ประชุม อบรม สัมมนา


[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

วันที่อบรม : 20 ม.ค. - 18 ก.ค. 2563

 สถานที่ : ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 15 ม.ค. 2563

 หน่วยกิต : 45.5

  ค่าใช้จ่าย : 29000 บาท

  เพื่อให้บุคลกรสาธารณสุขผู้สนใจ ได้เรียนรู้หลักการกระบวนการ และลงมือฝึกปฏิบัติวิจัย เพื่อนำไปพัฒนาผลงานวิชาการสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-12-13 09:08:20

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2559 เรื่อง “New Drugs and Novel Concepts”

วันที่อบรม : 13 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2559

 สถานที่ : ห้อง Convention Hall C ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

 หมดเขตรับสมัคร : 15 พ.ค. 2559

 หน่วยกิต : 26.125

  ค่าใช้จ่าย : 3,000 - 6,500 บาท

  การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหวางสํานักบริหาร การสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร:ของ มหาวิทยาลัย 4 แห่งของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการ จัดทําหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก โดยเป็นการศึกษาที่มีการบริหาร จัดการในระบบชุดวิชา (Module System) ให้สอดคล้องกับการบูรณาการ

ดาวน์โหลดเอกสาร
DM guideline Thai Lecture Pharmacist
New Phosphate Binders (อ.ดาราพร)

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-06-21 12:37:34

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ และการรายงานผลเชิงวิเคราะห์ด้วย MS Excel

วันที่อบรม : 28 เม.ย. - 29 เม.ย. 2559

 สถานที่ : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 22 เม.ย. 2559

 หน่วยกิต : 10

  ค่าใช้จ่าย : 2,900 - 5,700 บาท

  หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จึงมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคนิคการสร้างรายงานผลเชิงวิเคราะห รวมกับการประยุกตใช้โปรแกรม MS Excel ให้มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปมีความคุ้นเคยกับโปรแกรมนี้และเป็นโปรแกรมด้าน จัดการคํานวณที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถสร้างรายงานผลเชิงวิเคราะหเพื่อสรุปข้อมูลให้กับผู้บริหารสามารถใช้ ในการตัดสินใจได้ และเพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้สารสนเทศทางสุขภาพ สามารถนําข้อมูลสรุปหรือรายงานไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-09-08 10:45:56

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 33 จากทั้งหมด 35 หน้า  « ย้อนกลับ 1 ... 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป »