รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ”
หลักการและเหตุผล      การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ได้มีการพัฒนาไปในหลายด้าน เช่น การเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่คนในสังคมไทยให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ดังนั้น หากมีการเตรียมตัวที่ดี จะทำให้คนไทย เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน รวมทั้งผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ในส่วนของสภาวิชาชีพ สภาเภสัช ได้ทำงานต่อเนื่องในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาให้กับประชาชนไทยอย่างถูกต้อง เสริมสร้างสมรรถนะของเภสัชกรให้มีความรู้รอบด้านทั้งเรื่องยาและสุขภาพ รวมทั้งสมุนไพรไทย
     คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะวิชาหนึ่งที่มีบทบาทในการผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ เป็นบุคลากรที่ช่วยจัดการดูแลปัญหาเรื่องยาและสุขภาพให้กับ ทีมงานสุขภาพ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และวิชาชีพอื่นๆ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้กำหนดการประชุมวิชาการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ และรวมทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันหรืออนาคต ที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่สังคมที่ต้องเผชิญกับโรคภัยต่างๆ การดูแลตนเองและสังคมสูงวัยได้อย่างมั่นคง โดยเภสัชกร นอกจากจะให้คำปรึกษาด้านยา ยังสามารถจัดทำสื่อเผยแพร่และเปิดช่องทางการสื่อสารกับประชาชน  และสหวิชาชีพ เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพมีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ประชาชนพึ่งพิงตนเองในการดูแลสุขภาพ  ป้องกันโรคโดยการประชุมวิชาการครั้งนี้คาดหวังว่าเภสัชกรที่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ นำสิ่งที่ได้รับการอบรม ถ่ายทอดไปเป็นประโยชน์และร่วมกับทีมงานวิชาชีพอื่นๆ ในแต่ละโรงพยาบาล สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นๆ ส่งผลต่อประชาชนที่จะได้รับการดูแลเรื่องยาและสุขภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการทำงานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงด้งกล่าวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ - เพื่อเตรียมความพร้อมของเภสัชกร และบุคลากรทางสุขภาพ กับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป
- เพื่อให้เภสัชกร และบุคลากรทางสุขภาพ เข้าใจและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการปัญหาทางสุขภาพต่างๆ
- เพื่อให้ประชาชนไทย ได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากเภสัชกรและบุคลากรทางสุขภาพตามหลักวิชาการ และวัฒนธรรมของสังคมไทย
เป้าหมาย ประกอบด้วย (รับจำนวนจำกัด) - เภสัชกร 200 คน
- อาจารย์ และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา จำนวน 50 คน
- อาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ครูประจำโรงเรียนและประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน
ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561
สถานที่ดำเนินงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดสถานที่ดังนี้
สำหรับเภสัชกร ณ ห้องประชุมประโชติ เปล่งวิทยา และห้อง 6208 ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำหรับประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมจำลอง สุวคนธ์ อาคารส่วนปาฐอาศรม ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค่าลงทะเบียน ไม่มีการจัดเก็บค่าลงทะเบียน และค่าอาหาร (ฟรี)
ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น.
(รับจำนวนจำกัด ตามลำดับการสมัคร)
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ 1. ส่งใบสมัครทางโทรสาร 034 244463, 0-3425-5801
2. สมัครทางเว็บไซด์ online เข้าไปที่ www.pharmacy.su.ac.th ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้
3. ส่งใบสมัครสแกนผ่านทางอีเมล์: world.789.bang@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-3424-4463, 08-9918-3921
(ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม บนเว็บไซด์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
*** ทั้งนี้ หากท่านใดสมัครเข้าร่วมประชุมตามระบบแล้ว และไม่สามารถเข้าร่วมได้ในวันประชุม
กรุณาแจ้งให้ทางผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อน 2 สัปดาห์จัดงานประชุม หากไม่แจ้งทางผู้สมัครขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับสมัครท่านอีกในการประชุมครั้งต่อไป
แนะนำสถานที่พัก

แนะนำโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ใกล้มหาวิทยาลัยศิลปากร


A. ห้องพักที่ ราชพฤกษ์ พาวิลเลี่ยน จ.นครปฐม

โทรศัพท์ : 0-3428-0299 โทรสาร : 0-3428-0899
เว็บไซต์ : http://www.ratchaphruek.com (หากเป็นราชการ โปรดแสดงบัตรด้วย)
ราคาห้องพัก เตียงเดี่ยว 500 บาท/ห้อง/คืน ห้องคู่ 550 บาท
(อาหารเช้าต่างหากท่านละ 50 บาท)

B. ห้องพักที่ Smallville Hotel

(อยู่ตรงข้าม ม.ศิลปากร)
โทรศัพท์ : 08-6919-4144, 08-7111-4884
เว็บไซต์ : http://www.renthub.in.th/smallville
ราคาห้องพักเดี่ยว 620 บาท
(อาหารเช้าต่างหากท่านละ 60 บาท)

C. ห้องพักที่ โรงแรมเทรนดี้ จ.นครปฐม

โทรศัพท์ : 08-2365-4445 โทรสาร : 0-3421-8102
เว็บไซต์ : http://www.trendyhotel.net/
ราคาห้องแบบ standard 850 บาท /ห้อง/คืน
ราคาห้องพักแบบ deluxe 1,400 บาท
(อาหารเช้าต่างหาก ราคาท่านละ 50 บาท)

D. ห้องพักที่ The Proud Excusive Hotel

โทรศัพท์ : 0-3425-5555 โทรสาร : 0-3425-5553
เว็บไซต์ : http://theproudexclusivehotel.com
ตึกเก่า
ราคาห้องพัก เตียงเดี่ยว 880 บาท/ห้อง/คืน
ราคาห้องพักคู่ 980 บาท
(อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ต่างหากราคาท่านละ 100 บาท)

ตึกใหม่ (ราคาโปรโมชั่น สำหรับมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น)
ราคาห้องพัก เตียงเดี่ยว 780 บาท/ห้อง/คืน
ราคาห้องพักคู่ 880 บาท
(อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ต่างหากราคาท่านละ 100 บาท)

E. ห้องพักที่ Xen Hotel Nakhon Pathom

(ราคานี้จองผ่านมหาวิทยาลัยศิลปากร)
โทรศัพท์ : 0-3490-0500, 06-3270-4859 โทรสาร : 0-3490-0505
เว็บไซต์ : http://www.xenhotel-nakhonpathom.com/
ราคาห้อง Superior เดี่ยว/คู่ 800 บาท (อาหารเช้า ต่างหาก 100 บาท)
ราคาห้อง deluxe เดี่ยว/คู่ 1,000 บาท (อาหารเช้า ต่างหาก 100 บาท)
สอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณกัลยา อรวิเชียร
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-3424-4463, 08-9918-3921
อีเมล์: world.789.bang@gmail.com