ประชุม อบรม สัมมนา


[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

วันที่อบรม : 20 ม.ค. - 18 ก.ค. 2563

 สถานที่ : ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 15 ม.ค. 2563

 หน่วยกิต : 45.5

  ค่าใช้จ่าย : 29000 บาท

  เพื่อให้บุคลกรสาธารณสุขผู้สนใจ ได้เรียนรู้หลักการกระบวนการ และลงมือฝึกปฏิบัติวิจัย เพื่อนำไปพัฒนาผลงานวิชาการสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-12-13 09:08:20

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมและการจัดการด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ

วันที่อบรม : 7 มี.ค. - 11 มี.ค. 2559

 สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 22 ก.พ. 2559

 หน่วยกิต : ไม่ได้รับหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : 1,750 - 6,500 บาท

  เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และทําความเข้าใจกรอบแนวคิดของการทํางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ทั้งทางด้านการ บริหารจัดการ การบริบาล การดูแลต่อเนื่อง/ติดตาม และการสร้างเสริมความเข้มแข็ง ทั้งในระดับ ปัจเจกบุคคล/ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน โดยมีมุมมองในการคิดแบบองค์รวมทั้งทางด้านมิติทาง กาย จิตใจ สังคมและบริบทแวดล้อม รวมถึงการทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพในงานปฐมภูมิและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานด้านเภสัช กรรมปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-06-15 15:35:17

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร/เต็มแล้ว ]   โครงการการประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิกและคิวอาร์โค้ดในงานเภสัชกรรมและสาธารณสุขมูลฐาน

วันที่อบรม : 3 มี.ค. - 4 มี.ค. 2559

 สถานที่ : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : จนครบจำนวน

 หน่วยกิต : 10.25

  ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย

  บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข จํานวน ๓๐ คน รับจํานวนจํากัดสมัครก่อนได้ สิทธิ์ก่อน

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-06-15 15:35:17

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 34 จากทั้งหมด 35 หน้า  « ย้อนกลับ 1 ... 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป »