อบรมวันที่
4 - 5  เมษายน  2559
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 2 / 2559 เรื่อง “เภสัชกรกับงานวิจัยทางคลินิก(Pharmacists and Clinical Research)”
วันที่อบรม : 4 - 5  เมษายน  2559
สถานที่อบรม : ห้องประชุมพญาไท ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
หน่วยกิต : 12
ปิดการรับสมัครวันที่ : 14  มีนาคม  2559
หมายเหตุ* :

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วม ประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacists and Clinical Research ในวันที่ 4-5 เมษายน 2559

ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ได้รับสนับสนุนค่าดำเนินการจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมโดยไม่เก็บค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ ด้วยงบประมาณที่ได้รับมีจำนวนจำกัดสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ที่ตั้งเป้าหมายไว้ครั้งแรกเพียง 35 ท่าน และขณะนี้สามารถขยายได้เป็นประมาณ 60 ท่านเท่านั้น จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมที่สมัครเข้ามาแล้วได้ทั้ง หมด มีความจำเป็นต้องจัดสรรตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่จะสามารถรองรับได้ โดยจะให้ความสำคัญกับเภสัชกรที่อยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมของคณะฯ เป็นลำดับต้นๆ ก่อน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้เร่งดำเนินการติดต่อเพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วม ประชุม ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2559 นี้  โดยจะได้ติดต่อไปทางโทรศัพท์และ/หรือ email โดยตรงถึงท่านที่ได้รับการตอบรับเข้าร่วมประชุมต่อไป

ทางคณะผู้จัดการประชุมวิชาการฯ ใคร่ขออภัยเป็นอย่างสูงที่มิอาจรองรับให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมได้อย่างครบ ถ้วน  โดยในโอกาสต่อไปทางคณะผู้จัดการประชุมฯ กำลังพิจารณาการจัดประชุมวิชาการในด้าน Clinical Research ในครั้งต่อไปซึ่งจะได้ขยายจำนวนกลุ่มเป้าหมายเพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมที่มากขึ้น และจะได้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงทุกท่านอีกครั้ง

ขอขอบพระคุณทุกท่านและขออภัยในความจำกัดของการรับผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวอีกครั้งค่ะ

คณะผู้จัดการประชุมวิชาการฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.