อบรมวันที่
12 - 14  มีนาคม  2561
ปิดการรับสมัครวันที่
12  มีนาคม  2561
ชำระเงินภายในวันที่
12  มีนาคม  2561
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบด้วย MS EXCEL (สงวนสิทธิ์รับ 80 คน ตามลำดับการชำระเงินค่าลงทะเบียน)
วันที่อบรม : 12 - 14  มีนาคม  2561
สถานที่อบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 20.25
ปิดการรับสมัครวันที่ : 12  มีนาคม  2561
ชำระเงินภายในวันที่ : 12  มีนาคม  2561
หมายเหตุ* :
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
ลงทะเบียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบด้วย MS EXCEL (สงวนสิทธิ์รับ 80 คน ตามลำดับการชำระเงินค่าลงทะเบียน)
โปรดเลือกประเภทผู้เข้าประชุม*
คำนำหน้าชื่อ* นาย            นาง            นางสาว           ภก.             ภญ.
อื่นๆ
ชื่อ*
นามสกุล*
สถานภาพ บุคคลทั่วไป
เภสัชกรทั่วไป
นักศึกษาระดับบัณฑิตย์ศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางสาธารณสุข
แพทย์
พยาบาล
อื่นๆ  
เลขที่ใบประกอบ
ศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณะงาน*
หน่วยงานที่สังกัด*
สถานที่ทำงาน*
ที่อยู่ที่ติดต่อได้* หน่วยงาน          ที่บ้าน

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ*
E-mail*
ประเภทอาหาร อาหารทั่วไป            มังสวิรัติ            เจ            อิสลาม
ออกใบเสร็จในนาม ชื่อ - นามสกุล             สังกัด            อื่นๆ โปรดระบุ
หมายเหตุ (เช่น กรณีแพ้อาหาร, ความคาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการ)
  กรอกตัวเลขสุ่ม เพื่อยืนยันการกรอกข้อมูล
          
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบด้วย MS EXCEL (สงวนสิทธิ์รับ 80 คน ตามลำดับการชำระเงินค่าลงทะเบียน)
วันที่ 12 - 14  มีนาคม  2561
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บุคคลทั่วไป เภสัชกร บุคลากรด้านสุขภาพ (ภายในวันที่ 2 มี.ค. 2561)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นาย กฤติกา  นาคอริยกุล ภ 00 ลงทะเบียนแล้ว
2 นาย ปิยะพล  สวัสดิ์มงคล ภ 20000 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภก. พงศกร  จีนกล่ำ ภ 35310 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภญ. ธนิสา  ปรมัตถ์สกุล ภ 27026 ลงทะเบียนแล้ว
5 นาง ปัญจรัตน์   พจนพิมล ภ 07214 ลงทะเบียนแล้ว
6 นางสาว ปัทมา  วรรณทอง ภ 28859 ลงทะเบียนแล้ว
7 นาง ปวริศา   ธนันต์วณิช ภ 17178 ลงทะเบียนแล้ว
8 ภญ. มรกต  ฤกษ์รัตนวารี ภ 12995 ลงทะเบียนแล้ว
9 ภก. สันทิส  กิจปรีชา ภ 15220 ลงทะเบียนแล้ว
10 นาง ปนัดดา  สวัสดิ์มงคล ภ 19612 ลงทะเบียนแล้ว
11 ภญ. กานดา  วีระวัฒนานันท์ ภ 15792 ลงทะเบียนแล้ว
12 ภญ. ปรียาภา  ประมวลญาติ ภ 9435 ลงทะเบียนแล้ว
13 ภญ. สุรัตนา  สุขานนท์สวัสดิ์ ภ 36841 ลงทะเบียนแล้ว
14 ภญ. ธนัญญา   มาฆะศิรานนท์ ภ 30119 ลงทะเบียนแล้ว
15 ภญ. เทียมใจ  ตั้งเจริญไพศาล ภ 7955 ลงทะเบียนแล้ว
16 ภญ. ณัฐชานันท์  ประภาสสันติกุล ภ 15028 ลงทะเบียนแล้ว
17 ภญ. ดวงแก้ว  อังกูรสิทธิ์ ภ 14500 ลงทะเบียนแล้ว
18 ภญ. ปาริชาติ  ทิพย์ถิระพงศ์ ภ 16962 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
19 ภก. สุชาติ   มัชฌิมานิสัย - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
20 ภญ. สุชาดา   กาญจนะภาชนะ ภ 10135 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
21 นาง สุวิมล  วราชิต ภ 10712 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
22 นางสาว นันทิดา  สุขศรีดาวเดือน ภ 17960 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
23 ภญ. นงลักษณ์  ลิ้มกุล ภ 18576 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
24 ภญ. สมสกุล   ศิริไชย ภ 6937 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
25 นางสาว กรรณิกา   พงศ์ทรางกูร ภ 9441 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
26 ภญ. อังคณา  ลิมป์วรรณธะ ภ 11326 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
27 นางสาว วาริณีฑ์  วงศ์อารี ภ 19821 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
28 ภญ. วรัญญา  ญาติปราโมทย์ ภ 13941 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
29 นาย ทรงกลด  จุนโนนยาง ภ 30774 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
30 ภญ. ลินดา  วิโรจวานิช ภ 13715 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
31 ภก. เรืองศักดิ์  วิโรจวานิช ภ 12334 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
32 ภญ. ศิริพร  ปั่นพุด ภ 17442 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
อาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก (ภายในวันที่ 2 มี.ค. 2561)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นางสาว พิริยา  ชุลิกาวิทย์ ภ 31359 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
บุคลากรประจำแหล่งฝึกคณะเภสัชศาสตร์ มศก. (ภายในวันที่ 2 มี.ค. 2561)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. ญาณิศา  นาคถั่ว ภ 6912 ลงทะเบียนแล้ว
2 นาย วิฑูรย์  ชัยธีราศักดิ์ ภ 7778 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3 นาย สุริยา  สูญสิ้นภัย ภ 12477 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร์ บุคลากรภายใน มศก. (ภายในวันที่ 2 มี.ค. 2561)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
โค้วต้าแหล่งฝึกของณะเภสัช มศก.
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. จันทนา  พัฒนเภสัช ภ 11341 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. วรางคณา  งานดี ภ 20461 ลงทะเบียนแล้ว
บุคคลทั่วไป เภสัชกร บุคลากรด้านสุขภาพ (หลังวันที่ 2 มี.ค. 2561)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
อาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก (หลังวันที่ 2 มี.ค. 2561)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
บุคลากรประจำแหล่งฝึกคณะเภสัชศาสตร์ มศก. (หลังวันที่ 2 มี.ค. 2561)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
เจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร์ บุคลากรภายใน มศก. (หลังวันที่ 2 มี.ค. 2561)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.