อบรมวันที่
5 - 6  กรกฎาคม  2561
ปิดการรับสมัครวันที่
25  มิถุนายน  2561
ชำระเงินภายในวันที่
25  มิถุนายน  2561
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกร้านยา (Review and Update on Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists)
วันที่อบรม : 5 - 6  กรกฎาคม  2561
สถานที่อบรม : ห้อง 6208 ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
หน่วยกิต : 12
ปิดการรับสมัครวันที่ : 25  มิถุนายน  2561
ชำระเงินภายในวันที่ : 25  มิถุนายน  2561
หมายเหตุ* :
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
ลงทะเบียน
โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกร้านยา (Review and Update on Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists)
โปรดเลือกประเภทผู้เข้าประชุม*
คำนำหน้าชื่อ* นาย            นาง            นางสาว           ภก.             ภญ.
อื่นๆ
ชื่อ*
นามสกุล*
สถานภาพ บุคคลทั่วไป
เภสัชกรทั่วไป
นักศึกษาระดับบัณฑิตย์ศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางสาธารณสุข
แพทย์
พยาบาล
อื่นๆ  
เลขที่ใบประกอบ
ศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณะงาน*
หน่วยงานที่สังกัด*
สถานที่ทำงาน*
ที่อยู่ที่ติดต่อได้* หน่วยงาน          ที่บ้าน

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ*
E-mail*
ประเภทอาหาร อาหารทั่วไป            มังสวิรัติ            เจ            อิสลาม
ออกใบเสร็จในนาม ชื่อ - นามสกุล             สังกัด            อื่นๆ โปรดระบุ
หมายเหตุ (เช่น กรณีแพ้อาหาร, ความคาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการ)
  กรอกตัวเลขสุ่ม เพื่อยืนยันการกรอกข้อมูล
          
โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกร้านยา (Review and Update on Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists)
วันที่ 5 - 6  กรกฎาคม  2561
ณ ห้อง 6208 ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
เภสัชกรทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นางสาว กัญญา  ด้วงศรี ภ 26731 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
2 นางสาว อนุรี  กลิ่นงาม ภ 29247 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3 ภก. ประพัฒน์  วรรณประภา ภ 37553 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
4 ภก. เจนณรงค์   นิธิวัธพงษ์ ภ 32824 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
5 ภก. ธนรัตน์  อุดมทัศณีย์ ภ 33756 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 นางสาว นปภัช  นาวเหนียว ภ 26604 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
7 นางสาว จิรวรรณ  ตรีเข้ม - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
8 ภญ. ล้อมดาว  ไพโรจน์ ภ 28305 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
9 นางสาว ศุภางค์  สมพรหม ภ 29348 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
10 นาง ณัฐกานต์  ปทุมมณี ภ 23925 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
11 ภญ. วรวรรณ  ธนิตนนท์ ภ 32291 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
12 ภญ. จิราภา  ไทยเจริญ ภ 18901 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
13 นางสาว วรรณภา  ภู่โค ภ 31894 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
เภสัชกรแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปรกร
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. รัชฎาภรณ์  ไชยพิศ ภ 29459 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
2 นาย บุญเย็น  หนูเล็ก ภ 13771 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3 ภก. อำนาจ  จิตประพันธุ์ ภ 29069 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
4 ภญ. สุชาดา  พวงเกษ ภ 9431 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.