ข่าวทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์


ประกาศการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

6 มิ.ย. 2562

ประกาศการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสนับสนุนทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เริ่ม ปีการศึกษา 2562

23 เม.ย. 2562

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. เป็นนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562  ใน โครงการปกติ ของการสอบ TCAS รอบที่ 3    โดยนักศึกษาเลือกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอันดับแรก  และมี คะแนนรวม 5 วิชาสามัญอยู่ในอันดับที่ 1-5 ของการสอบคัดเลือก

2. นักศึกษาผู้รับทุนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาขณะศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบสื่อสารมีปัญหา

6 พ.ย. 2561

ตอนนี้ระบบการสื่อสารข้อมูลโทรศัพท์ 0-3425-5800, 0-3425-3910-7 โทรสาร 0-3425-5801 ที่ปรากฎใน website ทุกเบอร์ (เบอร์โทรของคณะฯ และ มหาลัยฯ อยู่ระหว่างการซ่อมแซมระบบ ) 
ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มศก. เกิดผลกระทบเช่นกัน จึงขอแจ้งเบอร์มือถือเฉพาะแต่ละส่วนงานเพื่อติดต่อโดยตรงก่อน ดังนี้
- ธุรการภาควิชา 081-8223236
- งานบริหารจัดการฯ 085-2660041 / 086-0992553
- งานจัดการศึกษาฯ (ฝึกงานฯ,บัณฑิตฯ ฯลฯ)089-9185028 / 089-9185250
- งานกิจการนักศึกษาฯ 089-9189725
- งานการเงินและพัสดุ 089-9192009
- หน่วยบริการวิชาการฯ 089-9183921
- หน่วยภูมิปัญญาฯ 081-1723236 / 034-244462

ขออภัยทุกท่านไม่สามารถติดต่อคณะฯได้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา  หากแล้วเสร็จในการแก้ไข  จะเรียนแจ้งให้รับทราบเป็นการด่วนต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าที่ทีบทบาทสาคัญในสังคมหรือในสาขาอาชีพ ตามรายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น มอบให้โดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

19 ต.ค. 2561

ศิษย์เก่าที่ทีบทบาทสาคัญในสังคมหรือในสาขาอาชีพ ตามรายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น
มอบให้โดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดเพิ่มเติม

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัล "รางวัลพัฒนาผลงานนวตกรรม" จากการนำเสนอ โครงงานเรื่อง “เจลก่อตัวเองจากกรดไขมันสำหรับรักษาโรคติดเชื้อจากการผ่าตัดเปลี่ยนเข่าของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม”

23 ส.ค. 2561

ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) กล่าวในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงความชื่นชมยินดีกับ นศภ.ศิริพงษ์ ศรีสุขา,นศภ.เศรษฐพงศ์ เสนารัตน์ และ นศภ.ศุภณัฐ พงษ์อารีย์ (นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6)โดยมี รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด และ รศ.ดร.วิชัย สันติมาลีกุล

รายละเอียดเพิ่มเติม

มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรสำหรับรายวิชา 561 207 พยาธิวิทยาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

23 ส.ค. 2561

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) 
ได้ลงนามในเกียรติบัตรเพื่อยกย่องนักศึกษาที่นำเสนอ Infographic ในรายวิชา 561 207 พยาธิวิทยาทั่วไป

ตามที่ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน และมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในเรื่องโรคต่างๆ  พร้อมนำเสนอเป็น Poster ในรูปแบบ Infographic เป็นภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้รับชม เมื่อสิ้นภาคการศึกษามีเกณฑ์การประเมินเพื่อประกวดผลงานพร้อมให้รางวัลไว้ดังนี้
Infographic ตัวแทนบ้าน จำนวน 1 รางวัล(500 บาท) Infographic กลุ่ม จำนวน 3 รางวัล 500,300, 200 บาท ตามลำดับ

หัวหน้าภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ (ภก.ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ อินทรไพโรจน์)
เห็นสมควรมอบรางวัลที่ทางภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบพร้อมเกียรติบัตร 
ในงานพิธีไหว้ครูในปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2561  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันโรคผิวหนัง ชื่นชมนักศึกษาเภสัชฯ มศก.ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเภสัชจิตอาสา

15 ส.ค. 2561

สถาบันโรคผิวหนัง ชื่นชมนักศึกษาเภสัชฯ มศก.ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเภสัชจิตอาสา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์)
กล่าวขอบคุณ ผู้ดูแลนักศึกษาเภสัชฯ ฝึกปฏิบัติงานจาก สถาบันโรคผิวหนัง ที่ได้ส่งข้อความแสดงความชื่นชมนักศึกษาเภสัชฯ  ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมต่อน้องๆ ในการทำงานจิตอาสาในปัจจุบันและส่งผลต่ออนาคตที่น้องๆเหล่านี้ และรุ่นต่อๆไป ที่ทำการฝึกปฏิบัติงานด้านจิตอาสา ระหว่างผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน อันจะนำมาสู่การประสานงานที่ดีในการปฏิบัติภารกิจในอนาคต สำหรับน้องๆ นศภ.ทั้งสองคน คณะฯขอชื่นชมและแสดงความยินดีที่ ได้รับคำชมเชยจากแหล่งฝึก และขอให้ตระหนักถึงคุณค่าที่ได้รับเกียรติจากสถาบันฯ แหล่งฝึก พูดถึงผลงานอันเป็นเกียรติประวัติขององค์กร เมื่อนักศึกษาฯ ทำงานอยู่ที่นั่น และขอให้ตั้งใจปฏิบัติงาน และรักษามาตรฐานคุณงาม ความดี ขยันมั่นเพียร ต่อการทำงานในทุกรูปแบบ และขอให้ตั้งใจฝึกปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาของคณะวิชาให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ 
 ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ควรชื่นชมและกล่าวยกย่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 25 คน เดินทางมาศึกษาดูงานสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7 ส.ค. 2561

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 25 คน เดินทางมาศึกษาดูงานสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ กล่าวในนามคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และชาวเภสัชศาสตร์ รู้สึกยินดีและขอขอบคุณที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ภญ.อ.อรภา สกุลพาณิชย์ ภญ.อ.สุวิมล ผะอบทิพย์ พร้อมด้วยเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ นางปิ่นพนิต โปมิล และบุคลากรสายสนับสนุนฯ จากนั้นเดินทางเยี่ยมชมพื้นที่และ ส่วนหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะวิชา ตลอดจนการเดินทางเข้าเยี่ยมชมหน่วยธุรกรรมเชิงวิชาชีพ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "เภสัชศาลา" ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการและวิจัยฯ ณ COLLEGE OF PHARMACY, SEOUL NATIONAL UNIVERSITY, REPUBLIC OF KOREA

2 ส.ค. 2561

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ภญ.ผศ.ดร. ณัฏฐิญา ค้าผล) และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (บัณฑิตศึกษา) (ภญ.อ.ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ) เดินทางไปราชการ ณ ประเทศเกาหลี เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการและวิจัยฯ เพื่อให้มีแนวทางการประสานความร่วมมือและการร่วมดำเนินการที่ชัดเจนบนฐานความประสงค์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ในการพัฒนา ระหว่างวันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2561 ณ COLLEGE OF PHARMACY, SEOUL NATIONAL UNIVERSITY, REPUBLIC OF KOREA

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภก.อ.สามารถ จำรัส และผู้ร่วมวิจัย ภญ.ผศ.ดร.ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ ภก.ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม ได้รับรางวัล ชมเชยการประกวดนวัตกรรม จากการนำเสนอผลงาน

25 ก.ค. 2561

ภก.อ.สามารถ จำรัส และผู้ร่วมวิจัย ภญ.ผศ.ดร.ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ ภก.ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม ได้รับรางวัล "ชมเชยการประกวดนวัตกรรม" จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง  "DIS.net" DIS Collaborative Social Network System ในงานประกวดนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์ "SMART Digital Pharmacists 2020 Health Solution Challenge" ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 1 จากทั้งหมด 5 หน้า  1 2 3 4 5