นักศึกษาปริญญาตรีการเลือกสาขา(login โดยใช้อีเมล์ @silpakorn.edu)

กำหนดการเลือกสาขา (ส่งแบบสมัครเข้าสาขาวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564)

- คู่มือการเลือกสาขา

สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

- ทำจุลนิพนธ์ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์
- ทำจุลนิพนธ์ภาควิชาเภสัชเคมี
- ทำจุลนิพนธ์ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
- ทำจุลนิพนธ์ภาควิชาเภสัชเวท
- ทำจุลนิพนธ์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (เน้นเภสัชกรรมโรงพยาบาล)

- ทำจุลนิพนธ์ภาควิชาเภสัชกรรม

สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (เน้นเภสัชกรรมชุมชน)

- คลิปแนะนำสาขา

สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

- ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

ระเบียบ

วันที่

รายละเอียด

2016-10-06 12:53:27

ระเบียบสโมสรนักศึกษาฉบับ 2549

2016-10-06 15:38:25

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (13 ธ.ค. 56)

2016-10-06 15:39:13

ประกาศการเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม 2556

2016-10-06 15:44:49

ประกาศเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม 2552

2016-10-06 15:45:35

ประกาศรายละเอียดกิจกรรมบังคับและกิจกรรมเลือก

2016-10-06 15:46:17

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา 2557

2019-06-06 10:08:49

ประกาศการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

2020-01-24 15:05:50

ปฏิทินการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR ประจำปีการศึกษา 2562

2020-07-15 13:30:40

ประกาศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เรื่อง รหัสเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ย่อย รายวิชา 081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กลุ่ม 801/802 และ QR Code facebook ของรายวิชา

2020-08-07 08:43:07

ด่วน!!! ประกาศสำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จปีการศึกษา 2563 (กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ชดใช้ทุน ปี 2563 จำนวน 4 อัตรา) ระหว่างวันที่ 10-31 สิงหาคม 2563 (สอบถามเพิ่มเติม 089-918-5250 พี่ปิ่น)

2020-08-13 15:05:03

ปฏิทินการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

2020-09-08 11:37:07

- แนวการปฏิบัติการสอบออนไลน์ กลางภาคต้น ปีการศึกษา 2563

2020-09-24 14:38:52

กิจกรรมคลินิกภาษาอังกฤษ

2020-09-24 14:39:27

อัตราค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

2020-09-28 15:33:39

รายละเอียดการขอรับสิทธิพิเศษในการสอบ TOEIC Listening&Reading สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาในอัตราพิเศษ

ใบคำร้องคณะ

ใบคำร้องมหาวิทยาลัย

ข่าวสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

วันที่

รายละเอียด

2015-05-26 15:11:07

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอเซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัคร R&D Pharmacist จำนวน 2 ตำแหน่ง

2015-08-19 11:06:01

นักศึกษาที่จะเข้ารับการทดสอบความรู้ห้องปฏิบัติการปลอดภัย (สอบซ่อมครั้งที่ 1)

ผู้ที่สอบไม่ผ่านและขาดสอบมาเข้ารับการสอบ ซ่อมในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 12.30 - 12.50 น. ณ ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมนำดินสอ 2B มาด้วย

2015-11-23 15:45:14

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชดใช้ทุน ปี 2558 ทั้งนี้กำหนดการส่งใบแสดงความจำนงภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 (หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อพี่อาทิตย์ (พี่โย) เบอร์ 089-9185250)

2016-01-06 14:59:15

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครงาน จำนวน 37 อัตรา

2016-01-06 15:02:40

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เปิดรับสมัคร เภสัชกร หลายอัตรา

2016-01-06 15:08:39

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

2016-01-06 15:11:13

ศูนย์อนามัยที่ 4 เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

2016-01-06 15:14:44

บริษัท ดีเซฟ ฟาร์มาซี จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร หลายอัตรา

2016-01-22 16:46:09

ประกาศผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการชีวภาพ

2016-01-25 15:09:02

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเภสัชกรแผนกผลิต และเภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนา

2016-01-29 09:23:34

วัตสัน รับสมัครงานตำแหน่งงานเภสัชกร

2016-03-08 16:26:25

บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเภสัชกรฝ่ายผลิตและR&D และเภสัชฝ่ายทะเบียนยา

2016-03-08 16:31:00

รับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

2016-03-08 16:42:46

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม รับสมัครเภสัชกร Full Time จำนวน 2 อัตรา

2016-03-08 16:44:52

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

2016-07-04 16:29:43

โครงการ First date

วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559

ณ คณะเภสัชศาสตร์

2016-07-04 16:36:52

โครงการ แรกพบ สนภท.

วันที่ 30 กรกฎาคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

facebook : https://www.facebook.com/psutfirstdate12swu

2016-07-04 16:41:58

โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 14  สิงหาคม 2559

ณ  ห้องประโชติ เปล่งวิทยา  ส่วนปาฐอาศรม  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2016-07-04 16:45:40

โครงการเภสัชวิชาการ

วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2559

ณ คณะเภสัชศาสตร์

facebook : https://www.facebook.com/rxsuopenhouse

2016-07-04 16:46:42

โครงการค่ายหมอยา ครั้งที่ 14

วันที่ 2 - 4 กันยายน 2559

ณ คณะเภสัชศาสตร์

facebook : https://www.facebook.com/PharmacySUcamp2016

2016-07-13 10:48:39

กำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ทำสัญญาวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 รอบที่ 1 เวลา 8.00 - 12.00น.

รายชื่อการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

2016-07-28 13:06:51

Shiseido (Thailand) Co.,Ltd รับสมัครงานตำแหน่ง Regulatory Affairs Staff (contract)

2016-08-04 16:38:54

กำหนกการอบรมโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย

วันที่ 8 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประโชติ เปล่งวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2016-08-10 14:53:33

รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการสอบซ่อม ครั้งที่ 1/2559 โครงการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 12.40 น.

ณ ห้องปฏิบัติการ 308 ชั้น 3 อาคารคณะเภสัชศาสตร์

เกณฑ์ในการสอบผ่าน 80%

2016-08-11 10:34:53

เอกสาร & วีดีโอ โครงการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

โครงการอบรมและทดสอบความรู้ห้องปฎิบัติการปลอดภัย ปีที่7

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2559

การจัดการสารเคมี - ของเสียจากห้องปฏิบัติการ 2559

2016-09-06 14:01:39

บริษัท พอนด์เคมีคอล จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง เภสัชกรฝ่ายผลิต และ เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ

2016-09-08 12:25:32

รับสมัครงาน บริษัท อดินพ จำกัด

 • เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบยา) จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ขาย (วัตถุดิบยา) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกจัดซื้อต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกจัดซื้อในประเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • หัวหน้าแผนกจัดซื้อในประเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • หัวหน้าแผนกผลิต / น้ำหอม จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ผลิต จำนวน 1 อัตรา

2016-09-08 12:29:20

มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมูลนิธิ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 4 อัตรา

 • ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการประเมินการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย จำนวน 2 อัตรา

2016-09-26 17:22:43

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง เภสัชกรประจำร้าน

2016-10-04 11:29:21

ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งภาพถ่ายสี, ขาว - ดำ เข้าประกวด

FACES OF BANGKOK ครั้งที่ 16 "จุฬาฯ 100 ปี"

แนวภาพ อาคารตึกเรียน ทั้งภายนอก ภายใน รวมทั้งห้องเรียน พิพิธภัณฑ์ กิจกรรมนิสิต ภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัย แสดงความเป็น Green University ในวาระครอบ 100 ปี

รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับภาพตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

2016-10-10 16:09:25

ร้านยาเพรียว (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)) รับสมัครงานตำแหน่ง เภสัชกร

2016-10-11 10:27:51

บริษัท เมก้า ที่บางปู รับสมัครงานตำแหน่ง เภสัชกรฝ่าย QC

ติดต่อ ภญ.รติรัตน์ 097 - 1215879

2016-11-15 11:21:10

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครงาน จำนวน 38 อัตรา

เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5   จำนวน 10 อัตรา

เภสัชกร 5  จำนวน 17 อัตรา

นักการตลาด 5  จำนวน 7 อัตรา

เจ้าหน้าที่พัสดุ 5   จำนวน 4 อัตรา

2016-11-17 15:59:08

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติงานหลายอัตรา

2016-11-18 16:15:45

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560

2016-12-14 14:38:54

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน

ตามที่ภาควิชาเภสัชกรรมได้ริเริ่มการจัดการฝึกปฏิบัติงาน international Pharmaceutical Care Clerkship ในปีแรก โดยมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 จำนวน 3 คน ไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ณ Josai international University ประเทศญี่ปุ่น ในผลัดที่ 5 บัตนี้ นักศึกษาได้เดินทางกลับมาแล้ว และทางภาควิชาฯได้จัดให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานดังกล่าว และเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ในวงกว้างในการเรียนรู้งานการบริบาลทางเภสัชกรรม ระบบสุขภาพ และระบบศึกษาของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์กับการเรียนการสอนในยุคเสรีอาเซียน โดยนำเสนอใน วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 10.30 น. ณ ห้องประโชติ 2

2017-07-06 17:28:15

กิจกรรมแรกพบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560


วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์

2017-07-06 17:30:53

กิจกรรมแรกพบ สนภท.


วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

2017-07-06 17:36:04

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มาหวิทยาลัยศิลปากร

2017-07-06 17:38:12

สัปดาห์เภสัชวิชาการ


วันที่ 28-30 สิงหาคม 2560

2017-07-06 17:39:44

ค่ายหมอยา


วันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2017-08-02 12:22:31

ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม ระดับปริญญาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

2017-08-22 15:09:35

เอกสารประกอบ Lab Safety 2560

เอกสารประกอบ Lab Safety 2560

2017-11-08 16:35:39

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ ของดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ที่คณะวิทย์ฯ จัดสอน ระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2561 เนื่องจากคณะวิทย์ฯ จัดสอบกลางภาคการศึกษาปลาย 2560

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ ของดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ที่คณะวิทย์ฯ จัดสอน ระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2561 เนื่องจากคณะวิทย์ฯ
จัดสอบกลางภาคการศึกษาปลาย 2560

2017-11-27 15:05:31

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560(หลักสูตรปี 46 52 และ 55)

2017-11-27 15:06:14

ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560(หลักสูตร 59)

2018-01-12 09:21:26

วีดีโอ Lab Safety 2561

2018-08-15 10:55:15

สถาบันโรคผิวหนัง ชื่นชมนักศึกษาเภสัชฯ มศก.ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเภสัชจิตอาสา

สถาบันโรคผิวหนัง ชื่นชมนักศึกษาเภสัชฯ มศก.ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเภสัชจิตอาสา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์)
กล่าวขอบคุณ ผู้ดูแลนักศึกษาเภสัชฯ ฝึกปฏิบัติงานจาก สถาบันโรคผิวหนัง ที่ได้ส่งข้อความแสดงความชื่นชมนักศึกษาเภสัชฯ  ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมต่อน้องๆ ในการทำงานจิตอาสาในปัจจุบันและส่งผลต่ออนาคตที่น้องๆเหล่านี้ และรุ่นต่อๆไป ที่ทำการฝึกปฏิบัติงานด้านจิตอาสา ระหว่างผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน อันจะนำมาสู่การประสานงานที่ดีในการปฏิบัติภารกิจในอนาคต สำหรับน้องๆ นศภ.ทั้งสองคน คณะฯขอชื่นชมและแสดงความยินดีที่ ได้รับคำชมเชยจากแหล่งฝึก และขอให้ตระหนักถึงคุณค่าที่ได้รับเกียรติจากสถาบันฯ แหล่งฝึก พูดถึงผลงานอันเป็นเกียรติประวัติขององค์กร เมื่อนักศึกษาฯ ทำงานอยู่ที่นั่น และขอให้ตั้งใจปฏิบัติงาน และรักษามาตรฐานคุณงาม ความดี ขยันมั่นเพียร ต่อการทำงานในทุกรูปแบบ และขอให้ตั้งใจฝึกปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาของคณะวิชาให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ 
 ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ควรชื่นชมและกล่าวยกย่อง

2018-10-19 08:51:22

ศิษย์เก่าที่ทีบทบาทสาคัญในสังคมหรือในสาขาอาชีพ ตามรายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น มอบให้โดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิษย์เก่าที่ทีบทบาทสาคัญในสังคมหรือในสาขาอาชีพ ตามรายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น
มอบให้โดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

2019-04-23 15:56:00

การสนับสนุนทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เริ่ม ปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. เป็นนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562  ใน โครงการปกติ ของการสอบ TCAS รอบที่ 3    โดยนักศึกษาเลือกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอันดับแรก  และมี คะแนนรวม 5 วิชาสามัญอยู่ในอันดับที่ 1-5 ของการสอบคัดเลือก

2. นักศึกษาผู้รับทุนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาขณะศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

2019-06-06 10:08:49

ประกาศการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

2019-11-22 10:05:36

การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2019-12-24 16:16:29

ประกาศชดใช้ทุนปี 2562

ประกาศชดใช้ทุนปี 2562!!! 

อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562 มีมติพิจารณารูปแบบการจ้างงาน

เพื่อรองรับนักเรียนทุนในสายงานเภสัชกร ผู้ประสงค์ชดใช้ทุนในกระทรวงสาธารณสุขเป็นพนักงานราชการ จำนวน 350 อัตรา 

สำหรับรูปแบบวิธีการเลือกสรร จะแจ้งให้ทราบ ต่อไป 

2020-01-03 13:53:08

ประกาศการเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFRที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ

2020-01-24 15:03:45

ปฏิทินการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR ประจำปีการศึกษา 2562

2020-02-27 10:57:26

ปฏิทินการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 เพื่อยกเว้นการทดสอบ STEP รอบทดสอบแรกเข้า พร้อมทั้งขั้นตอนการยื่นผลคะแนนฯ

ปฏิทินการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 

เพื่อยกเว้นการทดสอบ STEP รอบทดสอบแรกเข้า พร้อมทั้งขั้นตอนการยื่นผลคะแนนฯ 

2020-07-15 13:30:40

ประกาศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เรื่อง รหัสเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ย่อย รายวิชา 081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กลุ่ม 801/802 และ QR Code facebook ของรายวิชา

ประกาศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เรื่อง รหัสเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ย่อย รายวิชา 081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

กลุ่ม 801/802 และ QR Code facebook ของรายวิชา รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

2020-08-07 08:43:07

ด่วน!!! ประกาศสำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จปีการศึกษา 2563 (กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ชดใช้ทุน ปี 2563 จำนวน 4 อัตรา) ระหว่างวันที่ 10-31 สิงหาคม 2563 (สอบถามเพิ่มเติม 089-918-5250 พี่ปิ่น)

2020-08-13 15:05:03

ปฏิทินการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 [รหัส 63] 2 [รหัส 62] และ 3 [รหัส 61] เรื่อง ปฏิทินการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบถามเพิ่มเติม 089-918-5250 พี่ปิ่น)

 

2020-09-08 11:37:07

- แนวการปฏิบัติการสอบออนไลน์ กลางภาคต้น ปีการศึกษา 2563

แนวการปฏิบัติการสอบออนไลน์ กลางภาคต้น ปีการศึกษา 2563

2020-09-28 15:33:39

รายละเอียดการขอรับสิทธิพิเศษในการสอบ TOEIC Listening&Reading สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาในอัตราพิเศษ

รายละเอียดการขอรับสิทธิพิเศษในการสอบ TOEIC Listening&Reading สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาในอัตราพิเศษ (ระยะเวลาโครงการ 7 ส.ค.- 31 ต.ค. 63)

2020-10-06 15:41:30

G&E Center เปิดรับสมัครลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ป.ตรี ทุกชั้นปี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

G&E Center เปิดรับสมัครลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ป.ตรี ทุกชั้นปี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

2020-10-22 15:35:27

ประชาสัมพันธ์รายชื่อและการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (0860XXXX)

 ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (0860XXXX)
ประชาสัมพันธ์รายชื่อและการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 4) รอบก่อนสำเร็จการศึกษาด้วยโปรแกรม Speexx online test ในวันที่ 28 ต.ค. 63 ณ ห้อง คอมพิวเตอร์ 106 รายละเอียดตาม Link >> https://drive.google.com/drive/folders/1-Mi45F_dWWYd4UfTsQpDrsN7E-2WKXj2?usp=sharing

ทุนต่างๆ

- รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองพัพอากาศ ปีงบประมาณ 2563

การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

- เอกสารปะหน้าสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
- ปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2562
- หลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ
- ผลการจัดสรร “จำนวน” นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2562
- วิธีดำเนินการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญาฯ
- คำแนะนำในการแสดงความจำนง
- ใบแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน เภสѪ 2562
- รายชื่อคณะเภสัชศาสตร์ และสถานที่ติดต่อ
- แจ้งผลนศภ. ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ Speexx

- ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (0860XXXX)
ประชาสัมพันธ์รายชื่อและการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 4) รอบก่อนสำเร็จการศึกษาด้วยโปรแกรม Speexx online test ในวันที่ 28 ต.ค. 63 ณ ห้อง คอมพิวเตอร์ 106 >>รายละเอียด คลิกที่นี่<<

- ปฏิทินการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
- ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม Win Speexx Travel Awards 2018

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Speexx

- การเข้าใช้งานและการทำแบบฝึกหัด(สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2556 - 2560)
- การแนะนำขั้นตอนการเข้าทำแบบฝึกหัด(pdf)
- VDO การแนะนำขั้นตอนการเข้าทำแบบฝึกหัด
- infographic -การแนะนำขั้นตอนการเข้าทำแบบฝึกหัด
- 4. ระดับทักษะความสามารถทางภาษาอังฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR