อบรมวันที่
18 - 22  ธันวาคม  2560
ปิดการรับสมัครวันที่
12  ธันวาคม  2560
ชำระเงินภายในวันที่
12  ธันวาคม  2560
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางเภสัชกรรม 4.0 (Strategic Pharmacy Management 4.0)
วันที่อบรม : 18 - 22  ธันวาคม  2560
สถานที่อบรม : ห้อง Basil ชั้น 3 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ นนทบุรี
ปิดการรับสมัครวันที่ : 12  ธันวาคม  2560
ชำระเงินภายในวันที่ : 12  ธันวาคม  2560
หมายเหตุ* :
ลงทะเบียน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางเภสัชกรรม 4.0 (Strategic Pharmacy Management 4.0)
โปรดเลือกประเภทผู้เข้าประชุม*
คำนำหน้าชื่อ* นาย            นาง            นางสาว           ภก.             ภญ.
อื่นๆ
ชื่อ*
นามสกุล*
สถานภาพ บุคคลทั่วไป
เภสัชกรทั่วไป
นักศึกษาระดับบัณฑิตย์ศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางสาธารณสุข
แพทย์
พยาบาล
อื่นๆ  
เลขที่ใบประกอบ
ศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณะงาน*
หน่วยงานที่สังกัด*
สถานที่ทำงาน*
ที่อยู่ที่ติดต่อได้* หน่วยงาน          ที่บ้าน

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ*
E-mail*
ประเภทอาหาร อาหารทั่วไป            มังสวิรัติ            เจ            อิสลาม
ออกใบเสร็จในนาม ชื่อ - นามสกุล             สังกัด            อื่นๆ โปรดระบุ
หมายเหตุ (เช่น กรณีแพ้อาหาร, ความคาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการ)
  กรอกตัวเลขสุ่ม เพื่อยืนยันการกรอกข้อมูล
          
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางเภสัชกรรม 4.0 (Strategic Pharmacy Management 4.0)
วันที่ 18 - 22  ธันวาคม  2560
ณ ห้อง Basil ชั้น 3 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ นนทบุรี
เภสัชกร ผู้สนใจ และศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นาย ณัฏฐพล  สัมประสิทธิ ์ ภ 33582 ลงทะเบียนแล้ว
2 นางสาว สุชาฎา  บัวแก้ว ภ 13920 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภญ. สุกิจ  ลืออุดมเวช ภ 5508 ลงทะเบียนแล้ว
4 นางสาว อธิศนันท์  ผลประเสริฐ ภ 26623 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
5 ภญ. วัชรินทร์  ไชยถา ภ 7984 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 ภญ. เพนนี  ฉิมประภา ภ 10105 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
7 ภญ. จุฑารัตน์  ปราบนคร ภ 21634 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
8 ภก. พุทธิพงษ์  ศรีบุญเรือง ภ 24024 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 4 สถาบัน
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. ชลธิชา  บุญมีโชติ ภ 33248 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. วิลาสินี  พุ่มสงวน ภ 19936 ลงทะเบียนแล้ว
3 นางสาว ชฎาพร  รามการุณ ภ 32304 ลงทะเบียนแล้ว
4 นางสาว จันทร์เพ็ญ  ศรีศักดาราษฎร์ ภ 21604 ลงทะเบียนแล้ว
5 นางสาว ศุภานัน   เหลาคำ ภ 33709 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 ภก. ทรงวุฒิ  สารจันทึก ภ 11871 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
7 ภญ. ขวัญดาว  ศิลาทอง ภ 18792 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
8 นางสาว อภิญญา  เหลืองวิเชียรพร ภ 29918 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
9 นาย รวิ  จิระปาน ภ 30220 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
10 ภญ. เปมิษา  วัชรนันทวิศาล ภ 31471 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
11 ภญ. สุวลักษณ์  สุนทรพจน์ ภ 26983 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.