ข่าวทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์


สถาบันโรคผิวหนัง ชื่นชมนักศึกษาเภสัชฯ มศก.ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเภสัชจิตอาสา

15 ส.ค. 2561

สถาบันโรคผิวหนัง ชื่นชมนักศึกษาเภสัชฯ มศก.ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเภสัชจิตอาสา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์)
กล่าวขอบคุณ ผู้ดูแลนักศึกษาเภสัชฯ ฝึกปฏิบัติงานจาก สถาบันโรคผิวหนัง ที่ได้ส่งข้อความแสดงความชื่นชมนักศึกษาเภสัชฯ  ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมต่อน้องๆ ในการทำงานจิตอาสาในปัจจุบันและส่งผลต่ออนาคตที่น้องๆเหล่านี้ และรุ่นต่อๆไป ที่ทำการฝึกปฏิบัติงานด้านจิตอาสา ระหว่างผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน อันจะนำมาสู่การประสานงานที่ดีในการปฏิบัติภารกิจในอนาคต สำหรับน้องๆ นศภ.ทั้งสองคน คณะฯขอชื่นชมและแสดงความยินดีที่ ได้รับคำชมเชยจากแหล่งฝึก และขอให้ตระหนักถึงคุณค่าที่ได้รับเกียรติจากสถาบันฯ แหล่งฝึก พูดถึงผลงานอันเป็นเกียรติประวัติขององค์กร เมื่อนักศึกษาฯ ทำงานอยู่ที่นั่น และขอให้ตั้งใจปฏิบัติงาน และรักษามาตรฐานคุณงาม ความดี ขยันมั่นเพียร ต่อการทำงานในทุกรูปแบบ และขอให้ตั้งใจฝึกปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาของคณะวิชาให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ 
 ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ควรชื่นชมและกล่าวยกย่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา)ตำแหน่ง พนักงานช่วยปฏิบัติการ

15 ส.ค. 2561

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 25 คน เดินทางมาศึกษาดูงานสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7 ส.ค. 2561

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 25 คน เดินทางมาศึกษาดูงานสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ กล่าวในนามคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และชาวเภสัชศาสตร์ รู้สึกยินดีและขอขอบคุณที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ภญ.อ.อรภา สกุลพาณิชย์ ภญ.อ.สุวิมล ผะอบทิพย์ พร้อมด้วยเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ นางปิ่นพนิต โปมิล และบุคลากรสายสนับสนุนฯ จากนั้นเดินทางเยี่ยมชมพื้นที่และ ส่วนหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะวิชา ตลอดจนการเดินทางเข้าเยี่ยมชมหน่วยธุรกรรมเชิงวิชาชีพ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "เภสัชศาลา" ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา)ตำแหน่ง พนักงานช่วยปฏิบัติการ

7 ส.ค. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการและวิจัยฯ ณ COLLEGE OF PHARMACY, SEOUL NATIONAL UNIVERSITY, REPUBLIC OF KOREA

2 ส.ค. 2561

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ภญ.ผศ.ดร. ณัฏฐิญา ค้าผล) และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (บัณฑิตศึกษา) (ภญ.อ.ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ) เดินทางไปราชการ ณ ประเทศเกาหลี เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการและวิจัยฯ เพื่อให้มีแนวทางการประสานความร่วมมือและการร่วมดำเนินการที่ชัดเจนบนฐานความประสงค์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ในการพัฒนา ระหว่างวันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2561 ณ COLLEGE OF PHARMACY, SEOUL NATIONAL UNIVERSITY, REPUBLIC OF KOREA

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภก.อ.สามารถ จำรัส และผู้ร่วมวิจัย ภญ.ผศ.ดร.ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ ภก.ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม ได้รับรางวัล ชมเชยการประกวดนวัตกรรม จากการนำเสนอผลงาน

25 ก.ค. 2561

ภก.อ.สามารถ จำรัส และผู้ร่วมวิจัย ภญ.ผศ.ดร.ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ ภก.ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม ได้รับรางวัล "ชมเชยการประกวดนวัตกรรม" จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง  "DIS.net" DIS Collaborative Social Network System ในงานประกวดนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์ "SMART Digital Pharmacists 2020 Health Solution Challenge" ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภญ.ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล ได้รับรางวัล โปสเตอร์ดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัย

23 ก.ค. 2561

ภญ.ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล (อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเวท) ได้รับรางวัล "โปสเตอร์ดีเด่น"
จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ยาพอกสมุนไพรสูตรลุงวินัยต่อการลดอาการปวดเข่า: ความปลอดภัยและผลเบื้องต้นและโรคสะเก็ดเงิน: องค์ความรู้ในตำราการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม"  ในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพ๊ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายศรุต พึ่งพระ นักศึกษาเภสัชศาสตร์รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง Development and evaluation of Ipomoea pes-caprea extract-loaded patches for infected wound

18 ก.ค. 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายศรุต พึ่งพระ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6  รหัส  08560146 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง Development and evaluation of Ipomoea pes-caprea extract-loaded patches for infected wound  ในงานประชุมระดับชาติ ISPE Thailand 15th Aniversary Annual Meeting 2018  ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561  งานดังกล่าวเป็นจุลนิพนธ์ของนักศึกษาที่มี  ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต และ ดร.ประสพชัย ทองไหลรวม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีนักศึกษาผู้ร่วมวิจัยคือ นศภ.ศรัณยา อังกุรรัต รหัส 08560145 นศภ.ศิรินทร์ทิพย์  จันทอง รหัส 08560148 และ นศภ.ศุภวิชญ์ เหลืองอ่อน รหัส 08560156  
ในงานประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 100 ชิ้น โดยนักศึกษาได้รับรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินและที่พักสำหรับการเดินทางไปเพื่อเสนอผลงานเรื่องดังกล่าวในระดับนานาชาติ ที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไป

ติดตามรายละเอียดข่าว เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Faculty-of-Pharmacy-200230380044847/

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ Rx.SU Summer Program 2018

13 ก.ค. 2561

ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ภญ.ผศ.ดร.ณัฏฐิญา ค้าผล ตลอดจนบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ 30 นักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติจากประเทศ
- อินโดนีเชีย
- ลาว
- เวียดนาม

ในการเข้าร่วมโครงการ Rx.SU Summer Program 2018 เพื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและระบบสุขภาพในประเทศไทย พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก  อาจารย์ แอนโทนี อาทิตย์ ผลพิทักษ์ รับหน้าที่เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ บริเวณคณะเภสัชศาสตร์ ในเบื้องต้น ก่อนจะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดการต่อไป ระหว่างวันที่ 8 -18 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

13 ก.ค. 2561

บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ในการพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และการวิจัย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 1 จากทั้งหมด 4 หน้า  1 2 3 4