ 33954 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
167 ภญ. ธิดารัตน์  ทองชูศักดิ์ ภ 34871 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
168 นางสาว พิริยะ  จิตนภากาญจน์ ภ 28104 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
169 นาย สุกระวี  วงศ์พัฒน์ ภ 30861 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
170 ภญ. ลดาวัลย์  เธียรวรรณ์ ภ 32422 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
171 ภญ. อาทิตยา  สินสุริยศักดิ์ ภ 35019 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
172 ภก. ชัตติยะ  อุตม์อ่าง ภ 15795 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
173 นางสาว กษมพร  ปทุมรังสรรค์ ภ 34861 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
174 ภญ. วริญชญา  วงศ์สว่างพานิช ภ 31525 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
175 ภญ. กนกวรรณ  แพหมอ ภ 21111 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
176 ภญ. ณัฐพร  วงค์อานา ภ 29363 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
177 ภญ. กัญญาพรรณ  นิลคำ ภ 38821 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
178 นางสาว อรวรรณ  ประเมทะโก ภ 22378 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
179 นางสาว นันทาศิริ  แก้วพันสี ภ 12679 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
180 ภญ. ปิโยรส  ประทุมรัตน์ ภ 28234 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
181 นาง ยุพิน  อินทราไสย ภ 11210 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
182 ภก. จาตุรงค์  อำนาจครุฑ ภ 32407 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
183 ภญ. สิริกานต์  สมศักดิ์ ภ 30292 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
184 นางสาว ชนนิกานต์  รัตนพงษ์ ภ 32168 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
185 นางสาว เมธินี  กิมไพบูลย์ ภ 13791 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
186 ภญ. อนุรีย์  โอภาสศิริ ภ 11564 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
187 ภญ. จุฑาทิพย์  สมสิทธิ์ ภ 30655 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
188 ภก. ก้องเกียรติ  ชาญการค้าวงศ์ ภ 31780 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
189 นางสาว เพียงขวัญ  นครรัตนชัย ภ 22757 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
190 ภญ. ธนิดา   นันทะแสน ภ 19308 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
191 ภญ. ชุดาภรณ์  สุขเกษม ภ 37238 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
192 ภญ. ฐาปนี  คำเงิน ภ 38873 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
193 ภญ. รินดาวรรณ  พันธ์เขียน ภ 10589 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
194 ภญ. พรรณวดี  อาจศรี ภ 32639 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
195 นางสาว ประภาศรี  สุดเสน่ห์ ภ 29276 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
196 ภญ. นิลุบล  สุนทรา ภ 32018 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
197 ภญ. วรกร  เลาหพงษ์พาณิช ภ 34701 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
198 นาย มนต์  กุญแจทอง ภ 30832 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
199 นางสาว วลัยพร  ลาธุลี ภ 28331 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
200 ภญ. ไพรลดา  กลีบสุวรรณ ภ 37924 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
201 ภญ. แจน  อินทร์เงิน ภ 33610 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
202 นาย สุชิต  แสนเภา ภ 32475 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
203 ภญ. สุวภัทร  นารีพล ภ 29539 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
204 ภญ. จุฑารัตน์  สิทธิแต้สกุล ภ 31157 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
205 นางสาว สลิลทิพย์  ธิถา ภ 39180 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
206 นางสาว ปิยะนุช  นาคดี ภ 29598 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
207 ภญ. ศิริพร  สุวรรณ์ ภ 13027 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
208 ภญ. สุนิสา   แพทวีทรัพย์ ภ 13650 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
209 นางสาว ฉัตรนภา  กลิ่นมาหอม ภ 37582 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
210 นางสาว อัจจิมา  ปรีชาอนันต์ ภ 37815 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
211 นางสาว สกาวรัตน์  คนเสงี่ยม ภ 31285 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
212 นางสาว อาศิรา  ภูศรีดาว ภ 8417 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
213 ภญ. วรุณรัตน์  แก้วกาญจนารัตน์ ภ 31461 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
214 นางสาว ณัฐทินี  สุวภาพ ภ 15538 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
215 นางสาว ธนพรรณ  ชุมจันทร์ ภ 31450 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
216 นางสาว ขวัญธิดา  ยาใจ ภ 32786 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
217 ภก. ธนกร  อภิญญาเวศพร ภ 29881 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
218 นางสาว จีรภา  ศรีเตว็ด ภ 27279 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
219 นางสาว พิริยา  ธนเพิ่มพูน ภ 26299 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
220 นางสาว นารีรัตน์  รักสุนทร ภ 10567 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
221 ภก. วรวุฒิ  กาญจนการุณ ภ 25777 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
222 ภญ. รัตนาภรณ์  ชาติชนะ ภ 30928 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
223 นาง วริสรา  ทวีวงศ์ไพจิตร ภ 26529 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
224 นางสาว วชิรานี  วงศ์ก้อม ภ 19098 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
225 ภญ. อัชณา  ทองกุล ภ 31042 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
226 ภญ. วรรณพร  แพทย์เกาะ ภ 32788 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
227 ภญ. ดวงกมล  พูลพันธ์ ภ 23693 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
228 ภญ. ปรีชญา  ปรีดาสันติ์ ภ 27756 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
229 ภก. บุญชัย  รัตนธนาฤกษ์ ภ 17073 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
230 นาง เกศริน  ชูปัญญาเลิศ ภ 18445 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
231 นางสาว จุฑามาศ  ทาบโลกา ภ 31552 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
232 นางสาว มูนาวเราะฮ์  ระนี ภ 35086 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
233 นาง วันวิภา  เลิศวิทยากรณ์ ภ 15206 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
234 นางสาว สุไฮนี  มะยี ภ 19792 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
235 ภญ. บัลระวี  เอี่ยมสุวรรณชัย ภ 15346 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
236 ภญ. นงลักษณ์   บุญฤทธิ์ ภ 9191 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
237 นางสาว วรรณวณัฐ  ศรีวัฒนาวานิช ภ 39074 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
238 นางสาว ลักขณา   เหมาะหมาย ภ 11301 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
239 นางสาว กรพรรณ  ไทยศิริ ภ 39488 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
240 ภญ. สิริวัฒนา  เกิดกลาง ภ 29302 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
241 นางสาว ภัทร์ธนพร  วงษ์เส ภ 25898 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
242 ภญ. กัลยา  หวันยะหวา ภ 34915 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
243 ภญ. ฐิติพร  เพ็ชรฤทธิ์ ภ 29594 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
244 นางสาว ดวงพร  ชลทานนท์ ภ 10312 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
245 นางสาว อามาณีย์   ดือราแม ภ 29184 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
246 นางสาว สุภาณี  กลั่นประเสริฐ ภ 34836 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
247 ภญ. ขนิษฐา  ทวนไธสง ภ 15718 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
248 ภญ. มาริดา   บุญหอม ภ 35357 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
สำหรับอาจารย์และนักศึกษา ที่สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ 4 สถาบัน (มศก., มข., มอ., มช.)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นางสาว ปนัดดา  ฮูเซ็น ภ 22017 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. อรณี   วาสนาพิตรานนท์ ภ 30728 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3 ภญ. วลัยพร  อดุลยธรรม ภ 32959 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ มศก.
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. ปราณี  วัฒนาศรีโรจน์ - ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. ฐิติชญา  อุดมรัตน์ ภ 22458 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภญ. ศิรประภา  ชื่นค้า ภ 15214 ลงทะเบียนแล้ว
4 นาง สุชานัน  ธนโชติพงศา ภ 15887 ลงทะเบียนแล้ว
5 ภก. กฤษฎา  ล้ำเลิศสมบัติ ภ 15788 ลงทะเบียนแล้ว
6 นาย นำพล  ตันธนาสุวัฒน์ ภ 32757 ลงทะเบียนแล้ว
7 ภญ. กุสาวดี  วัฒนโสภณ ภ 30653 ลงทะเบียนแล้ว
8 ภญ. นรวรา  คุณาปราโมทย์ - ลงทะเบียนแล้ว
9 ภญ. รุ่งกานต์  พรรณารุโณทัย - ลงทะเบียนแล้ว
10 ภญ. กมลนันท์  โฆษิตชัยมงคล - ลงทะเบียนแล้ว
11 ภญ. สกนธร  อุดมสาลี ภ 39069 ลงทะเบียนแล้ว
12 ภก. นัยชน  พูลภักดี ภ 28050 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
13 ภญ. มูนา  มะลูลีม ภ 18160 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
14 นาย รัฐพล  ผิวจันทร์ ภ 35408 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
15 ภญ. เกศกนก  เรืองเดช ภ 21469 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
16 นางสาว นัชนันท์  ตรองพาณิชย์ ภ 25847 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
17 ภญ. ชิดชนนี  โกศลพัฒนดุรงค์ ภ 8041 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
18 ภญ. บุษบงก์  ธรรมมาสถิตย์กุล ภ 30383 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
19 ภญ. นงลักษณ์   บุญฤททธิ์ ภ 9191 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
20 ภก. สวพล  อภิญญาณกุล ภ 29655 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
สำหรับเภสัชกรทั่วไป (ชำระหลังวันที่ 31 พ.ค. 2562)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.