อบรมวันที่
5 - 6  กรกฎาคม  2561
ปิดการรับสมัครวันที่
25  มิถุนายน  2561
ชำระเงินภายในวันที่
25  มิถุนายน  2561
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกรร้านยา (Review and Update on Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists)
วันที่อบรม : 5 - 6  กรกฎาคม  2561
สถานที่อบรม : ห้อง 6208 ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
หน่วยกิต : 12
ปิดการรับสมัครวันที่ : 25  มิถุนายน  2561
ชำระเงินภายในวันที่ : 25  มิถุนายน  2561
หมายเหตุ* :
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
ลงทะเบียน
โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกรร้านยา (Review and Update on Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists)
โปรดเลือกประเภทผู้เข้าประชุม*
คำนำหน้าชื่อ* นาย            นาง            นางสาว           ภก.             ภญ.
อื่นๆ
ชื่อ*
นามสกุล*
สถานภาพ บุคคลทั่วไป
เภสัชกรทั่วไป
นักศึกษาระดับบัณฑิตย์ศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางสาธารณสุข
แพทย์
พยาบาล
อื่นๆ  
เลขที่ใบประกอบ
ศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณะงาน*
หน่วยงานที่สังกัด*
สถานที่ทำงาน*
ที่อยู่ที่ติดต่อได้* หน่วยงาน          ที่บ้าน

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ*
E-mail*
ประเภทอาหาร อาหารทั่วไป            มังสวิรัติ            เจ            อิสลาม
ออกใบเสร็จในนาม ชื่อ - นามสกุล             สังกัด            อื่นๆ โปรดระบุ
หมายเหตุ (เช่น กรณีแพ้อาหาร, ความคาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการ)
  กรอกตัวเลขสุ่ม เพื่อยืนยันการกรอกข้อมูล
          
โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกรร้านยา (Review and Update on Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists)
วันที่ 5 - 6  กรกฎาคม  2561
ณ ห้อง 6208 ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
เภสัชกรทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก. กิตติศักดิ์  เหลืองใส ภ 25812 ลงทะเบียนแล้ว
2 นาง วิลาสินี  พิมพ์ทอง ภ 37839 ลงทะเบียนแล้ว
3 นาย พิริยพงศ์  วัชรอำไพวัณย์ ภ 37116 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภญ. ชุติมาพร  ไตรนภากุล ภ 12444 ลงทะเบียนแล้ว
5 นางสาว รีซัน   ดือราแม ภ 36164 ลงทะเบียนแล้ว
6 นางสาว นุรฮายาตี  สิเดะ ภ 38011 ลงทะเบียนแล้ว
7 ภญ. ชิตหทัย  สมปรารถนา ภ 32827 ลงทะเบียนแล้ว
8 ภญ. ศิริลักษณ์  ไพรสงบ ภ 22365 ลงทะเบียนแล้ว
9 ภญ. นภัสวรรณ  ช่อผกา ภ 18909 ลงทะเบียนแล้ว
10 นาง วชิราภรณ์  พรรณเชษฐ์ ภ 19377 ลงทะเบียนแล้ว
11 นางสาว กชพร  จันทรโอ ภ 21925 ลงทะเบียนแล้ว
12 ภญ. บัณทิตา  ประฐมทอง ภ 30130 ลงทะเบียนแล้ว
13 นางสาว ศรินันท์  กระแสโสม ภ 24589 ลงทะเบียนแล้ว
14 ภญ. พรทิพย์  สุทธิเจริญพร ภ 11626 ลงทะเบียนแล้ว
15 นางสาว ปิยฉัตร  ซึ้งศิริทรัพย์ ภ 33315 ลงทะเบียนแล้ว
16 นางสาว สุนิดา  สฤษดิสุข ภ 36514 ลงทะเบียนแล้ว
17 ภก. จักรกฤษณ์  นันทวุฒิกุล ภ 2675 ลงทะเบียนแล้ว
18 ภญ. กชพร  จันทร์โอ ภ 21925 ลงทะเบียนแล้ว
19 ภญ. โสรวีร์  วนิชกุลพิทักษ์ ภ 37636 ลงทะเบียนแล้ว
20 ภก. อภิรักษ์  ปัญญาดี ภ 21535 ลงทะเบียนแล้ว
21 นางสาว อัญชิสา  กัทลี ภ 35398 ลงทะเบียนแล้ว
22 นางสาว สถาพร  ชูประสูติ ภ 7395 ลงทะเบียนแล้ว
23 ภญ. นริณี  โพธิ์ศรี ภ 29486 ลงทะเบียนแล้ว
24 นางสาว ศุภมาศ  วาณิชย์ศรีภิญโญ ภ 37586 ลงทะเบียนแล้ว
25 ภญ. วิรชา  ศิริสกุลพร ภ 35220 ลงทะเบียนแล้ว
26 ภญ. นิตยา  อารยะสัมพันธ์ ภ 15172 ลงทะเบียนแล้ว
27 ภญ. ชลิตา  ประฐมทอง ภ 15808 ลงทะเบียนแล้ว
28 ภญ. ศุภากร  สุนทรเทพวรากุล ภ 16490 ลงทะเบียนแล้ว
29 ภญ. สรัญญา  อมรพัชระ ภ 31286 ลงทะเบียนแล้ว
30 ภญ. วรวรรณ  ธนิตนนท์ ภ 32291 ลงทะเบียนแล้ว
31 นาง ณัฐกานต์  ปทุมมณี ภ 23925 ลงทะเบียนแล้ว
32 นาย ศุภกฤต  สวัสดิรักษ์ ภ 33962 ลงทะเบียนแล้ว
33 ภก. เจนณรงค์   นิธิวัธพงษ์ ภ 32824 ลงทะเบียนแล้ว
34 นางสาว วรรณภา  ภู่โค ภ 31894 ลงทะเบียนแล้ว
35 นางสาว ศุภางค์  สมพรหม ภ 29348 ลงทะเบียนแล้ว
36 ภก. ประพัฒน์  วรรณประภา ภ 37553 ลงทะเบียนแล้ว
37 ภญ. ล้อมดาว  ไพโรจน์ ภ 28305 ลงทะเบียนแล้ว
38 ภญ. จิราภา  ไทยเจริญ ภ 18901 ลงทะเบียนแล้ว
39 ภญ. ปานจิต  ปานเขาแดง ภ 35958 ลงทะเบียนแล้ว
40 ภญ. ศศิลักษณ์  ศรีอุปโย ภ 17250 ลงทะเบียนแล้ว
41 นางสาว สิรินทร์  ลุเอี่ยม ภ 25326 ลงทะเบียนแล้ว
42 นางสาว กัญญา  ด้วงศรี ภ 26731 ลงทะเบียนแล้ว
43 ภก. ปิยะวัฒน์  จันทร์เบาะ ภ 35435 ลงทะเบียนแล้ว
44 ภญ. ชลลนา  คังคายะ ภ 27790 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
45 นางสาว อังศุมาลิน   คึมสูง ภ 34428 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
46 นางสาว ดวงกมล  แสนทองเมือง ภ 26491 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
47 นางสาว จิรวรรณ  ตรีเข้ม - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
48 นางสาว นปภัช  นาวเหนียว ภ 26604 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
49 ภญ. กัญจน์กมล  ญาณวโร ภ 29591 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
50 ภญ. เสริมสุข  ละอองสุวรรณ ภ 10613 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
51 ภญ. ภาสุนัน  ดำรงค์คงชัย ภ 34794 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
52 ภญ. นิชาภา  จันทปัน ภ 35966 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
53 นาย สิทธิโชค  ทวีโชคชาญชัย ภ 14585 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
54 ภญ. ธีรีญาณ์  สุวรรณนิโรจน์ ภ 16370 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
55 ภก. จิรัฐิติ  ศรีขาว ภ 27511 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
56 นาย บุญโชติ  ลิมปนานนท์ ภ 30093 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
57 ภญ. สิริมาน  นราแก้ว ภ 23488 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
58 ภก. ธนรัตน์  อุดมทัศณีย์ ภ 33756 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
59 ภก. อาทิตยา  ประภาวงษ์ ภ 12431 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
60 นางสาว จุรีวรรณ   ปัญญาสาร ภ 29446 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
61 นางสาว จิณณพัต  เทพปริยะพล ภ 32932 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
62 นาง วิจิตรา  ชวลิตวัชระ ภ 32948 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
63 ภญ. ริฏียา  สงนุ้ย ภ 22016 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
64 ภญ. ชญาภัส  สุทธิมูล ภ 25888 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
65 ภก. นพดล  เทียมศักดิ์ ภ 17149 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
66 ภญ. จุฬารัตน์   ฮาดวิเศษ ภ 30975 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
67 ภญ. สุนีย์  เตชะอาภรณ์กุล ภ 5119 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
68 ภญ. วรรณภา  กลางสุ่ม ภ 29454 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
69 นางสาว กาญจนา  สานุกูล ภ 10629 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
70 ภญ. พันธ์ทิพย์  วัชรสินธุ ภ 7376 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
71 นาย บุญธรรม  คงมาก ภ 15051 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
72 นาง ปัทมาภรณ์  อยู่ศรี ภ 24980 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
73 ภญ. บุษราภรณ์   งามอุดมเกียรติ ภ 9839 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
74 ภญ. จึรนนท์  แซ่อ๋อ ภ 14832 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
75 นางสาว อนุรี  กลิ่นงาม ภ 29247 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
76 ภญ. พัณณิน   ลาภเกิน ภ 33162 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
77 ภญ. ชัญญาพัชร์  ธนาโชติอัมรัตน์ ภ 31192 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
เภสัชกรแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปรกร
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. วลีลักษณ์  พริ้งพัฒนพงษ์ ภ 6297 ลงทะเบียนแล้ว
2 นางสาว เบญจรัตน์  อุ่นพันธุ์วาท ภ 28151 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภญ. ศรันยวีร์  ปัญญาดี ภ 25466 ลงทะเบียนแล้ว
4 นางสาว เปรมจิตต์  จริยพงศ์ไพบูลย์ ภ 7964 ลงทะเบียนแล้ว
5 ภญ. รัชฎาภรณ์  ไชยพิศ ภ 29459 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 ภญ. นฤมล  โตตะเคียร ภ 19599 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
7 ภญ.  โสรวีร์   วนิชกุลพิทักษ์ ภ 37636 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
8 ภญ. นางวลีลักษณ์  พริ้งพัฒนพงษ์ ภ 6297 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
9 นางสาว นิรชา  บูรณะกิติ ภ 29159 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
10 นางสาว ธัญวรัตน์  รุ่งโรจนารักษ์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
11 ภก. กิตติเดช  เดชพงศ์พรหม ภ 39455 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
12 ภญ. สุชาดา  พวงเกษ ภ 9431 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
13 ภก. อำนาจ  จิตประพันธุ์ ภ 29069 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
14 นาย บุญเย็น  หนูเล็ก ภ 13771 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
15 นางสาว ธนาวดี  พรเอนก ภ 39248 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.