ประชุม อบรม สัมมนา


[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)

วันที่อบรม : 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2562

 สถานที่ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 23 ส.ค. 2562

 หน่วยกิต : 17.5

  ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์จะเป็นความรู้ที่ใช้เพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมและให้ได้ผลการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในหลายๆแห่ง มีศักยภาพในการตรวจติดตาม ระดับยาในเลือดได้หลายชนิด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรจะมีความรู้และความเข้าใจในการปรับขนาด ยาต่างๆ ในแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคลมชัก โรคหัวใจ ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยรับยากดภูมิคุ้มกัน ยา ต้านมะเร็ง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-08-05 11:33:54

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การเพิ่มศักยภาพครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิในยุค 2020

วันที่อบรม : 24 ก.พ. - 26 ก.พ. 2563

 สถานที่ : ห้อง Tipwan 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 หมดเขตรับสมัคร : จนครบจำนวน

 หน่วยกิต : อยู่ระหว่างการขอรับรองหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : 1,850-3,500 บาท

  เพื่อให้ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกรอบแนวคิดของการทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ การบริบาล การดูแลต่อเนื่อง/ติดตาม และการสร้างเสริมความเข้มแข็ง ทั้นในระดับปัจเจกบุคคล/ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน โดยมีมุมมองในการคิดแบบองค์รวมทั้งทางด้านมิติทาง กาย จิตใจ สังคม และบริบทแวดล้อม รวมถึงการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพในงานปฐมภูมิและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-09-19 13:39:49

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกร้านยา (Review and Update on Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists)

วันที่อบรม : 5 ก.ค. - 6 ก.ค. 2561

 สถานที่ : ห้อง 6208 ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 25 มิ.ย. 2561

 หน่วยกิต : 12

  ค่าใช้จ่าย : 2,000-2,500 บาท

  เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ ณ ร้านยา หรือเภสัชกรชุมชม มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ซึ่งในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์มาผสมผสานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

เอกสารประกอบโครงการ

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-07-09 11:00:43

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ”

วันที่อบรม : 28 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561

 สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 22 มิ.ย. 2561

 หน่วยกิต : อยู่ระหว่างการขอรับหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : บาท

  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ได้มีการพัฒนาไปในหลายด้าน เช่น การเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่คนในสังคมไทยให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ดังนั้น หากมีการเตรียมตัวที่ดี จะทำให้คนไทย เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน รวมทั้งผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ในส่วนของสภาวิชาชีพ สภาเภสัช ได้ทำงานต่อเนื่องในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาให้กับประชาชนไทยอย่างถูกต้อง เสริมสร้างสมรรถนะของเภสัชกรให้มีความรู้รอบด้านทั้งเรื่องยาและสุขภาพ รวมทั้งสมุนไพรไทย

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-06-14 14:36:49

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 8 จากทั้งหมด 30 หน้า  « ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 30 ถัดไป »