อบรมวันที่
12 - 16  มีนาคม  2561
ปิดการรับสมัครวันที่
1  มีนาคม  2561
ชำระเงินภายในวันที่
1  มีนาคม  2561
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง กฎหมาย และจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม (Law and Ethics in Pharmacy Management)
วันที่อบรม : 12 - 16  มีนาคม  2561
สถานที่อบรม : ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
หน่วยกิต : 33.25
ปิดการรับสมัครวันที่ : 1  มีนาคม  2561
ชำระเงินภายในวันที่ : 1  มีนาคม  2561
หมายเหตุ* :
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
ลงทะเบียน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง กฎหมาย และจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม (Law and Ethics in Pharmacy Management)
โปรดเลือกประเภทผู้เข้าประชุม*
คำนำหน้าชื่อ* นาย            นาง            นางสาว           ภก.             ภญ.
อื่นๆ
ชื่อ*
นามสกุล*
สถานภาพ บุคคลทั่วไป
เภสัชกรทั่วไป
นักศึกษาระดับบัณฑิตย์ศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางสาธารณสุข
แพทย์
พยาบาล
อื่นๆ  
เลขที่ใบประกอบ
ศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณะงาน*
หน่วยงานที่สังกัด*
สถานที่ทำงาน*
ที่อยู่ที่ติดต่อได้* หน่วยงาน          ที่บ้าน

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ*
E-mail*
ประเภทอาหาร อาหารทั่วไป            มังสวิรัติ            เจ            อิสลาม
เก็บคะแนนประเมินรายวิชา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทางเภสัชฯ ไม่มีความประสงค์ลงเก็บคะแนนประเมินรายวิชา           
มีความประสงค์ลงเก็บคะแนนประเมินรายวิชา
       มหาวิทยาลัยศิลปากร                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกใบเสร็จในนาม ชื่อ - นามสกุล             สังกัด            อื่นๆ โปรดระบุ
หมายเหตุ (เช่น กรณีแพ้อาหาร, ความคาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการ)
  กรอกตัวเลขสุ่ม เพื่อยืนยันการกรอกข้อมูล
          
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง กฎหมาย และจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม (Law and Ethics in Pharmacy Management)
วันที่ 12 - 16  มีนาคม  2561
ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
เภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. แก้วกนก  ตรีรัตนบุตร ภ 5862 ลงทะเบียนแล้ว
2 นางสาว วรรณา  เชื้อธรรมชาญ ภ 13133 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภญ. ณัฏฐวลัญชน์  เพชรนุ้ย ภ 12956 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภญ. พัณณพัฒน์  พรรณ์แผ้ว ภ 14423 ลงทะเบียนแล้ว
5 นางสาว นนทรี  ภิรมย์เจียว ภ 27905 ลงทะเบียนแล้ว
6 นาย ธรรมนูญ  กิจไธสง ภ 30908 ลงทะเบียนแล้ว
7 ภญ. จุไรวรรณ  เหล็กกนก ภ 20670 ลงทะเบียนแล้ว
8 นางสาว นันทวัน  ศุกระมงคล ภ 17325 ลงทะเบียนแล้ว
9 นาย ทอง  บุญยศ ภ 5164 ลงทะเบียนแล้ว
10 ภญ. น้ำทิพย์  เอี่ยมรักษา ภ 12969 ลงทะเบียนแล้ว
11 ภก. สมัย  จันทร์นามอม ภ 18562 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
12 ภญ. จิรายุ  วรพันธุ์ ภ 21885 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
13 นางสาว ชฎาภรณ์  บรรเจิดศิลป์ ภ 30914 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
14 นาย เฉลิมเกียรติ  เขื่อนเพชร ภ 11032 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
15 นางสาว วัชราภรณ์  พ่วงช่วง ภ 23719 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
16 นาง ชัชรีย์  ธีระไพรพฤกษ์ ภ 14927 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
17 นาง จิราพร  อินทร์ม่วง ภ 28065 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
18 ร.ต.ท.หญิง ปางทิพย์  ปุราเท ภ ภ2838 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
19 ภญ. สอบาห์  สาแม ภ 30734 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
20 ภญ. ฮูดา  สาแม ภ 30343 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
21 นางสาว ยลวรรณ  แซ่ลี้ ภ 35113 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
22 นาย กฤษฎา  บูราณ ภ 14207 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
23 ภก. ณรงค์ศักดิ์  นุ่นโชติ ภ 10070 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
24 ภญ. สุมิตา  กลิ่นวิมล ภ 31293 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
25 ภญ. ปรียานุช  พรมตุ่น ภ 33707 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
26 ภญ. มาดานียาห์  สาแม ภ 21145 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
27 ภก. ประสิทธิ์  โอภาษ ภ 11976 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
28 นางสาว สุกุสรา  โพนสิงห์ ภ 31358 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
29 นางสาว ณัฐกษิญามน  แก้วเสถียรมงกุฎ ภ 35261 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
30 นางสาว สิริมาน  นราแก้ว ภ 23488 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
31 นางสาว ธมนต์พัตร์  ภักด์ิแจ่มจรูญ ภ 14078 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
32 ภญ. ศรัญญา  เอืออารีย์กุล ภ 33094 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
33 ภก. ไพบูลย์  พิทยาเธียรอนันต์ ภ 18103 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
34 นางสาว ฐิติมา  พาณิชย์ ภ 22947 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
35 ภญ. สุกัญญา  เชาว์วงศ์วิวัฒน์ ภ 13342 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
36 นาย ธนัย  วีรณรงค์กร ภ 09364 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
37 นางสาว ศมน  อนุตรชัชวาลย์ ภ 20879 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
38 ภญ. ภัทราวดี  ชูแก้วรุ่งโรจน์ ภ 27589 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
39 ภญ. นัทธฤทัย  ไล้ทอง ภ 34377 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
40 ภก. ศุภกิจ  วัฒนชัยบุญ ภ 18021 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
41 ภญ. ประกาย  นาคะวงค์ ภ 11974 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
42 ภญ. นวลชนก  วงค์สัมพันธ์ ภ 32700 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
43 ผศ.ภก. ธนพงศ์  ภูผาลี ภ 27272 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
44 ภญ. จิตติมา  ดาบทอง ภ 26100 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
45 ภก. ชาญวิทย์  บุตรบุรี ภ 26629 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
46 ภก. ศุภกร  อ่อนงาม ภ 30906 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
47 นาย ธนันธร  รัตนพรสมปอง ภ 35342 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
48 ภก. วราวุธ  วิโรพรม ภ 37112 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
49 นางสาว พิชชาภรณ์  สอิ้งทอง ภ 30200 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัด 4 สถาบัน เช่น มอ.มข. มช.และมศก.
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. จันทร์เพ็ญ  ศรีศักดาราษฎร์ ภ 21604 ลงทะเบียนแล้ว
2 นางสาว สุวลักษณ์  สุนทรพจน์ ภ 26983 ลงทะเบียนแล้ว
3 นางสาว กนกอร  พูลศิริ ภ 34388 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภญ. ฝนทิวา  สุยะใหญ่ ภ 29260 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
5 ภญ. เปมิษา  วัชรนันทวิศาล ภ 31471 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 ภญ. พิมฤทัย  ประราชะ ภ 21407 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
7 ภญ. วรัญญา  พิลึก ภ 21873 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
8 นางสาว กิตติมา  ลากุล ภ 24211 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
9 นางสาว ชฎาพร  รามการุณ ภ 32304 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
10 ภญ. วิลาสินี  พุ่มสงวน ภ 19936 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
11 นางสาว อภิญญา  เหลืองวิเชียรพร ภ 29918 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
12 ภญ. สุภานิกา  นิตยกิตติ ภ 32122 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
13 ภญ. ชลธิชา  บุญมีโชติ ภ 33248 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
14 นาย ณัฏฐพล  สัมประสิทธิ์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
15 ภก. เสกรชตกร  บัวเบา ภ 28415 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.