อบรมวันที่
31  พฤษภาคม - 1  มิถุนายน  2561
ปิดการรับสมัครวันที่
31  พฤษภาคม  2561
ชำระเงินภายในวันที่
31  พฤษภาคม  2561
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟต์ แอคเซส
วันที่อบรม : 31  พฤษภาคม - 1  มิถุนายน  2561
สถานที่อบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 13.5
ปิดการรับสมัครวันที่ : 31  พฤษภาคม  2561
ชำระเงินภายในวันที่ : 31  พฤษภาคม  2561
หมายเหตุ* :
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
ลงทะเบียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟต์ แอคเซส
โปรดเลือกประเภทผู้เข้าประชุม*
คำนำหน้าชื่อ* นาย            นาง            นางสาว           ภก.             ภญ.
อื่นๆ
ชื่อ*
นามสกุล*
สถานภาพ บุคคลทั่วไป
เภสัชกรทั่วไป
นักศึกษาระดับบัณฑิตย์ศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางสาธารณสุข
แพทย์
พยาบาล
อื่นๆ  
เลขที่ใบประกอบ
ศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณะงาน*
หน่วยงานที่สังกัด*
สถานที่ทำงาน*
ที่อยู่ที่ติดต่อได้* หน่วยงาน          ที่บ้าน

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ*
E-mail*
ประเภทอาหาร อาหารทั่วไป            มังสวิรัติ            เจ            อิสลาม
ออกใบเสร็จในนาม ชื่อ - นามสกุล             สังกัด            อื่นๆ โปรดระบุ
หมายเหตุ (เช่น กรณีแพ้อาหาร, ความคาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการ)
  กรอกตัวเลขสุ่ม เพื่อยืนยันการกรอกข้อมูล
          
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟต์ แอคเซส
วันที่ 31  พฤษภาคม - 1  มิถุนายน  2561
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บุคคลทั่วไป เภสัชกร บุคลากรด้านสุขภาพ (ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2561)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. สุธาสินี  ลานทอง ภ 35227 ลงทะเบียนแล้ว
2 นางสาว ปิ่นกาญจน์  ชินสุขเสริม ภ 32960 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภญ. ปัณณ์  อัตโสภณ ภ 37526 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภญ. สุชาลินี  จันทวงศ์ ภ 15896 ลงทะเบียนแล้ว
5 ภญ. ชมพูนุท  สาดอ่อน ภ 25095 ลงทะเบียนแล้ว
6 ภก. ณรงศักดิ์  ไอยรากาญจนกุล ภ 22548 ลงทะเบียนแล้ว
7 ภก. ทิวา  รัตนธรรม ภ 17056 ลงทะเบียนแล้ว
8 ภญ. ศุภวรรณ  สุวรรณอักษร ภ 7005 ลงทะเบียนแล้ว
9 ภญ. นวรัตน์  พูลทอง ภ 000 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
10 นาย ชัยยา  พูนทรัพย์สถิต - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
11 ภญ. วรรษมน  ขวัญพรหม ภ 31176 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
12 ภก. ณฐพล  วาสนา ภ 27722 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
13 นางสาว ุอุษณีย์  บุญเมือง ภ 29251 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
14 นางสาว เบญญาภา  เพชรปวรรักษ์ ภ 31244 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
15 นางสาว กรรณิกา  พงศ์ทรางกูร ภ 9441 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
16 ภก. นิธิศ  สุธากุล ภ 31868 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
17 นางสาว โสภิต  ก่อพูนศิลป ภ 18889 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
18 ภญ. พรรณพิศา  นันตาวัง ภ 18518 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
19 ร.ท.หญิง มัณฑนา  บรรลิขิตกุล ภ 33119 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
20 นาย สุนทร  แสงสาร - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
อาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก (ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2561)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
บุคลากรประจำแหล่งฝึกคณะเภสัชศาสตร์ มศก. (ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2561)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นางสาว จิตติมา  เอกตระกูลชัย ภ 8817 ลงทะเบียนแล้ว
2 นางสาว อุษณีย์  บุญเมือง ภ 29251 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3 ภก. ธีระพงศ์  วงศ์ษา ภ 34573 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร์ บุคลากรภายใน มศก. (ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2561)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
โค้วต้าแหล่งฝึกของณะเภสัช มศก.
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก. เอกนธี  ใจชุ่ม ภ 00 ลงทะเบียนแล้ว
2 นางสาว พัฒน์นรี  ใจแน่ ภ 21255 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป เภสัชกร บุคลากรด้านสุขภาพ (หลังวันที่ 24 พ.ค. 2561)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
อาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก (หลังวันที่ 24 พ.ค. 2561)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
บุคลากรประจำแหล่งฝึกคณะเภสัชศาสตร์ มศก. (หลังวันที่ 24 พ.ค. 2561)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
เจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร์ บุคลากรภายใน มศก. (หลังวันที่ 24 พ.ค. 2561)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.