อบรมวันที่
18 - 22  มิถุนายน  2561
ปิดการรับสมัครวันที่
18  มิถุนายน  2561
ชำระเงินภายในวันที่
18  มิถุนายน  2561
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง “New Drugs and Novel Concepts” ครั้งที่ 23/2561
วันที่อบรม : 18 - 22  มิถุนายน  2561
สถานที่อบรม : ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
หน่วยกิต : 27
ปิดการรับสมัครวันที่ : 18  มิถุนายน  2561
ชำระเงินภายในวันที่ : 18  มิถุนายน  2561
หมายเหตุ* :
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
ลงทะเบียน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง “New Drugs and Novel Concepts” ครั้งที่ 23/2561
โปรดเลือกประเภทผู้เข้าประชุม*
คำนำหน้าชื่อ* นาย            นาง            นางสาว           ภก.             ภญ.
อื่นๆ
ชื่อ*
นามสกุล*
สถานภาพ บุคคลทั่วไป
เภสัชกรทั่วไป
นักศึกษาระดับบัณฑิตย์ศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางสาธารณสุข
แพทย์
พยาบาล
อื่นๆ  
เลขที่ใบประกอบ
ศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณะงาน*
หน่วยงานที่สังกัด*
สถานที่ทำงาน*
ที่อยู่ที่ติดต่อได้* หน่วยงาน          ที่บ้าน

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ*
E-mail*
ประเภทอาหาร อาหารทั่วไป            มังสวิรัติ            เจ            อิสลาม
เก็บคะแนนประเมินรายวิชา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทางเภสัชฯ ไม่มีความประสงค์ลงเก็บคะแนนประเมินรายวิชา           
มีความประสงค์ลงเก็บคะแนนประเมินรายวิชา
       มหาวิทยาลัยศิลปากร                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกใบเสร็จในนาม ชื่อ - นามสกุล             สังกัด            อื่นๆ โปรดระบุ
หมายเหตุ (เช่น กรณีแพ้อาหาร, ความคาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการ)
  กรอกตัวเลขสุ่ม เพื่อยืนยันการกรอกข้อมูล
          
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง “New Drugs and Novel Concepts” ครั้งที่ 23/2561
วันที่ 18 - 22  มิถุนายน  2561
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
เภสัชกรทั่วไป (ภายในวันที่ 31 พ.ค. 61)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก. ศุภสัณฑ์  สุทธิพัฒนางกูร ภ 00 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. สนธยา  เชี่ยวชาญชำนาญกิจ ภ 14881 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภญ. ทักษิณีย์  ศรีพล ภ 36586 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภญ. ปรารถนา  มาติ๊บ ภ 36718 ลงทะเบียนแล้ว
5 ภญ. สุธินี  รัตนพาณิชย์ ภ 27824 ลงทะเบียนแล้ว
6 ภญ. อนงค์จิตต์   โตวานิชกุล ภ 10179 ลงทะเบียนแล้ว
7 ภญ. วราภรณ์  บุญประถม ภ 15299 ลงทะเบียนแล้ว
8 ภญ. ณัฐวรรณวริน   ย้อนใจทัน ภ 20498 ลงทะเบียนแล้ว
9 ภญ. จิดาภา  ทับเนียม ภ 33415 ลงทะเบียนแล้ว
10 ภก. ณรงค์พล  สันติวิกรานนท์ ภ 00 ลงทะเบียนแล้ว
11 นางสาว ธนิศรา  เรียวเรืองแสงกุล ภ 34970 ลงทะเบียนแล้ว
12 ภญ. ธนนาภ  ศรีแสงเงิน ภ 13024 ลงทะเบียนแล้ว
13 ภก. ชำนาญ  คุณานนท์ ภ 18514 ลงทะเบียนแล้ว
14 นางสาว วิภา  ธรรมทินโน ภ 23700 ลงทะเบียนแล้ว
15 ภญ. พิทิพา   วานิชกมลนันทน์ ภ 9377 ลงทะเบียนแล้ว
16 ภญ. จิราภา  รบไพรี ภ 36844 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
17 ภก. ก้องเกียรติ  ชาญการค้าวงศ์ ภ 31780 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
18 นาย อาคม  สมบัติ ภ 13057 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
19 นางสาว วีระวรรณ   เยาว์วิวัฒน์ ภ 4643 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
20 ภก. สุรศักดิ์  สุนทร ภ 10427 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
21 ภญ. มนทกานต์  บุญกระเตื้อง ภ 31513 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
22 นางสาว อัจฉรา  ทาวรรณ ภ 25155 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
23 ภญ. ศิวพร  มิตรรัก ภ 23287 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
24 นาย วิรชัย  สันทอง ภ 23841 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
25 ภก. ธำรงค์รัฐ  พุกภิญโญ ภ 24199 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
26 นาย ภัทรพล   กันไชยา ภ 34132 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
27 นางสาว ดวงพร  ชลทานนท์ ภ 10312 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
28 พ.อ.หญิง นงลักษณ์  โตรักษา ภ 9469 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
29 ภญ. ชนนิกานต์  รัตนพงษ์ ภ 32168 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
30 นางสาว วัชรี  ปรีชาพร ภ 27203 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
31 ภญ. จารุวรรณ  เหลาสนิท ภ 32628 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
32 ภญ. กัลยาณี  อัครกิตติมงคล ภ 9878 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
33 ภญ. จิรีรัตน์  ยอดคีรี ภ 29415 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
34 นางสาว กุลธิดา  จิตรโสภา ภ 18698 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
35 ภญ. ปรียานุช  กฤษณะประสิทธิ์ ภ 25639 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
36 นางสาว นริศรา  มานาค ภ 30824 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
37 นางสาว พรรณี  เศษศรี ภ 33330 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
38 ภญ. วราภรณ์  มีเทียน ภ 32632 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
39 ภญ. วรภัทรา  สุธนนันท์ ภ 27307 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
40 ภญ. ฐิตารีย์  อยู่แย้ม ภ 14675 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
41 ภญ. ณัชชา  รุ่งโรจน์พานิช ภ 17652 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
42 ภญ. ธนพร   อัศวนิรมล ภ 17582 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
43 ภญ. ดารณี  ดิถีพรรณ ภ 9859 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
44 ภญ. นภชา  พิริยะชนานุสรณ์ ภ 19160 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
45 ภญ. ปิติกานต์  เพชรสังฆาต ภ 30555 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
46 นางสาว พรนภัส  นิมมาศุภวงศ์รัฐ ภ 28748 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
47 ภญ. กัลย์ชิสา  เตชะเรืองภิรมย์ ภ 11854 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
48 ภญ. อริศรา  เวชกัลยามิตร ภ 8386 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
49 ภญ. น้ำทิพย์  อินทรกำแหง ณ ราชสีมา ภ 36764 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
50 ภญ. พรทิภา  อยู่อ่ำ ภ 32857 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
51 ภญ. วิรดา  คำเนตร ภ 11763 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
52 นางสาว แพรวไพลิน  กลางประพันธ์ ภ 27566 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
53 ภก. สันติภาพ  คชลัย ภ 18122 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
54 ภญ. ณปภัช   เพชรเกษม ภ 33946 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
55 ภญ. วลี  อุณหเลขจิตร ภ 29077 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
56 นางสาว อัญมณี  พิพัฒน์ทั้งสกุล ภ 16065 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
57 ภญ. รังสิยา  ศิริเวช ภ 33888 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
58 นาย พีระพล  คำจันทร์ ภ 26116 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
59 ภก. อมฤต  จิรเศรษฐสิริ ภ 28672 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
60 นางสาว ปรีชญา  เรืองฤทธิ์กูล ภ 33922 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
61 ภญ. จุฑาทิพย์  สมสิทธิ์ ภ 30655 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
62 ภญ. จรัสศรี  แช่มพุดชา ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
63 ภญ. อภิญญา  ปานเจริญศักดิ์ ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
64 ภญ. นพวรรณ   เอกสุวีรพงษ์ ภ 14510 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
65 นางสาว ประภัสสร  ทับทวี ภ 33521 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
66 ภญ. บุปผา  ศิริประภัสสร์ ภ 10780 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
67 นางสาว อรวิมล  ตันธนวัฒน์ ภ 26934 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
68 นางสาว ศรัญญา  สดุดีมีชัยทวีโชค ภ 28780 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
69 ภญ. ณัฐนันท์  ผ่านสวัสดิ์ ภ 12377 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
70 ภญ. ชีพิกา  สิทธิศรัณย์กุล ภ 23834 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
71 นางสาว วัชยา  โหกลัด ภ 31857 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
72 ภญ. กุลชลี  เที่ยงธรรม ภ 00 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
73 ภญ. วีณา  พร้อมประเสริฐ ภ 00 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
74 นาง กุลภัสสร์  รัศมีมณฑล ภ 12531 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
75 นางสาว ธัญญาพร  สุริยไพฑูรย์ ภ 31061 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
76 ภก. พรหมินทร์  อิสโรฬาร ภ 36889 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
77 ภญ. วรวรรณ  บุญโญ ภ 13134 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
78 นางสาว จีรนันท์   จันทร์สะอาด ภ 28183 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
อาจารย์และนักศึกษา ที่สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 4 สถาบัน
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก. โอวาท  ต๊ะใส ภ 00 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. ฐิติชญา  อุดมรัตน์ ภ 22458 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3 ภญ. ศิริพร  จันทฤาไชย ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
เภสัชกรทั่วไป (หลังวันที่ 31 พ.ค. 61)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.